Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. kolovoza 2023.
POSL-2023-1-1/2

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U LIPNJU 2023.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 58,7%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 302 518 177 576 58,7
Trgovačka društva 224 065 142 103 63,4
Zadruge 3 367 673 20,0
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 75 086 34 800 46,3
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 98 848 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U LIPNJU 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 302 518 100,0 177 576 100,0 142 776 34 800 98 848
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 515 1,8 2 566 1,4 2 564 2 2 630
Rudarstvo i vađenje 339 0,1 190 0,1 190 - 34
Prerađivačka industrija 23 229 7,7 15 558 8,8 15 555 3 8 310
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 817 0,6 988 0,6 988 - 20
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 291 0,4 869 0,5 866 3 103
F Građevinarstvo 31 463 10,4 20 228 11,4 20 227 1 10 902
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 50 204 16,6 26 802 15,1 26 603 199 9 217
H Prijevoz i skladištenje 11 012 3,6 6 960 3,9 6 926 34 6 555
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 21 654 7,2 13 292 7,5 13 242 50 7 946
J Informacije i komunikacije 11 792 3,9 8 630 4,9 8 601 29 3 556
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 804 0,6 1 007 0,6 963 44 512
L Poslovanje nekretninama 11 258 3,7 6 515 3,7 6 515 - 595
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 810 10,5 22 888 12,9 22 721 167 16 236
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 883 3,9 7 782 4,4 7 778 4 4 642
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 082 1,0 926 0,5 15 911 6 541
P Obrazovanje 4 444 1,5 3 702 2,1 1 138 2 564 1 310
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 320 1,8 3 533 2,0 1 140 2 393 4 978
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 483 7,8 11 929 6,7 1 944 9 985 3 290
S Ostale uslužne djelatnosti  51 063 16,9 23 210 13,1 4 799 18 411 11 388
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 0,0 1 0,0 1 - 45
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 38

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 16,6% i aktivnih od 15,1%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,7% i aktivnih od 8,8%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,5% i aktivnih od 12,9%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,9% i aktivnih od 13,1%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,4% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 68,9% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (18,6%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,9%), Prerađivačka industrija (10,9%), Građevinarstvo (14,2%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,3%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,6%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,7%), Obrazovanje (7,4%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (6,9%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., LIPANJ 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 177 576 1 425 0,8 140 906 79,3 673 0,4 672 0,4 33 900 19,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 566 9 0,4 2 287 89,1 244 9,5 24 0,9 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 190 4 2,1 177 93,2 2 1,1 7 3,7 - -
C Prerađivačka industrija 15 558 58 0,4 15 212 97,8 122 0,8 164 1,1 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 988 34 3,4 944 95,5 1 0,1 9 0,9 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 869 318 36,6 542 62,4 1 0,1 6 0,7 2 0,2
F Građevinarstvo 20 228 69 0,3 20 050 99,1 64 0,3 44 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 802 33 0,1 26 416 98,6 80 0,3 120 0,4 153 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 960 60 0,9 6 828 98,1 13 0,2 29 0,4 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 292 43 0,3 13 098 98,5 41 0,3 63 0,5 47 0,4
J Informacije i komunikacije 8 630 40 0,5 8 520 98,7 7 0,1 39 0,5 24 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 007 18 1,8 930 92,4 7 0,7 10 1,0 42 4,2
L Poslovanje nekretninama 6 515 37 0,6 6 455 99,1 2 0,0 21 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 888 188 0,8 22 469 98,2 30 0,1 95 0,4 106 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 782 79 1,0 7 670 98,6 16 0,2 15 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 926 38 4,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1 884 95,5
P Obrazovanje 3 702 202 5,5 1 296 35,0 - - 4 0,1 2 200 59,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 533 60 1,7 1 366 38,7 17 0,5 3 0,1 2 087 59,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 929 101 0,8 1 901 15,9 15 0,1 5 0,0 9 907 83,0
S Ostale uslužne djelatnosti  23 210 34 0,1 4 742 20,4 10 0,0 13 0,1 18 411 79,3
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, LIPANJ 2023.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,3% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 19,1% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,6%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,1%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,1%. Približno isti udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,1%), Prerađivačka industrija (97,8%) te Informacije i komunikacije (98,7%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 177 576 70 150 89 237 14 007 3 583 325 274
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 566 752 1 503 255 45 4 7
B Rudarstvo i vađenje 190 34 102 41 11 - 2
C Prerađivačka industrija 15 558 3 501 8 818 2 389 696 90 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 988 640 279 51 12 2 4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 869 159 311 274 109 14 2
F Građevinarstvo 20 228 6 500 11 465 1 965 274 17 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 802 7 246 17 025 2 134 308 42 47
H Prijevoz i skladištenje 6 960 2 096 4 160 553 117 21 13
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 292 4 463 7 539 1 156 114 7 13
J Informacije i komunikacije 8 630 3 014 4 857 635 103 14 7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 007 256 616 79 29 8 19
L Poslovanje nekretninama 6 515 4 370 2 008 126 9 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 888 6 693 14 973 1 097 116 5 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 782 3 393 3 817 449 98 13 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 926 28 221 451 177 28 21
P Obrazovanje 3 702 498 1 175 967 1 037 19 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 533 1 137 1 383 714 232 29 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 929 8 635 2 898 321 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti  23 210 16 734 6 087 350 37 2 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (50,3%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 39,5% subjekti bez zaposlenih, 7,9% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

 

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 224 065 142 103 1 150 678 165 466 104 773
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 351 2 320 36 18 3 282 1 841
B Rudarstvo i vađenje 332 188 13 7 294 171
C Prerađivačka industrija 22 854 15 433 344 180 17 704 11 922
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 809 987 9 6 1 546 870
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 281 865 7 3 1 036 739
F Građevinarstvo 30 652 20 164 122 65 21 546 13 421
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 49 649 26 523 159 76 39 738 21 056
H Prijevoz i skladištenje 10 916 6 913 57 32 6 454 4 373
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 21 475 13 201 115 82 12 535 7 860
J Informacije i komunikacije 11 702 8 594 36 25 9 318 7 062
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 402 955 85 73 1 205 811
L Poslovanje nekretninama 11 249 6 513 35 29 9 951 5 819
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 516 22 691 107 69 24 765 18 044
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 789 7 762 9 6 8 486 5 706
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 29 14 - - 16 9
P Obrazovanje 1 579 1 138 2 1 1 061 772
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 477 1 123 - - 1 175 924
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 921 1 929 10 5 1 816 1 172
S Ostale uslužne djelatnosti  7 081 4 789 4 1 3 537 2 200
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. LIPNJA 2023.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 55 712 35 854 342 172 1 139 508 256 118
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 025 456 - - 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 22 9 - - 3 1 - -
C Prerađivačka industrija 4 663 3 283 3 1 131 45 9 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 247 109 - - 6 2 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 226 120 - - 11 3 1 -
F Građevinarstvo 8 626 6 539 45 8 304 130 9 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 468 5 271 9 1 257 113 18 6
H Prijevoz i skladištenje 4 352 2 484 6 3 46 20 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 788 5 242 2 - 31 15 4 2
J Informacije i komunikacije 2 291 1 476 6 4 48 26 3 1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 61 28 - - 17 11 34 32
L Poslovanje nekretninama 1 201 632 6 1 47 27 9 5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 178 4 328 255 147 187 96 24 7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 236 2 024 4 3 37 13 17 10
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 510 362 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 300 198 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 079 736 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 437 2 556 3 2 4 1 96 29
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,8% i aktivnih 73,7%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik s 24,9% registriranih i 25,2% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 75 086 46,3 72 647 2 439
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 75,0 4 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 223 89,2 223 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 67 43,3 67 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 241 18,3 241 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 197 84,8 197 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 50,0 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 052 29,8 613 2 439
P Obrazovanje 2 862 89,6 2 862 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 805 62,9 3 805 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 532 48,6 20 532 -
S Ostale uslužne djelatnosti  43 937 41,9 43 937 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,8% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,2% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,3% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,5% i udjelom aktivnih od 41,9%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,8%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,1% i udjelom aktivnih od 62,9%, te Obrazovanje, sa samo 3,8% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (89,6%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 302 518 224 065 142 103 3 367 673 75 086 98 848
Zagrebačka 19 422 15 110 10 184 131 21 4 181 5 470
Krapinsko-zagorska 5 559 3 651 2 539 71 13 1 837 2 568
Sisačko-moslavačka 6 784 4 010 2 527 150 22 2 624 2 310
Karlovačka 5 812 3 655 2 421 121 24 2 036 1 934
Varaždinska 8 982 6 341 4 347 90 17 2 551 2 960
Koprivničko-križevačka 4 955 3 037 1 983 189 30 1 729 1 670
Bjelovarsko-bilogorska 5 606 3 546 2 337 203 38 1 857 1 331
Primorsko-goranska 25 464 19 838 11 802 146 26 5 480 10 467
Ličko-senjska 2 580 1 520 996 72 7 988 993
Virovitičko-podravska 3 241 1 809 1 187 108 15 1 324 1 183
Požeško-slavonska 2 621 1 410 996 49 7 1 162 1 170
Brodsko-posavska 5 701 3 517 2 260 85 18 2 099 2 340
Zadarska 11 235 8 257 5 434 207 41 2 771 5 550
Osječko-baranjska 14 775 8 982 5 977 261 73 5 532 4 953
Šibensko-kninska  6 604 4 284 2 555 199 34 2 121 3 317
Vukovarsko-srijemska 6 559 3 540 2 336 206 56 2 813 2 442
Splitsko-dalmatinska  31 393 23 550 15 263 413 108 7 430 14 320
Istarska 22 796 18 779 11 179 107 14 3 910 8 969
Dubrovačko-neretvanska 8 864 6 033 4 040 97 30 2 734 4 538
Međimurska 6 885 5 208 3 542 47 8 1 630 1 426
Grad Zagreb 96 680 77 988 48 198 415 71 18 277 18 937

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,2%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% pravnih osoba i 14,5% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 34,8%, a u aktivnima 33,9%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2022. I 2023.

   2022. 2023.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III. IV. – VI.
Osnivanje 4 266 4 484 3 915 4 189 4 248 3 459
Trgovačka društva 3 811 4 121 3 584 3 824 3 900 3 121
Ostalo 455 363 331 365 348 338
Brisanje 144 602 152 113 110 29 273
Poduzeća - 41) - 2 - 210
Trgovačka društva 88 113 61 80 69 28 854
Ostalo 56 485 91 31 41 209
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 2 3 6 3 3 4

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj osnivanja, a povećao broj brisanja i usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 90,2%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti