Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 13. svibnja 2024.
TRAN-2024-3-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

 

Porast prometa putnika u prvom tromjesečju 2024.

U hrvatskim morskim lukama u prvom tromjesečju 2024. ukrcana su i iskrcana 3,3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2023. to je porast za 8,7%.

Na trajektima i putničkim brodovima u prvom tromjesečju 2024. prevezena su 3,2 milijuna putnika, što je više za 8,3% nego u istom razdoblju 2023. Porast prometa putnika ostvaren je u svim većim trajektnim lukama. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 14,0% više osobnih vozila i 17,4% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2023.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama njih 20 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split i Šibenik. U usporedbi s prvim tromjesečjem 2023. to je porast za 154,1%.

U prvom tromjesečju 2024. nastavlja se pad prometa robe

Ukupan promet robe u prvom tromjesečju 2024. na razini Republike Hrvatske iznosio je 4,4 milijuna tona te je pao za 24,9% u odnosu na isto razdoblje 2023. zbog pada prometa tekućeg tereta, za 36,4% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 40%), te prometa suhe rasute robe, za 24,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 33%) u odnosu na isto razdoblje 2023., dok su tone robe u kontejnerima ostvarile porast za 2,7% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 20%).

Od pet luka koje ostvaruju 92% ukupnog prometa robe u morskim lukama, pad je u prvom tromjesečju 2024. u usporedbi s prvim tromjesečjem 2023. zamjetan u lukama Ploče (20,0%), Rijeka (3,8%) i Omišalj (58,7%).

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2023. I 2024.

G-2. STRUKTURA PROMETA PUTNIKA U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

G-3. STRUKTURA PROMETA ROBE U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. I. – III. I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Promet brodova, prispjelih broj  49 589  50 253 101,3
Promet putnika tis.  2 998  3 259 108,7
Promet robe tis. t  5 918  4 443 75,1

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

     Ukupan promet robe, t Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Ploče 1 048 081 80,0
Rijeka  971 744 96,2
Omišalj  776 131 41,3
Bakar  723 071 101,6
Split  577 155 119,3

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Unutarnji promet putnika Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Međunarodni promet putnika Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Ukupno 3 259 421 108,7 3 232 262 108,3  27 159 209,7
Od toga            
Split  524 827 107,5  510 580 106,2  14 247 190,6
Zadar  378 432 105,4  377 539 105,4   893 93,2
Preko  336 872 104,9  336 872 104,9 - -
Supetar  263 473 104,0  263 473 104,0 - -
Korčula2)  246 338 110,2  246 338 110,2 - -
Cres  185 535 114,9  185 261 114,7   274 -
Krk  155 521 116,0  155 493 115,9   28 -
Jablanac  136 628 116,8  136 628 116,8 - -
Biograd  121 252 99,0  121 252 99,0 - -
Rab  99 730 115,6  99 730 115,6 - -
Stari Grad  96 406 114,2  96 406 114,2 - -
Šibenik  70 824 99,9  68 991 98,5  1 833 200,3
Dubrovnik  61 504 114,6  52 336 104,3  9 168 264,3
Pula3)  60 287 190,1  60 013 189,5   274 637,2
Rogač  59 633 110,8  59 633 110,8 - -
Novalja  57 577 117,9  57 577 117,9 - -
Vis  38 545 111,6  38 545 111,6 - -
Makarska  36 563 102,5  36 563 102,5 - -
Rabac  30 005 111,5  30 005 111,5 - -
Sućuraj  27 177 100,4  27 177 100,4 - -
Trogir  26 497 99,7  26 497 99,7 - -
Vela Luka  25 813 94,1  25 813 94,1 - -
Hvar  25 696 100,8  25 696 100,8 - -
Božava  24 423 115,1  24 423 115,1 - -
Sobra  16 382 114,4  16 382 114,4 - -
Trpanj  4 343 67,5  4 343 67,5 - -
Ploče  4 343 67,5  4 343 67,5 - -
Rovinj   391 75,9   115 24,4   276 641,9
Poreč   93 106,9   93 106,9 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet u luci Orebić.
3) Uključen je promet u lukama Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

     Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Autobusi, broj Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Ukupno  699 253 114,0  3 677 117,4
Lučka kapetanija Pula  10 792 111,3   66 122,2
Lučka kapetanija Rijeka  155 689 115,9  1 442 113,3
Lučka kapetanija Senj  80 758 118,3   591 113,9
Lučka kapetanija Zadar  170 556 113,0   74 54,0
Lučka kapetanija Šibenik   948 121,5 - -
Lučka kapetanija Split  191 426 112,5   373 124,7
Lučka kapetanija Ploče   665 68,3 - -
Lučka kapetanija Dubrovnik  88 419 113,2  1 131 132,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se svaka tri mjeseca.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, ovlašteni pomorski agenti i brodari za brodove dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje u luci obavljaju. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti