Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 14. lipnja 2024.
GRAD-2024-3-1/4

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U TRAVNJU 2024.

 

U travnju 2024. izdano je 1 096 građevinskih dozvola, što je više za 12,8% u odnosu na travanj 2023.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do travnja 2024. u usporedbi s istim razdobljem 2023. manji je za 1,8%.

U travnju 2024.:

- prema vrstama građevina, 82,9% dozvola izdano je za zgrade, a 17,1% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 76,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 23,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u travnju 2024., predviđeno je građenje 1 738 stanova s prosječnom površinom od 95,5 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U TRAVNJU 2024.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IV. 2024.
III. 2024.
97,3 91,6 87,7 72,9 107,5 80,9 87,9 92,1
IV. 2024.
IV. 2023.
108,1 118,3 93,5 87,1 142,7 274,6 109,3 106,1
IV. 2024.
Ø 2023.
108,8 96,9 92,2 79,8 145,8 84,7 110,9 109,5
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
97,3 104,4 107,3 105,5 104,2 96,4 108,1 104,7

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2024.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2024.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2024.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IV. 2024.                
Ukupno 1 096 909 187 547 461 416 912 130 549 1 738 166 048
Novogradnja 839 725 114 384 283 333 071 51 212 1 654 158 066
Rekonstrukcije  257 184 73 163 178 83 841 79 337 841) 7 9821)
I. – IV. 2024.                
Ukupno 4 059 3 485 574 2 406 255 1 824 730 581 525 7 040 665 595
Novogradnja 3 224 2 849 375 1 790 516 1 552 798 237 718 6 652 631 255
Rekonstrukcije  835 636 199 615 739 271 932 343 807 3881) 34 3401)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U TRAVNJU 2024.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 909 328 242 1 197 597
Nove zgrade 725 312 192 1 146 122
Stambene zgrade 638 211 053 657 017
Stambene zgrade s jednim stanom  422 83 308 264 377
Stambene zgrade s dva stana  68 19 606 60 471
Stambene zgrade s tri i više stanova 148 108 139 332 169
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  87 101 139 489 105
Hoteli i slične zgrade 8 2 630 8 681
Uredske zgrade  4 15 639 55 394
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  9 14 704 80 208
Zgrade za promet i komunikacije  9 1 165 3 473
Industrijske zgrade i skladišta 29 43 752 253 245
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 8 749 35 435
Ostale nestambene zgrade  20 14 500 52 669
Dogradnja i nadogradnja1) 62 16 050 51 475
Stambene zgrade 39 7 274 21 349
Nestambene zgrade  23 8 776 30 126
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 122 - -
Stambene zgrade 88 - -
Nestambene zgrade  34 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U TRAVNJU 2024.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 738 166 048 115 547 502 386 141 31 11 5
Stanovi u novim zgradama 1 654 158 066 107 528 477 362 134 31 10 5
Stambene zgrade 1 652 157 824 107 528 477 360 134 31 10 5
Stambene zgrade s jednim stanom  422 65 543 7 36 79 154 103 30 10 3
Stambene zgrade s dva stana  136 15 283 3 12 48 56 15 1 - 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 094 76 998 97 480 350 150 16 - - 1
Nestambene zgrade  2 242 - - - 2 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 64 5 875 7 14 19 18 5 - 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 20 2 107 1 5 6 6 2 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti