Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. svibnja 2024.
GRAD-2024-3-1/3

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U OŽUJKU 2024.

 

U ožujku 2024. izdano je 1 108 građevinskih dozvola, što je manje za 8,5% u odnosu na ožujak 2023.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka 2024. u usporedbi s istim razdobljem 2023. manji je za 6,2%.

U ožujku 2024.:

- prema vrstama građevina, 84,3% dozvola izdano je za zgrade, a 15,7% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,2% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,8% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u ožujku 2024., predviđeno je građenje 1 977 stanova s prosječnom površinom od 91,2 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U OŽUJKU 2024.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
III. 2024.
II. 2024.
108,4 103,9 98,9 129,4 155,4 135,6 112,6 105,1
III. 2024.
III. 2023.
87,5 97,1 87,6 91,9 121,7 58,6 108,3 92,9
III. 2024.
Ø 2023.
111,8 105,7 105,1 109,4 135,7 104,6 126,2 118,8
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
94,0 100,9 111,5 111,0 92,1 81,2 107,7 104,2

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2024.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2024.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2024.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
III. 2024.                
Ukupno 1 108 934 174 616 412 455 080 161 332 1 977 180 279
Novogradnja 900 780 120 488 535 402 615 85 920 1 922 174 481
Rekonstrukcije  208 154 54 127 877 52 465 75 412 551) 5 7981)
I. – III. 2024.                
Ukupno 2 963 2 576 387 1 858 794 1 407 818 450 976 5 302 499 547
Novogradnja 2 385 2 124 261 1 406 233 1 219 727 186 506 4 998 473 189
Rekonstrukcije  578 452 126 452 561 188 091 264 470 3041) 26 3581)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U OŽUJKU 2024.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 934 374 325 1 642 008
Nove zgrade 780 354 664 1 560 576
Stambene zgrade 668 231 788 733 781
Stambene zgrade s jednim stanom  452 89 707 280 632
Stambene zgrade s dva stana  57 15 221 46 002
Stambene zgrade s tri i više stanova 159 126 860 407 147
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  112 122 876 826 795
Hoteli i slične zgrade 15 6 175 21 199
Uredske zgrade  6 5 796 21 744
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  17 32 333 244 341
Zgrade za promet i komunikacije  14 3 809 11 921
Industrijske zgrade i skladišta 24 53 725 422 006
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 12 703 60 070
Ostale nestambene zgrade  30 8 335 45 514
Dogradnja i nadogradnja1) 52 19 661 81 432
Stambene zgrade 33 6 726 19 542
Nestambene zgrade  19 12 935 61 890
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 102 - -
Stambene zgrade 73 - -
Nestambene zgrade  29 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U OŽUJKU 2024.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 977 180 279 122 684 520 429 161 46 12 3
Stanovi u novim zgradama 1 922 174 481 115 673 504 418 156 41 12 3
Stambene zgrade 1 913 173 621 115 670 500 418 154 41 12 3
Stambene zgrade s jednim stanom  452 70 732 11 19 77 165 126 40 11 3
Stambene zgrade s dva stana  114 11 790 6 25 38 33 12 - - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 347 91 099 98 626 385 220 16 1 1 -
Nestambene zgrade  9 860 - 3 4 - 2 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 46 4 892 5 9 14 10 3 5 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 9 906 2 2 2 1 2 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti