Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. travnja 2024.
GRAD-2024-3-1/2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U VELJAČI 2024.

 

U veljači 2024. izdane su 974 građevinske dozvole, što je manje za 3,8% u odnosu na veljaču 2023.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do veljače 2024. u usporedbi s istim razdobljem 2023. manji je za 4,8%.

U veljači 2024.:

- prema vrstama građevina, 88,5% dozvola izdano je za zgrade, a 11,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,1% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,9% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u veljači 2024., predviđeno je građenje 1 756 stanova s prosječnom površinom od 97,7 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U VELJAČI 2024.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
II. 2024.
I. 2024.
110,5 85,0 73,4 57,8 110,9 69,7 111,9 116,0
II. 2024.
II. 2023.
97,6 93,3 105,6 92,0 86,8 75,7 103,4 110,2
II. 2024.
Ø 2023.
103,2 101,7 106,3 84,6 87,3 77,1 112,1 113,0
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
98,2 102,8 125,9 123,1 76,9 103,3 107,4 112,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2024.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2024.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2024.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
II. 2024.                
Ukupno 974 862 112 556 767 437 831 118 936 1 756 171 488
Novogradnja 790 713 77 452 294 379 255 73 039 1 632 160 669
Rekonstrukcije  184 149 35 104 473 58 576 45 897 1241) 10 8191)
I. – II. 2024.                
Ukupno 1 855 1 642 213 1 242 382 952 738 289 644 3 325 319 268
Novogradnja 1 485 1 344 141 917 698 817 112 100 586 3 076 298 708
Rekonstrukcije  370 298 72 324 684 135 626 189 058 2491) 20 5601)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U VELJAČI 2024.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 862 378 511 1 268 694
Nove zgrade 713 362 605 1 219 870
Stambene zgrade 641 216 843 668 755
Stambene zgrade s jednim stanom  420 84 069 266 422
Stambene zgrade s dva stana  63 18 723 58 005
Stambene zgrade s tri i više stanova 158 114 051 344 328
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  72 145 762 551 115
Hoteli i slične zgrade 6 2 550 8 294
Uredske zgrade  3 1 469 5 196
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  9 11 033 54 483
Zgrade za promet i komunikacije  9 1 956 8 077
Industrijske zgrade i skladišta 25 122 626 451 097
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 3 340 12 346
Ostale nestambene zgrade  14 2 788 11 622
Dogradnja i nadogradnja1) 63 15 906 48 824
Stambene zgrade 48 9 522 28 184
Nestambene zgrade  15 6 384 20 640
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 86 - -
Stambene zgrade 59 - -
Nestambene zgrade  27 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori).

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U VELJAČI 2024.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 756 171 488 255 412 469 406 158 41 11 4
Stanovi u novim zgradama 1 632 160 669 241 388 420 377 152 41 10 3
Stambene zgrade 1 632 160 669 241 388 420 377 152 41 10 3
Stambene zgrade s jednim stanom  420 66 055 5 22 87 140 121 37 6 2
Stambene zgrade s dva stana  126 14 587 9 24 29 41 16 4 2 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 086 80 027 227 342 304 196 15 - 2 -
Nestambene zgrade  - - - - - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 89 7 112 14 21 37 12 4 - - 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 35 3 707 - 3 12 17 2 - 1 -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti