Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. ožujka 2024.
GRAD-2024-3-1/1

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SIJEČNJU 2024.

 

U siječnju 2024. izdana je 881 građevinska dozvola, što je manje za 6,0% u odnosu na siječanj 2023.

U siječnju 2024.:

- prema vrstama građevina, 88,5% dozvola izdano je za zgrade, a 11,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 78,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 21,1% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u siječnju 2024., predviđeno je građenje 1 569 stanova s prosječnom površinom od 94,2 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SIJEČNJU 2024.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
I. 2024.
XII. 2023.
88,5 119,9 158,2 182,2 95,3 52,6 84,7 87,1
I. 2024.
I. 2023.
98,9 112,6 146,6 152,9 68,2 138,5 112,4 114,1
I. 2024.
Ø 2023.
93,4 119,6 144,8 146,4 78,8 110,7 100,1 97,4

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2024.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2024.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2024.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
I. 2024.                
Ukupno 881 780 101 685 615 514 907 170 708 1 569 147 780
Novogradnja 695 631 64 465 404 437 857 27 547 1 444 138 039
Rekonstrukcije  186 149 37 220 211 77 050 143 161 1251) 9 7411)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SIJEČNJU 2024.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 780 515 427 2 196 304
Nove zgrade 631 491 343 2 112 128
Stambene zgrade 538 189 594 589 815
Stambene zgrade s jednim stanom  347 72 203 225 609
Stambene zgrade s dva stana  41 11 780 35 651
Stambene zgrade s tri i više stanova 150 105 611 328 555
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  93 301 749 1 522 313
Hoteli i slične zgrade 6 2 716 9 104
Uredske zgrade  4 821 2 623
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  12 16 053 85 467
Zgrade za promet i komunikacije  11 192 859 734 409
Industrijske zgrade i skladišta 25 66 294 565 585
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 13 607 70 077
Ostale nestambene zgrade  27 9 399 55 048
Dogradnja i nadogradnja1) 66 24 084 84 176
Stambene zgrade 50 9 912 29 206
Nestambene zgrade  16 14 172 54 970
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 83 - -
Stambene zgrade 58 - -
Nestambene zgrade  25 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SIJEČNJU 2024.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 569 147 780 156 523 418 293 128 40 6 5
Stanovi u novim zgradama 1 444 138 039 131 489 374 278 123 38 6 5
Stambene zgrade 1 443 137 967 131 488 374 278 123 38 6 5
Stambene zgrade s jednim stanom  347 54 525 6 27 54 132 85 35 3 5
Stambene zgrade s dva stana  82 9 235 1 22 24 22 8 2 3 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 014 74 207 124 439 296 124 30 1 - -
Nestambene zgrade  1 72 - 1 - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 85 7 668 8 26 31 13 5 2 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 40 2 073 17 8 13 2 - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti