Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 11. travnja 2024.
OBR-2024-4-3

ISSN 1334-0557

SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI U 2023.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2023. akademski naziv steklo je 511 sveučilišnih specijalista. Udio žena u tom broju iznosio je 332, odnosno 65,0%.

Među sveučilišnim specijalistima više je žena

Od ukupnog broja sveučilišnih specijalista, na Sveučilištu u Zagrebu sveučilišni specijalistički studij završilo je 62,6%, na Sveučilištu u Rijeci 19,2%, na Sveučilištu u Osijeku 10,2%, na Sveučilištu u Splitu 3,1%, na Libertas međunarodnom sveučilištu, Zagreb 2,3%, na Sveučilištu Sjever, Koprivnica 1,4%, na Sveučilištu u Zadru 0,8% te na Sveučilištu u Puli – Pola 0,4% sveučilišnih specijalista.

Najviše je sveučilišnih specijalistica steklo akademski naziv na Sveučilištu u Zadru, na Sveučilištu u Puli – Pola i na Sveučilištu Sjever, Koprivnica (u svakome po 100,0%). Zatim slijede Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb (83,3%), Sveučilište u Osijeku (76,9%), Sveučilište u Zagrebu (65,9%), Sveučilište u Rijeci (52,0%) i Sveučilište u Splitu (43,8%).

Biomedicina i zdravstvo − najzastupljenije je područje specijalističkih radova

U 2023. najveći je broj specijalističkih radova bio iz područja Biomedicina i zdravstvo (42,5%), slijede područja Društvene znanosti (40,3%), Interdisciplinarna područja znanosti (7,2%), Tehničke znanosti (6,7%), Biotehničke znanosti (2,5%) i Prirodne znanosti (0,4%). Najmanje specijalističkih radova bilo je iz umjetničkoga i humanističkog područja znanosti (u svakome po 0,2%).

Najviše sveučilišnih specijalista jesu osobe u dobnoj skupini od 30 do 34 godine

Prema godinama života, najviše sveučilišnih specijalista bilo je u dobnoj skupini 30 – 34 godine (30,3%), a najmanje u dobnoj skupini 50 i više godina (7,4%). U dobnoj skupini do 29 godina bilo je 14,9%, u dobnoj skupini 35 – 39 godina bilo je 22,9%, u dobnoj skupini 40 – 44 godine bilo je 15,1%, a u dobnoj skupini 45 – 49 godina bilo je 9,4% sveučilišnih specijalista.

Od ukupnog broja sveučilišnih specijalista, 95,7% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 4,3% izvan nje.

Sveučilišni specijalisti najviše su zaposleni u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Najveći broj sveučilišnih specijalista bio je zaposlen u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (35,2%), zatim slijede područja Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (18,0%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (10,2%), Obrazovanje (7,2%), Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (8,4%), Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja te Prerađivačka industrija (u svakome po 3,3%), Informacije i komunikacije (2,0%) te Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1,6%). U ostalim područjima djelatnosti bilo je zaposleno 9,0% sveučilišnih specijalista, dok ih je 1,8% bilo nezaposleno.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Za 52,0% sveučilišnih specijalista troškove studija platio je poslodavac. Udio sveučilišnih specijalista koji su sami platili troškove studija bio je 46,8%, a 1,2% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

 

G-1. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU SPECIJALISTIČKOG RADA I SPOLU U 2023.

1. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA SVEUČILIŠTIMA TE ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU SPECIJALISTIČKOG RADA U 2023.

  Ukupno Žene Znanstveno i umjetničko područje specijalističkog rada
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 511 332 2 34 217 13 206 1 1 37
Sveučilište u Osijeku 52 40 1 - 23 7 17 - - 4
Sveučilište u Puli – Pola 2 2 - - - - 2 - - -
Sveučilište u Rijeci 98 51 - - 47 - 51 - - -
Sveučilište u Splitu 16 7 - - 12 - 4 - - -
Sveučilište u Zadru 4 4 - - - - 4 - - -
Sveučilište u Zagrebu 320 211 1 34 123 6 121 1 1 33
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 12 10 - - 12 - - - - -
Sveučilište Sjever, Koprivnica 7 7 - - - - 7 - - -

G-2. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2023.

2. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU TE POLJU SPECIJALISTIČKOG RADA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2023.

  Ukupno Dobne skupine
svega žene do 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 i više
Ukupno 511 332 76 155 117 77 48 38
Prirodne znanosti 2 1 - - - 1 - 1
Matematika 1 - - - - - - 1
Interdisciplinarne prirodne znanosti  1 1 - - - 1 - -
Tehničke znanosti 34 16 5 9 7 6 6 1
Arhitektura i urbanizam 9 6 2 1 1 2 2 1
Elektrotehnika 1 - - - 1 - - -
Računalstvo 10 3 1 4 1 2 2 -
Strojarstvo 1 - 1 - - - - -
Tehnologija prometa i transport 1 - - - 1 - - -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 12 7 1 4 3 2 2 -
Biomedicina i zdravstvo  217 137 27 104 49 19 12 6
Temeljne medicinske znanosti 7 6 - 3 4 - - -
Kliničke medicinske znanosti 96 47 6 58 21 5 4 2
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 26 21 2 7 5 5 4 3
Veterinarska medicina 16 6 7 4 2 2 1 -
Dentalna medicina 24 14 1 10 9 3 - 1
Farmacija 48 43 11 22 8 4 3 -
Biotehničke znanosti 13 10 2 1 6 3 1 -
Poljoprivreda (agronomija) 5 2 - - 5 - - -
Prehrambena tehnologija 2 2 - - - 1 1 -
Nutricionizam 6 6 2 1 1 2 - -
Društvene znanosti 206 138 39 38 44 42 20 23
Ekonomija 93 55 12 16 24 24 9 8
Pravo 24 14 3 4 4 7 2 4
Politologija 27 13 13 6 4 2 - 2
Informacijske i komunikacijske znanosti 13 10 6 3 2 1 1 -
Psihologija 4 4 - 3 1 - - -
Pedagogija 5 5 - - 1 - 2 2
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 6 6 3 2 - - 1 -
Socijalne djelatnosti 27 26 2 2 7 6 4 6
Sigurnosne i obrambene znanosti 5 3 - 1 1 1 1 1
Interdisciplinarne društvene znanosti 2 2 - 1 - 1 - -
Humanističke znanosti 1 1 - - - - - 1
Filologija 1 1 - - - - - 1
Umjetničko područje 1 1 1 - - - - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 - - - - -
Interdisciplinarna područja znanosti 37 28 2 3 11 6 9 6
Obrazovne znanosti 7 7 - - 1 1 3 2
Projektni menadžment 3 2 - - 1 2 - -
Ostala interdisciplinarna polja 27 19 2 3 9 3 6 4

3. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA SVEUČILIŠTU NA KOJEMU SU STEKLI AKADEMSKI NAZIV, DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI TE SPOLU U 2023.

  Ukupno Sveučilište
svega žene Osijek Pula – Pola Rijeka Sjever Split Zadar Zagreb Libertas
Ukupno 511 332 52 2 98 7 16 4 320 12
Diplomirali u Republici Hrvatskoj 489 320 48 2 97 7 16 4 303 12
Diplomirali izvan Republike Hrvatske 22 12 4 - 1 - - - 17 -
Austrija 1 - - - - - - - 1 -
Bosna i Hercegovina 10 5 1 - 1 - - - 8 -
Italija 1 1 1 - - - - - - -
Sjeverna Makedonija 2 2 1 - - - - - 1 -
Rusija 1 1 - - - - - - 1 -
Slovenija 1 1 - - - - - - 1 -
Srbija  6 2 1 - - - - - 5 -

G-3. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA NAČINU PLAĆANJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA U 2023.

4. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA I SPOLU U 2023.

  Ukupno Način plaćanja poslijediplomskog studija
svega žene poslodavac osobno ostalo
Ukupno 511 332 266 239 6
Zaposleni 502 325 266 230 6
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 1 2 1 -
Rudarstvo i vađenje 1 1 1 - -
Prerađivačka industrija 17 10 6 11 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 3 3 5 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 4 3 1 1
Građevinarstvo 3 3 2 1 -
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 43 34 22 19 2
Prijevoz i skladištenje  6 4 2 4 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 1 - 2 -
Informacije i komunikacije 10 6 5 5 -
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 17 9 13 4 -
Poslovanje nekretninama 2 2 1 1 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  52 21 17 35 -
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4 3 1 3 -
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 92 62 29 63 -
Obrazovanje 37 33 15 21 1
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 180 113 139 39 2
Umjetnost, zabava i rekreacija 6 5 - 6 -
Ostale uslužne djelatnosti 13 10 5 8 -
Izvanteritorijalne organizacije i tijela 1 - - 1 -
Nezaposleni 9 7 - 9 -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za sveučilišne specijaliste (obrazac ŠV-80), koje ispunjavaju sveučilišni specijalisti pri stjecanju toga akademskog naziva.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/22.).

Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Interdisciplinarni studijski programi izvode se iz više različitih znanstvenih područja. U izvođenju studija surađuje više visokih učilišta ili znanstvenih instituta.

Sveučilišni specijalistički studij može se upisati nakon završetka sveučilišnoga diplomskoga studija.

Sveučilišni specijalist uz naznaku struke (univ. spec.) jest osoba koja je završila sveučilišni specijalistički studij i izradila završni rad i/ili položila odgovarajući završni ispit (ISCED, 7. razina). Iznimno završetkom sveučilišnoga specijalističkog studija u medicini, stomatologiji i veterini osoba stječe naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišni specijalist uz naznaku struke ili dijela struke u skladu s nazivom studijskog programa koji se klasificira prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Kratice

 

ISCED Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja
NN Narodne novine

 

Znakovi

 

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Danijela Kurjaković i Josipa Jurić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti