Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. studenog 2023.
GRAD-2023-3-1/9

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U RUJNU 2023.

 

U rujnu 2023. izdano je 945 građevinskih dozvola, što je manje za 1,3% u odnosu na rujan 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do rujna 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 4,9%.

U rujnu 2023.:

- prema vrstama građevina, 87,2% dozvola izdano je za zgrade, a 12,8% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,4% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,6% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u rujnu 2023., predviđeno je građenje 1 663 stana s prosječnom površinom od 93,5 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U RUJNU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IX. 2023.
VIII. 2023.
96,7 91,8 76,8 57,2 92,4 131,8 81,4 82,9
IX. 2023.
IX. 2022.
98,2 140,7 101,5 88,1 102,5 147,4 110,9 105,7
IX. 2023.
Ø 2022.
101,8 132,2 103,6 94,0 100,1 89,1 105,1 102,5
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
104,0 133,1 109,2 113,0 110,8 130,2 99,2 100,3

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IX. 2023.                
Ukupno 945 824 121 577 687 466 076 111 611 1 663 155 417
Novogradnja 731 635 96 464 943 412 485 52 458 1 559 146 518
Rekonstrukcije  214 189 25 112 744 53 591 59 153 1041) 8 8991)
I. – IX. 2023.                
Ukupno 8 501 7 332 1 169 4 926 309 3 702 418 1 223 891 13 645 1 322 401
Novogradnja 6 693 5 875 818 3 579 752 2 969 912 609 840 12 920 1 256 838
Rekonstrukcije  1 808 1 457 351 1 346 557 732 506 614 051 7251) 65 5631)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U RUJNU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 824 357 836 1 353 973
Nove zgrade 635 336 967 1 282 095
Stambene zgrade 564 203 997 634 458
Stambene zgrade s jednim stanom  369 76 587 244 734
Stambene zgrade s dva stana  55 14 617 44 979
Stambene zgrade s tri i više stanova 139 108 186 328 555
Zgrade za stanovanje zajednica  1 4 607 16 190
Nestambene zgrade  71 132 970 647 637
Hoteli i slične zgrade 7 12 174 39 108
Uredske zgrade  5 6 893 24 048
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  6 20 423 112 407
Zgrade za promet i komunikacije  8 1 922 7 331
Industrijske zgrade i skladišta 23 62 411 327 474
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 7 25 004 124 822
Ostale nestambene zgrade  15 4 143 12 447
Dogradnja i nadogradnja1) 64 20 869 71 878
Stambene zgrade 52 9 455 28 183
Nestambene zgrade  12 11 414 43 695
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 125 - -
Stambene zgrade 90 - -
Nestambene zgrade  35 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U RUJNU 2023.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 663 155 417 202 493 437 357 121 33 12 8
Stanovi u novim zgradama 1 559 146 518 188 468 402 331 119 32 11 8
Stambene zgrade 1 559 146 518 188 468 402 331 119 32 11 8
Stambene zgrade s jednim stanom  369 58 512 4 32 69 128 90 28 11 7
Stambene zgrade s dva stana  110 11 793 8 23 33 35 11 - - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 080 76 213 176 413 300 168 18 4 - 1
Nestambene zgrade  - - - - - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 85 7 197 10 17 31 24 2 1 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 19 1 702 4 8 4 2 - - 1 -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti