Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. travnja 2023.
GRAD-2023-3-1/2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U VELJAČI 2023.

 

U veljači 2023. izdano je 1 012 građevinskih dozvola, što je više za 1,9% u odnosu na veljaču 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do veljače 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 9,5%.

U veljači 2023.:

- prema vrstama građevina, 87,3% dozvola izdano je za zgrade, a 12,7% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,2% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,8% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u veljači 2023., predviđeno je građenje 1 699 stanova s prosječnom površinom od 91,6 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U VELJAČI 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
II. 2023.
I. 2023.
111,9 102,6 102,0 96,0 87,2 127,5 121,7 120,1
II. 2023.
II. 2022.
100,1 149,0 116,5 122,7 116,2 175,2 102,3 96,5
II. 2023.
Ø 2022.
109,1 133,1 103,8 95,8 106,8 125,5 107,4 102,6
I. – II. 2023.
I. – II. 2022.
106,7 144,7 116,4 128,0 130,0 157,9 96,4 93,7

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
II. 2023.                
Ukupno 1 012 883 129 626 432 469 308 157 124 1 699 155 561
Novogradnja 781 706 75 427 372 344 239 83 133 1 630 149 167
Rekonstrukcije  231 177 54 199 060 125 069 73 991 691)  6 3941)
I. – II. 2023.                
Ukupno 1 949 1 672 277 1 206 945 926 591 280 354 3 095 285 120
Novogradnja 1 477 1 304 173 812 555 663 022 149 533 2 958 272 260
Rekonstrukcije  472 368 104 394 390 263 569 130 821 1371) 12 8601)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U VELJAČI 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 883 358 525 1 379 284
Nove zgrade 706 322 932 1 258 907
Stambene zgrade 609 205 598 641 859
Stambene zgrade s jednim stanom  395 81 320 255 282
Stambene zgrade s dva stana  58 18 284 56 376
Stambene zgrade s tri i više stanova 155 101 102 311 403
Zgrade za stanovanje zajednica  1 4 892 18 798
Nestambene zgrade  97 117 334 617 048
Hoteli i slične zgrade 19 24 768 86 844
Uredske zgrade  3 2 605 10 621
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  7 4 480 23 518
Zgrade za promet i komunikacije  10 10 987 48 548
Industrijske zgrade i skladišta 19 37 345 257 274
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 13 18 154 90 326
Ostale nestambene zgrade  26 18 995 99 917
Dogradnja i nadogradnja1) 68 35 593 120 377
Stambene zgrade 44 7 960 24 526
Nestambene zgrade  24 27 633 95 851
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 109 - -
Stambene zgrade 71 - -
Nestambene zgrade  38 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori).

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U VELJAČI 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 699 155 561 131 585 472 325 142 35 6 3
Stanovi u novim zgradama 1 630 149 167 126 562 451 316 138 31 3 3
Stambene zgrade 1 624 148 694 123 562 449 316 137 31 3 3
Stambene zgrade s jednim stanom  398 61 157 6 25 69 151 112 30 3 2
Stambene zgrade s dva stana  116 13 965 2 16 31 49 16 1 - 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 110 73 572 115 521 349 116 9 - - -
Nestambene zgrade  6 473 3 - 2 - 1 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 63 5 858 5 21 18 8 4 4 3 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 6 536 - 2 3 1 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti