Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. studenog 2023.
TRAN-2023-3-1/3

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

 

Blagi porast broja putnika u trećem tromjesečju 2023.

U hrvatskim morskim lukama u trećem tromjesečju 2023. ukrcano je i iskrcano više od 18,3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2022. to je porast za 0,9%.

Na trajektima i putničkim brodovima u trećem tromjesečju 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. broj putnika ostao je na istoj razini, a tim brodovima prevezeno je 97% od ukupnog broja putnika. Broj prevezenih putnika porastao je u svim većim lukama. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 2,5% više osobnih vozila i 1,3% više autobusa nego u s istom tromjesečju 2022.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 566 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su oni, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split, Zadar, Hvar i Šibenik. U usporedbi s trećim tromjesečjem 2022. to je porast za 30,1%.

Porast prometa robe u trećem tromjesečju 2023.

Ukupan promet robe u trećem tromjesečju 2023. na razini Republike Hrvatske iznosio je 5,8 milijuna tona te je porastao za 3,5% u odnosu na isto razdoblje 2022., zbog porasta prometa tekućeg tereta, za 4,8% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 48%), suhe rasute robe, za 4,0% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 29%) i prometa robe u kontejnerima u tonama, za 0,9% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 17%).

Od pet luka koje ostvaruju 92% ukupnog prometa robe u morskim lukama porast je u trećem tromjesečju 2023. u usporedbi s trećim tromjesečjem 2022. zamjetan u lukama Omišalj (5,3%), Rijeka (0,4%), Bakar (17,0%) i Split (11,6%).

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2022. I 2023.

G-2. STRUKTURA PROMETA PUTNIKA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

G-3. STRUKTURA PROMETA ROBE U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Promet brodova, prispjeli broj  139 883  279 767  140 195  287 750 100,2 102,9
Promet putnika tis.  18 145  29 562  18 308  30 554 100,9 103,4
Promet robe tis. t  5 589  17 857  5 784  17 863 103,5 100,0

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

      Ukupan promet robe, t Indeksi
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Omišalj 1 600 145 105,3
Ploče 1 147 663 91,8
Rijeka 1 074 089 100,4
Bakar  770 542 117,0
Split  735 530 111,6

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Unutarnji promet putnika Indeksi
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Međunarodni promet putnika Indeksi
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Ukupno 18 308 422 100,9 17 525 790 100,2  782 632 118,5
Od toga            
Split 2 752 094 107,2 2 480 450 104,6  271 644 139,1
Dubrovnik 1 435 837 101,2 1 199 710 98,2  236 127 120,1
Korčula2) 1 275 396 104,8 1 262 300 104,8  13 096 101,7
Zadar 1 175 538 105,5 1 094 379 106,5  81 159 93,8
Jablanac 1 168 444 99,6 1 168 444 99,6 - -
Supetar  930 302 105,9  930 302 105,9 - -
Cres  919 438 99,7  918 624 99,7   814 122,8
Preko  862 933 106,9  862 933 106,9 - -
Krk  728 299 102,9  727 627 102,9   672 193,7
Rab  710 043 99,5  709 654 99,5   389 85,7
Novalja  627 908 95,8  625 624 95,6  2 284   230,7
Biograd  593 330 102,8  593 330 102,8 - -
Pula3)  488 101 88,5  466 372 88,8  21 729 84,0
Hvar  483 404 95,8  466 514 94,5  16 890 151,7
Šibenik  454 547 79,2  446 140 79,5  8 407 65,3
Makarska  394 531 104,3  394 531 104,3 - -
Stari Grad  363 607 102,5  363 607 102,6 - -
Rabac  330 972 93,8  330 972 93,8 - -
Sućuraj  233 337 107,8  233 337 107,8 - -
Rogač  189 418 105,3  189 418 105,3 - -
Vis  180 308 107,0  179 470 106,5   838 -
Trogir  152 209 106,2  151 227 105,9   982 198,4
Božava  147 136 103,0  147 136 103,0 - -
Sobra  131 880 104,1  131 632 104,1   248 97,3
Poreč  127 132 113,6  81 770 134,7  45 362 88,6
Vela Luka  124 498 94,6  124 498 94,6 - -
Rovinj  102 809 108,1  66 837 111,8  35 972 101,8
Ploče  29 307 27,3  29 110 27,2   197 4)
Trpanj  28 822 27,1  28 822 27,1 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.
4) Indeks je veći od 999.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

      Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Autobusi, broj Indeksi
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Ukupno 3 289 589 102,5  12 390 101,3
Lučka kapetanija Pula  113 921 94,2   124 105,1
Lučka kapetanija Rijeka  774 047 102,0  3 349 99,0
Lučka kapetanija Senj  594 695 101,1  3 469 96,2
Lučka kapetanija Zadar  534 295 104,4   297 78,8
Lučka kapetanija Šibenik  5 245 110,4 - -
Lučka kapetanija Split  899 337 107,7  2 905 119,8
Lučka kapetanija Ploče  6 053 21,4   15 30,0
Lučka kapetanija Dubrovnik  361 996 100,4  2 231 98,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti