Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. rujna 2023.
CIJ-2023-1-1/8

ISSN 1334-0557

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2023.

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu 2023. u odnosu na kolovoz 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 7,8%, dok su u odnosu na srpanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,5%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 14,2% (doprinos porastu od +0,71 postotni bod), Hrana i bezalkoholna pića, za 11,0% (+2,92 postotna boda), Odjeća i obuća, za 9,9% (+0,61 postotni bod), Razna dobra i usluge, za 9,4% (+0,59 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 7,7% (+0,40 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 7,5% (+0,43 postotna boda), Zdravlje, za 6,6% (+0,21 postotni bod), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 6,2% (+1,05 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan, za 5,5% (+0,28 postotnih bodova) te Komunikacija, za 3,5% (+0,19 postotnih bodova).

Na mjesečnoj razini, najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Prijevoz, za 2,9% (doprinos porastu od +0,40 postotnih bodova), Komunikacija, za 1,4% (+0,07 postotnih bodova), Restorani i hoteli, za 0,7% (+0,04 postotna boda), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,5% (+0,08 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 0,4% (+0,02 postotna boda), Razna dobra i usluge, za 0,3% (+0,02 postotna boda), Hrana i bezalkoholna pića te Alkoholna pića i duhan, po svakoj skupini za 0,2% (doprinos porastu od +0,05 postotnih bodova u skupini Hrana i bezalkoholna pića te +0,01 postotni bod u skupini Alkoholna pića i duhan). Porast cijena na mjesečnoj razini ublažio je pad cijena u skupini Odjeća i obuća, za 4,2% (doprinos padu od -0,26 postotnih bodova, sezonsko sniženje odjeće i obuće).

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), na godišnjoj razini, porast cijena ostvaren je u komponentama Hrana, piće i duhan, za 10,1%, Usluge, za 7,8%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 7,2%, te Energija, za 4,2%. Na mjesečnoj razini, porast cijena ostvaren je u  komponentama Energija, za 2,6%, Usluge, za 0,7%, te Hrana, piće i duhan, za 0,2%, dok je u komponenti Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije ostvaren pad cijena za 0,7%.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu 2023. u odnosu na kolovoz 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 8,4%, dok su u odnosu na srpanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,5%.

1. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2023.1)

ECOICOP Ponderi   VIII. 2023.
Ø 2015.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
VIII. 2023.
VII. 2023.
IX. 2022. – VIII. 2023.
IX. 2021. – VIII. 2022.
00 Indeks potrošačkih cijena – ukupno 1 000,00 127,0 107,8 100,5 110,5
01 Hrana i bezalkoholna pića 265,37 142,7 111,0 100,2 116,3
02 Alkoholna pića i duhan 50,14 134,3 105,5 100,2 105,4
03 Odjeća i obuća 61,15 99,6 109,9 95,8 109,3
04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva 169,88 118,8 106,2 100,5 111,8
05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva 57,79 127,5 107,5 100,0 112,8
06 Zdravlje 31,49 114,8 106,6 100,0 105,6
07 Prijevoz 139,53 125,9 103,3 102,9 103,5
08 Komunikacija 53,02 101,7 103,5 101,4 101,6
09 Rekreacija i kultura 52,12 123,5 107,7 100,4 108,3
10 Obrazovanje 6,88 106,1 103,3 100,0 102,5
11 Restorani i hoteli 50,15 163,1 114,2 100,7 116,5
12 Razna dobra i usluge 62,48 124,0 109,4 100,3 110,8

1) Vremenske serije indeksa potrošačkih cijena prema klasifikaciji ECOICOP možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici PC AXIS baze podataka pod naslovom Cijene.

2. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, POSEBNI AGREGATI, KOLOVOZ 2023.

  Ponderi   VIII. 2023.
Ø 2015.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
VIII. 2023.
VII. 2023.
IX. 2022. – VIII. 2023.
IX. 2021. – VIII. 2022.
Dobra 741,00 128,2 107,7 100,4 111,4
Hrana, piće i duhan 315,51 141,4 110,1 100,2 114,6
Neprerađeni prehrambeni proizvodi 84,74 133,2 112,9 99,7 114,4
Prerađeni prehrambeni proizvodi 230,77 144,9 109,1 100,4 114,6
Energija 161,89 125,1 104,2 102,6 108,3
Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije 263,60 115,3 107,2 99,3 109,6
Usluge 259,00 123,3 107,8 100,7 107,9
Ukupno  1 000,00 127,0 107,8 100,5 110,5
Ukupno bez energije 838,11 127,4 108,5 100,1 111,0
Ukupno bez energije i hrane 598,72 121,4 107,5 100,0 108,7
Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana 522,60 119,4 107,5 100,0 108,8
Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda 753,37 126,8 108,0 100,2 110,6

3. HARMONIZIRANI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U KOLOVOZU 2023., STOPE PROMJENE1)

ECOICOP Ponderi     VIII. 2023.2)
Ø 2015.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
VIII. 2023.
VII. 2023.
IX. 2022. – VIII. 2023.
IX. 2021. – VIII. 2022.
00 Harmonizirani indeks potrošačkih cijena – ukupno 1 000,00 130,00 8,4 0,5 10,5
01 Hrana i bezalkoholna pića 221,18 142,66 11,1 0,2 16,3
02 Alkoholna pića i duhan 69,94 134,67 7,8 0,3 7,2
03 Odjeća i obuća 45,99 99,50 10,9 -4,1 9,8
04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva 123,62 119,54 2,9 1,1 9,1
05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva 59,31 125,05 7,2 0,0 11,8
06 Zdravlje 54,45 118,11 6,6 0,0 5,6
07 Prijevoz 120,19 125,20 4,2 2,6 4,3
08 Komunikacija 41,41 102,69 3,8 1,6 1,8
09 Rekreacija i kultura 73,33 122,67 7,1 0,5 8,0
10 Obrazovanje 9,40 106,02 3,3 0,0 2,5
11 Restorani i hoteli 113,99 165,13 16,7 0,3 17,6
12 Razna dobra i usluge 67,19 124,97 9,1 0,2 10,7

1) Vremenske serije harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena prema ECOICOP klasifikaciji možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Cijene te na Eurostatovim mrežnim stranicama.
2) Indeksi

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Definicije

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje. Osim navedenog, koristi se i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i slično), usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje za analitičke svrhe.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) čini skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

IPC i HIPC računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva (HIPC obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena).

Dok se IPC najčešće primjenjuje kao opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima, HIPC je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Obuhvat i prikupljanje cijena

Reprezentativnu košaricu za praćenje potrošačkih cijena čini oko 900 proizvoda, a svakog mjeseca prikupi se oko 38 000 cijena na unaprijed definiranim prodajnim mjestima. IPC-om su obuhvaćena sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni imputirana stambena renta, izdaci za igre na sreću i usluge životnog osiguranja.

Snimanje cijena za većinu dobara i usluga iz košarice provode ovlašteni snimatelji cijena putem tablet računala na devet geografskih lokacija (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin). Za odabrane proizvode iz košarice snimatelji cijena samostalno izabiru konkretan artikl čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih artikala te kako bi se moglo pratiti koje artikle izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Takav način snimanja omogućuje praćenje promjene kretanja cijena između dvaju razdoblja, ali ne i usporedbu prosječnih cijena između različitih geografskih lokacija.

Osim cijena koje se prikupe izravno od snimatelja na terenu (lokalno snimanje cijena), podaci o nacionalno homogenim cijenama prikupljaju se izravno od izvještajnih jedinica ili putem interneta (centralno snimanje cijena). Za odabrane skupine proizvoda (tržišni najam nekretnina, kućanski aparati i elektronika) cijene se prikupljaju korištenjem tehnike web scraping.

Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danima (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama, cijene u zračnome putničkom prijevozu te cijene prikupljene tehnikom web scraping. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana, cijene najma apartmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje snimaju se jedanput na godinu.

Ponderi

Ponderi koji se primjenjuju za izračunavanje indeksa odražavaju relativnu važnost odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji kućanstava na domaćem teritoriju.

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za izračun indeksa potrošačkih cijena jest Anketa o potrošnji kućanstava (APK), koju Državni zavod za statistiku redovito provodi od 1998. Taj izvor podataka nadopunjen je raspoloživim dodatnim izvorima podataka. Za izračunavanje IPC-a od siječnja 2023. primjenjuju se ponderi koji se temelje na potrošnji kućanstava iz APK 2019., preračunani na cijene u prosincu 2022.

Osnovni izvor podataka za izradu pondera za izračun HIPC-a na višim razinama agregacije jesu podaci nacionalnih računa, a za niže razine agregacije upotrijebljeni su podaci APK. Za izračunavanje HIPC-a od siječnja 2023. upotrijebljeni su procijenjeni podaci nacionalnih računa o izdacima za konačnu potrošnju kućanstava za 2022. nadopunjeni dodatnim raspoloživim izvorima podataka te preračunani na razliku između prosjeka 2022. i prosinca 2022. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Klasifikacija

Za klasificiranje proizvoda upotrebljava se Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP).

Izračun indeksa

Izračunavanje indeksa potrošačkih cijena počinje izračunavanjem indeksa elementarnih agregata.

Indeksi elementarnih agregata izračunavaju se kao odnos geometrijskih sredina cijena za svaku geografsku lokaciju. To znači da se cijene proizvoda unutar elementarnog agregata u tekućemu mjesecu stavljaju u odnos s cijenama referentnog razdoblja (prosinac prethodne godine). Iz indeksa elementarnih agregata na razini geografskih lokacija izračunavaju se indeksi elementarnih agregata na nacionalnoj razini primjenom formule za vaganu aritmetičku sredinu.

Indeksi elementarnih agregata na nacionalnoj razini agregiraju se na više razine indeksa primjenom formule Laspeyresova tipa.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (HIPC-CT)

HIPC-CT jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena, gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje, tj. u tijeku vremena. U slučaju promjene poreznih stopa razlika između tekućeg HIPC-CT-a i HIPC-a upućuje na utjecaj promjene poreznih stopa na promjene cijena uz pretpostavku da su se promjene u poreznim stopama primijenile trenutačno i potpuno.

Vremenske serije HIPC-CT ukupno možete preuzeti na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Cijene, a detaljniju razradu prema klasifikaciji ECOICOP na mrežnim stranicama Eurostata.

 

Kratice

ECOICOP Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Sanja Jurleka, Marija Gudelj, Marita Novoselec, Jasminka Stančić, Gordana Šiletić, Ivana Ključarić i Tamara Golub

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti