Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. veljače 2024.
POSL-2023-1-1/4

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U PROSINCU 2023.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 60,3%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 293 791 177 120 60,3
Trgovačka društva 215 239 141 981 66,0
Zadruge 3 163 714 22,6
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 75 389 34 425 45,7
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 96 975 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U PROSINCU 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 293 791 100,0 177 120 100,0 142 695 34 425 96 975
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 188 1,8 2 875 1,6 2 873 2 2 604
Rudarstvo i vađenje 304 0,1 182 0,1 182 - 35
Prerađivačka industrija 21 929 7,5 15 479 8,7 15 476 3 8 340
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 865 0,6 964 0,5 964 - 17
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 216 0,4 832 0,5 829 3 109
F Građevinarstvo 30 817 10,5 20 554 11,6 20 553 1 11 574
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 46 315 15,8 26 306 14,9 26 110 196 8 142
H Prijevoz i skladištenje 10 809 3,7 6 954 3,9 6 920 34 6 221
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 694 7,0 13 018 7,3 12 967 51 6 334
J Informacije i komunikacije 11 733 4,0 8 779 5,0 8 748 31 3 704
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 706 0,6 983 0,6 947 36 501
L Poslovanje nekretninama 10 941 3,7 6 352 3,6 6 352 - 609
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 022 10,6 22 904 12,9 22 735 169 16 928
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 804 4,0 7 970 4,5 7 965 5 4 055
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 028 1,0 932 0,5 15 917 6 262
P Obrazovanje 4 389 1,5 3 721 2,1 1 153 2 568 1 573
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 305 1,8 3 599 2,0 1 205 2 394 4 961
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 572 8,0 11 837 6,7 1 926 9 911 3 259
S Ostale uslužne djelatnosti  51 099 17,4 22 878 12,9 4 774 18 104 11 674
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 0,0 1 0,0 1 - 39
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 34

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 15,8% i aktivnih od 14,9%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,5% i aktivnih od 8,7%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,6% i aktivnih od 12,9%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,4% i aktivnih od 12,9%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,6% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 68,5% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (18,3%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,9%), Prerađivačka industrija (10,8%), Građevinarstvo (14,4%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,1%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,4%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,8%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,0%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,7%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., PROSINAC 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 177 120 1 437 0,8 140 839 79,5 715 0,4 654 0,4 33 475 18,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 875 9 0,3 2 545 88,5 297 10,3 22 0,8 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 182 3 1,6 171 94,0 2 1,1 6 3,3 - -
C Prerađivačka industrija 15 479 56 0,4 15 143 97,8 120 0,8 158 1,0 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 964 35 3,6 915 94,9 5 0,5 9 0,9 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 832 323 38,8 499 60,0 1 0,1 7 0,8 2 0,2
F Građevinarstvo 20 554 64 0,3 20 390 99,2 58 0,3 41 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 306 30 0,1 25 932 98,6 81 0,3 116 0,4 147 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 954 59 0,8 6 827 98,2 9 0,1 29 0,4 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 018 45 0,3 12 822 98,5 40 0,3 65 0,5 46 0,4
J Informacije i komunikacije 8 779 40 0,5 8 667 98,7 7 0,1 39 0,4 26 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 983 16 1,6 916 93,2 7 0,7 10 1,0 34 3,5
L Poslovanje nekretninama 6 352 34 0,5 6 298 99,1 1 0,0 19 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 904 183 0,8 22 492 98,2 30 0,1 93 0,4 106 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 970 82 1,0 7 852 98,5 19 0,2 14 0,2 3 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 932 35 3,8 3 0,3 1 0,1 1 0,1 892 95,7
P Obrazovanje 3 721 209 5,6 1 323 35,6 - - 3 0,1 2 186 58,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 599 69 1,9 1 439 40,0 16 0,4 3 0,1 2 072 57,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 837 110 0,9 1 886 15,9 13 0,1 6 0,1 9 822 83,0
S Ostale uslužne djelatnosti  22 878 35 0,2 4 718 20,6 8 0,0 13 0,1 18 104 79,1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, PROSINAC 2023.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,5% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 18,9% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,6%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,1%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,2%. Približno jednak udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,2%), Prerađivačka industrija (97,8%) te Informacije i komunikacije (98,7%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 177 120 63 164 95 081 14 547 3 704 344 280
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 875 946 1 614 262 41 5 7
B Rudarstvo i vađenje 182 25 99 45 11 - 2
C Prerađivačka industrija 15 479 2 832 9 300 2 467 713 103 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 964 581 316 49 11 3 4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 832 114 316 272 115 12 3
F Građevinarstvo 20 554 5 324 12 856 2 063 288 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 306 6 373 17 327 2 203 311 44 48
H Prijevoz i skladištenje 6 954 1 764 4 415 612 129 19 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 018 3 545 8 012 1 300 137 11 13
J Informacije i komunikacije 8 779 2 400 5 568 663 124 14 10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 983 215 641 69 34 6 18
L Poslovanje nekretninama 6 352 3 935 2 267 140 8 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 904 5 829 15 786 1 159 120 6 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 970 3 174 4 187 474 108 14 13
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 932 32 272 413 166 31 18
P Obrazovanje 3 721 442 1 218 972 1 064 19 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 599 1 062 1 510 726 233 29 39
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 837 8 408 3 026 328 58 10 7
S Ostale uslužne djelatnosti  22 878 16 162 6 351 330 33 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (53,7%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 35,7% subjekti bez zaposlenih, 8,2% udjela imaju subjekti s 10 – 49 zaposlenih, 2,1% subjekti s 50 – 249 zaposlenih, a 0,4% udjela subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 215 239 141 981 896 638 157 471 105 165
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 096 2 576 29 16 3 063 2 011
B Rudarstvo i vađenje 297 180 7 6 265 165
C Prerađivačka industrija 21 579 15 356 243 171 16 624 11 924
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 856 960 8 5 1 592 842
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 206 828 6 3 976 734
F Građevinarstvo 30 025 20 496 93 58 20 718 13 663
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 45 786 26 029 108 69 36 306 20 765
H Prijevoz i skladištenje 10 722 6 911 39 29 6 193 4 414
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 523 12 927 99 81 12 011 7 842
J Informacije i komunikacije 11 644 8 741 35 24 9 290 7 262
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 333 939 80 68 1 141 799
L Poslovanje nekretninama 10 932 6 351 34 30 9 616 5 667
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 736 22 705 94 65 24 055 18 084
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 716 7 946 9 6 8 318 5 858
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 24 14 - - 12 10
P Obrazovanje 1 542 1 153 1 1 1 018 792
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 503 1 189 - - 1 195 975
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 859 1 913 8 5 1 738 1 157
S Ostale uslužne djelatnosti  6 859 4 766 3 1 3 339 2 200
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. PROSINCA 2023.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 55 187 35 372 280 177 1 169 510 236 119
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 996 543 - - 4 3 4 3
B Rudarstvo i vađenje 22 8 - - 3 1 - -
C Prerađivačka industrija 4 568 3 210 3 1 133 47 8 3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 248 110 - - 6 2 2 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 211 90 - - 11 - 2 1
F Građevinarstvo 8 865 6 641 32 8 310 125 7 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 091 5 074 6 1 261 114 14 6
H Prijevoz i skladištenje 4 439 2 447 3 3 47 17 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 375 4 987 2 - 31 14 5 3
J Informacije i komunikacije 2 262 1 422 6 4 49 28 2 1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 63 33 - - 17 10 32 29
L Poslovanje nekretninama 1 219 615 3 1 52 34 8 4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 156 4 300 215 152 196 98 20 6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 326 2 054 4 3 39 13 20 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 10 3
P Obrazovanje 517 357 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 306 213 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 097 735 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 424 2 532 3 2 4 1 86 30
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,2%, a udio aktivnih 74,1%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću drugi je oblik prema brojnosti, s 25,6% registriranih i 24,9% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,1%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 75 389 45,7 72 970 2 419
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 75,0 4 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 223 87,9 223 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 55 92,7 55 -
J Informacije i komunikacije 68 45,6 68 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 243 14,8 243 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 193 87,6 193 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 62,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 003 30,5 584 2 419
P Obrazovanje 2 845 90,3 2 845 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 765 63,6 3 765 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 683 47,9 20 683 -
S Ostale uslužne djelatnosti  44 197 41,0 44 197 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,8% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,2% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 45,7% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiri područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,6% i udjelom aktivnih od 41,0%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,0% i udjelom aktivnih od 30,5%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,0% i udjelom aktivnih od 63,6%, te Obrazovanje, sa samo 3,8% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (90,3%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 293 791 215 239 141 981 3 163 714 75 389 96 975
Zagrebačka 19 101 14 776 10 408 125 20 4 200 5 632
Krapinsko-zagorska 5 475 3 568 2 569 70 14 1 837 2 633
Sisačko-moslavačka 6 495 3 823 2 532 141 21 2 531 2 432
Karlovačka 5 637 3 476 2 465 109 24 2 052 1 970
Varaždinska 8 584 5 950 4 412 79 17 2 555 3 084
Koprivničko-križevačka 4 816 2 889 1 962 181 31 1 746 1 748
Bjelovarsko-bilogorska 5 455 3 399 2 343 190 39 1 866 1 331
Primorsko-goranska 24 526 18 884 11 683 138 30 5 504 10 147
Ličko-senjska 2 517 1 456 992 68 13 993 896
Virovitičko-podravska 3 171 1 745 1 218 98 19 1 328 1 214
Požeško-slavonska 2 558 1 344 993 46 7 1 168 1 209
Brodsko-posavska 5 564 3 367 2 316 78 16 2 119 2 391
Zadarska 11 227 8 239 5 555 208 46 2 780 5 044
Osječko-baranjska 14 366 8 554 5 998 237 74 5 575 5 079
Šibensko-kninska  6 346 4 023 2 574 189 37 2 134 2 928
Vukovarsko-srijemska 6 394 3 363 2 344 190 60 2 841 2 505
Splitsko-dalmatinska  30 833 22 974 15 227 397 120 7 462 13 161
Istarska 21 778 17 746 11 176 97 14 3 935 8 544
Dubrovačko-neretvanska 8 626 5 777 4 058 94 32 2 755 4 091
Međimurska 6 419 4 744 3 526 39 8 1 636 1 457
Grad Zagreb 93 903 75 142 47 630 389 72 18 372 19 479

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,1%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% pravnih osoba i 13,6% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,3%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,5%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 34,9%, a u aktivnima 33,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,6%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2022. I 2023.

   2022. 2023.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III. IV. – VI. VII. – IX. X. - XII.
Osnivanje 4 266 4 484 3 915 4 189 4 248 3 459 3 549 4 655
Trgovačka društva 3 811 4 121 3 584 3 824 3 900 3 121 3 290 4 317
Ostalo 455 363 331 365 348 338 259 338
Brisanje 144 602 152 113 110 29 273 14 984 2 044
Poduzeća - 41) - 2 - 210 202 9
Trgovačka društva 88 113 61 80 69 28 854 14 623 1 858
Ostalo 56 485 91 31 41 209 159 177
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 2 3 6 3 3 4 5 4

1)Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj brisanja i usklađenja, a povećao broj osnivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 92,7%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.)) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, tj. osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti