Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. studenog 2023.
POSL-2023-1-1/3

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U RUJNU 2023.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 59,5%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30. RUJNU 2023.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 291 169 173 276 59,5
Trgovačka društva 212 778 138 468 65,1
Zadruge 3 169 713 22,5
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 75 222 34 095 45,3
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 100 092 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U RUJNU 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. RUJNA 2023.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 291 169 100,0 173 276 100,0 139 181 34 095 100 092
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 181 1,8 2 843 1,6 2 841 2 2 628
Rudarstvo i vađenje 305 0,1 183 0,1 183 - 34
Prerađivačka industrija 21 781 7,5 15 240 8,8 15 237 3 8 415
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 782 0,6 883 0,5 883 - 17
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 212 0,4 825 0,5 822 3 112
F Građevinarstvo 30 257 10,4 19 827 11,4 19 826 1 11 254
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 46 209 15,9 25 965 15,0 25 772 193 9 126
H Prijevoz i skladištenje 10 672 3,7 6 741 3,9 6 707 34 6 703
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 605 7,1 12 770 7,4 12 719 51 7 773
J Informacije i komunikacije 11 506 4,0 8 517 4,9 8 487 30 3 671
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 694 0,6 960 0,6 929 31 513
L Poslovanje nekretninama 10 697 3,7 6 074 3,5 6 074 - 594
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 594 10,5 22 370 12,9 22 201 169 16 774
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 534 4,0 7 640 4,4 7 635 5 4 741
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 078 1,1 925 0,5 17 908 6 330
P Obrazovanje 4 358 1,5 3 683 2,1 1 128 2 555 1 419
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 258 1,8 3 544 2,0 1 169 2 375 4 976
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 461 8,1 11 691 6,7 1 880 9 811 3 298
S Ostale uslužne djelatnosti  50 930 17,5 22 594 13,0 4 670 17 924 11 633
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 0,0 1 0,0 1 - 45
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 36

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 15,9% i aktivnih od 15,0%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,5% i aktivnih od 8,8%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,5% i aktivnih od 12,9%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,5% i aktivnih od 13,0%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,3% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 68,7% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (18,5%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (16,0%), Prerađivačka industrija (10,9%), Građevinarstvo (14,2%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,1%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,7%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,8%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,0%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,7%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., RUJAN 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. RUJNA 2023.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 173 276 1 422 0,8 137 303 79,2 713 0,4 658 0,4 33 180 19,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 843 9 0,3 2 513 88,4 296 10,4 23 0,8 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 183 3 1,6 171 93,4 2 1,1 7 3,8 - -
C Prerađivačka industrija 15 240 55 0,4 14 903 97,8 120 0,8 160 1,0 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 883 34 3,9 836 94,7 4 0,5 9 1,0 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 825 320 38,8 495 60,0 1 0,1 7 0,8 2 0,2
F Građevinarstvo 19 827 66 0,3 19 660 99,2 59 0,3 41 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 25 965 30 0,1 25 590 98,6 81 0,3 116 0,4 148 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 741 59 0,9 6 614 98,1 9 0,1 29 0,4 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 770 46 0,4 12 573 98,5 41 0,3 64 0,5 46 0,4
J Informacije i komunikacije 8 517 40 0,5 8 406 98,7 7 0,1 39 0,5 25 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 960 16 1,7 898 93,5 7 0,7 10 1,0 29 3,0
L Poslovanje nekretninama 6 074 37 0,6 6 017 99,1 1 0,0 19 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 370 183 0,8 21 958 98,2 29 0,1 94 0,4 106 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 640 78 1,0 7 527 98,5 18 0,2 14 0,2 3 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 925 36 3,9 4 0,4 1 0,1 1 0,1 883 95,5
P Obrazovanje 3 683 205 5,6 1 290 35,0 - - 3 0,1 2 185 59,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 544 64 1,8 1 394 39,3 16 0,5 3 0,1 2 067 58,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 691 106 0,9 1 839 15,7 13 0,1 6 0,1 9 727 83,2
S Ostale uslužne djelatnosti  22 594 35 0,2 4 614 20,4 8 0,0 13 0,1 17 924 79,3
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, RUJAN 2023.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,2% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 19,1% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,6%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,1%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,1%. Približno jednak udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,2%), Prerađivačka industrija (97,8%) te Informacije i komunikacije (98,7%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 30. RUJNA 2023.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 173 276 58 709 95 664 14 571 3 708 344 280
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 843 907 1 621 262 41 5 7
B Rudarstvo i vađenje 183 26 99 45 11 - 2
C Prerađivačka industrija 15 240 2 552 9 343 2 464 714 103 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 883 499 317 49 11 3 4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 825 105 320 271 114 12 3
F Građevinarstvo 19 827 4 530 12 919 2 069 286 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 25 965 5 907 17 448 2 206 312 44 48
H Prijevoz i skladištenje 6 741 1 491 4 472 614 130 19 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 770 3 153 8 154 1 301 138 11 13
J Informacije i komunikacije 8 517 2 117 5 589 663 124 14 10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 960 187 646 69 34 6 18
L Poslovanje nekretninama 6 074 3 650 2 271 143 8 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 370 5 249 15 824 1 166 121 6 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 640 2 821 4 206 478 108 14 13
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 925 23 273 414 166 31 18
P Obrazovanje 3 683 397 1 224 973 1 064 19 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 544 1 006 1 513 724 233 29 39
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 691 8 252 3 035 328 59 10 7
S Ostale uslužne djelatnosti  22 594 15 836 6 390 332 34 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (55,2%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 33,9% subjekti bez zaposlenih, 8,4% udjela imaju subjekti s 10 – 49 zaposlenih, 2,1% subjekti s 50 – 249 zaposlenih, a 0,4% udjela subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. RUJNA 2023.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 212 778 138 468 903 644 155 641 102 891
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 088 2 545 30 17 3 057 1 993
B Rudarstvo i vađenje 298 181 8 7 265 165
C Prerađivačka industrija 21 430 15 117 244 172 16 487 11 752
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 773 879 8 5 1 519 771
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 202 821 6 3 970 727
F Građevinarstvo 29 462 19 768 93 58 20 361 13 236
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 45 682 25 691 110 70 36 227 20 554
H Prijevoz i skladištenje 10 585 6 698 40 30 6 120 4 323
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 433 12 678 100 82 11 914 7 706
J Informacije i komunikacije 11 418 8 480 35 24 9 105 7 062
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 317 921 80 68 1 127 783
L Poslovanje nekretninama 10 688 6 073 34 30 9 389 5 424
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 309 22 172 94 65 23 732 17 696
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 446 7 617 9 6 8 126 5 646
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 26 16 - - 13 11
P Obrazovanje 1 522 1 128 1 1 1 007 780
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 469 1 153 - - 1 166 946
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 828 1 867 8 5 1 732 1 141
S Ostale uslužne djelatnosti  6 801 4 662 3 1 3 323 2 174
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. RUJNA 2023.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 54 576 34 154 278 175 1 145 486 235 118
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 993 529 - - 4 3 4 3
B Rudarstvo i vađenje 22 8 - - 3 1 - -
C Prerađivačka industrija 4 556 3 143 3 1 132 46 8 3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 239 101 - - 6 2 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 214 91 - - 11 - 1 -
F Građevinarstvo 8 666 6 347 32 8 303 118 7 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 069 4 951 6 1 256 109 14 6
H Prijevoz i skladištenje 4 375 2 325 3 3 46 16 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 381 4 873 2 - 31 14 5 3
J Informacije i komunikacije 2 221 1 361 6 4 49 28 2 1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 60 30 - - 17 10 33 30
L Poslovanje nekretninama 1 207 585 3 1 47 29 8 4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 058 4 161 213 150 192 94 20 6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 250 1 939 4 3 38 12 19 11
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 508 344 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 301 206 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 072 705 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 382 2 454 3 2 4 1 86 30
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,1%, a udio aktivnih 74,3%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću drugi je oblik prema brojnosti, s 25,6% registriranih i 24,7% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,1%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. RUJNA 2023.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 75 222 45,3 72 783 2 439
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 75,0 4 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 220 87,7 220 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 55 92,7 55 -
J Informacije i komunikacije 67 44,8 67 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 247 12,6 247 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 193 87,6 193 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 62,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 051 29,8 612 2 439
P Obrazovanje 2 834 90,2 2 834 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 752 63,3 3 752 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 603 47,6 20 603 -
S Ostale uslužne djelatnosti  44 086 40,7 44 086 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,8% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,2% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 45,3% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiri područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,6% i udjelom aktivnih od 40,7%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,8%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,0% i udjelom aktivnih od 63,3%, te Obrazovanje, sa samo 3,8% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (90,2%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. RUJNA 2023.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 291 169 212 778 138 468 3 169 713 75 222 100 092
Zagrebačka 18 831 14 517 10 064 125 21 4 189 5 581
Krapinsko-zagorska 5 422 3 516 2 492 70 14 1 836 2 625
Sisačko-moslavačka 6 538 3 770 2 447 141 21 2 627 2 391
Karlovačka 5 573 3 422 2 397 109 24 2 042 1 952
Varaždinska 8 503 5 867 4 304 80 17 2 556 3 025
Koprivničko-križevačka 4 782 2 867 1 924 181 31 1 734 1 716
Bjelovarsko-bilogorska 5 403 3 355 2 292 191 39 1 857 1 340
Primorsko-goranska 24 288 18 664 11 433 138 30 5 486 10 458
Ličko-senjska 2 502 1 442 977 69 13 991 974
Virovitičko-podravska 3 143 1 718 1 184 98 19 1 327 1 190
Požeško-slavonska 2 537 1 325 969 46 7 1 166 1 211
Brodsko-posavska 5 503 3 317 2 252 78 16 2 108 2 393
Zadarska 11 069 8 087 5 386 208 46 2 774 5 455
Osječko-baranjska 14 218 8 440 5 868 237 73 5 541 5 042
Šibensko-kninska  6 285 3 967 2 512 189 37 2 129 3 322
Vukovarsko-srijemska 6 330 3 315 2 285 191 60 2 824 2 487
Splitsko-dalmatinska  30 503 22 660 14 853 397 120 7 446 14 520
Istarska 21 544 17 527 10 913 98 14 3 919 9 100
Dubrovačko-neretvanska 8 536 5 702 3 976 94 32 2 740 4 573
Međimurska 6 407 4 736 3 505 40 8 1 631 1 454
Grad Zagreb 93 252 74 564 46 435 389 71 18 299 19 283

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,3%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% pravnih osoba i 14,5% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,3%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,5%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,0%, a u aktivnima 33,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,6%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2022. I 2023.

   2022. 2023.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III. IV. – VI. VII. – IX.
Osnivanje 4 266 4 484 3 915 4 189 4 248 3 459 3 549
Trgovačka društva 3 811 4 121 3 584 3 824 3 900 3 121 3 290
Ostalo 455 363 331 365 348 338 259
Brisanje 144 602 152 113 110 29 273 14 984
Poduzeća - 41) - 2 - 210 202
Trgovačka društva 88 113 61 80 69 28 854 14 623
Ostalo 56 485 91 31 41 209 159
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 2 3 6 3 3 4 5

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj brisanja, a povećao broj osnivanja i usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 92,7%.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.)) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, tj. osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti