Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. veljače 2024.
NR-2023-1-1/4

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA
za četvrto tromjesečje 2023.

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za četvrto tromjesečje 2023. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u četvrtom tromjesečju 2023. realno veći za 4,3% u odnosu na isto tromjesečje 2022.

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 1,3%, a u odnosu na isto tromjesečje 2022. realno je veći za 4,3%.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

   2023.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. − XII.
Izvorni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 1,6 2,6 2,8 4,3
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema prethodnom razdoblju 1,0 1,5 0,5 1,3
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 1,6 2,2 3,0 4,3
Tekuće cijene, mil. eura        
Bruto domaći proizvod 16 162 18 840 22 122 18 731

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju izvornih podataka.

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

    2023.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. − XII.
Konačna potrošnja 2,2 3,4 2,7 3,5
Kućanstva 1,9 2,1 3,0 5,3
NPUSK 3,5 3,7 -6,1 -11,5
Država 2,6 6,8 2,1 0,2
Bruto investicije u fiksni kapital 0,7 4,2 6,1 6,0
Izvoz roba i usluga 9,8 -0,7 -8,5 -4,4
Robe (fob)   3,2 -9,3 -20,4 -8,7
Usluge 21,0 9,2 -0,5 0,9
Uvoz roba i usluga 0,7 -1,6 -12,1 -7,1
Robe (fob) -0,2 -4,3 -14,8 -9,0
Usluge 6,6 16,4 5,9 5,2
Bruto domaći proizvod 1,6 2,6 2,8 4,3

U većini kategorija BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast, osim u kategorijama NPUSK te u uvozu i izvozu roba.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju izvornih podataka.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2023.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. − XII.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo -1,0 -6,1 7,2 -1,9
B, C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije -1,4 -1,3 -5,8 0,8
C Prerađivačka industrija -2,6 -2,3 -4,3 0,6
F Građevinarstvo 4,0 0,9 4,8 8,4
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 0,0 -1,2 1,7 7,6
J Informacije i komunikacije 4,9 4,6 3,5 3,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11,8 18,2 7,0 6,9
L Poslovanje nekretninama 4,9 3,1 3,6 3,0
M, N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11,1 12,0 5,9 3,1
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3,9 2,8 0,9 0,3
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti 2,3 -2,7 -3,7 -1,1
BDV Bruto dodana vrijednost 2,8 2,1 1,7 2,8

Prva procjena, prema izvornim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u četvrtom tromjesečju 2023. realno veća za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2022.

Na rast BDV-a u najvećoj je mjeri utjecao rast realne dodane vrijednosti u skupinama Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane te Građevinarstvo.

S prvom procjenom BDP-a za posljednje tromjesečje 2023. ujedno je obračunana preliminarna procjena BDP-a za 2023., koja pokazuje rast od 2,8%.

Prema prvoj procjeni, godišnji BDV u 2023. realno je veći za 2,3% u odnosu na 2022.

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

Detaljne podatke prikazane u kunama i eurima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Kratice  
   
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Znakovi            
   
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ingrid Pejković, Suzana Čajkušić, Jasna Medek, Patrik Pipp i Sanja Šmigoc

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti