Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. srpnja 2023.
KUL-2023-3-1

ISSN 1334-0557

RADIO I TELEVIZIJA U 2022.

1. RADIO

U 2022. radilo je i dostavilo izvještaje 129 radijskih postaja. Pet radijskih postaja programom je pokrivalo cijelu državu. Ostale radijske postaje bile su regionalne ili lokalne.

Ukupno emitiranje vlastitog programa iznosilo je 1 163 967 sati. U odnosu na broj postaja, najveći broj sati emitiran je iz državnih radijskih postaja.

U vlastitom programu svih radijskih postaja prosječni udio informativnog programa bio je 14%, od toga u državnim radijskim postajama 20%, a u regionalnim i lokalnim radijskim postajama po 13%. Glazbeni program najviše je zastupljen na svim radijskim postajama i čini 65% ukupnog programa. Najmanje je zastupljen na državnim radijskim postajama te čini 58% ukupnog programa, dok na regionalnim radijskim postajama iznosi 70% programa.

Udio promocijskog programa svih radijskih postaja bio je 4%.

Proizvodnja emisija na radiju većinom je samostalna, s udjelom samostalne produkcije u cjelokupnoj proizvodnji od 96%.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 50%.

1.1. RADIJSKE POSTAJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I VLASTITOME RADIJSKOM PROGRAMU PREMA VRSTAMA EMISIJA U 2022.

     Radijske postaje Emisije radijskog programa1), sati
ukupno informativne igrane obrazovne i znanstvene iz umjetnosti i kulture zabavne glazbene religijske sportske promocijske ostali emitirani sadržaj
Ukupno 129 1 163 967  161 790  1 626  22 589  20 510  109 712  754 601  10 612  14 374  41 418  26 735
Državne 5  135 168  27 436   871  3 302  3 925  13 199  78 358  2 476  2 650  2 240   711
Regionalne 14  122 640  15 856   21  1 440  1 124  10 097  86 229   370  1 731  5 580   192
Lokalne (uže područje) 110  906 159  118 498   734  17 847  15 461  86 416  590 014  7 766  9 993  33 598  25 832

1) Iskazane su emisije radijskog programa emitiranoga iz vlastite radijske postaje, i to emisije iz samostalne vlastite proizvodnje i koprodukcije s drugim radijskim postajama.

G-1.1. VLASTITI RADIJSKI PROGRAM PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2022.

1.2. RADIJSKE POSTAJE I ZAPOSLENI TE PROIZVODNJA RADIJSKIH EMISIJA U SATIMA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

Županija Radijske postaje Zaposleni1) Proizvodnja radijskih emisija, sati
ukupno od toga ukupno samostalna vlastita proizvodnja koprodukcija s drugim radijskim postajama proizvodnja drugih radijskih postaja
povezani s radom emisija s punim radnim vremenom
svega žene svega žene svega žene
Republika Hrvatska   129  1 252   620  1 091   503  1 252   620 1 069 878 1 024 277  9 014  36 587
Zagrebačka   8   50   28   45   24   50   28  70 080  69 577 -   503
Krapinsko-zagorska   5   28   12   23   9   28   12  43 800  43 374   246   180
Sisačko-moslavačka   6   36   22   30   18   36   22  52 560  52 182   18   360
Karlovačka   5   28   14   26   13   28   14  43 800  43 473 -   327
Varaždinska   5   29   15   25   12   29   15  43 800  43 382 -   418
Koprivničko-križevačka   3   23   12   18   10   23   12  26 280  26 016 -   264
Bjelovarsko-bilogorska   6   38   24   34   21   38   24  47 544  39 079  5 314  3 151
Primorsko-goranska   8   41   18   34   13   41   18  62 723  60 926   5  1 792
Ličko-senjska   3   18   12   14   9   18   12  19 956  19 114 -   842
Virovitičko-podravska   4   31   22   24   16   31   22  31 969  30 553   657   759
Požeško-slavonska   2   9   5   6   3   9   5  17 520  17 468 -   52
Brodsko-posavska   5   28   20   23   15   28   20  44 000  38 428   9  5 563
Zadarska   6   61   25   51   18   61   25  52 559  45 215 -  7 344
Osječko-baranjska   7   46   19   41   15   46   19  51 230  50 013   40  1 177
Šibensko-kninska   3   21   12   17   9   21   12  26 280  25 020 -  1 260
Vukovarsko-srijemska   6   59   33   44   23   59   33  52 560  52 203   52   305
Splitsko-dalmatinska   11   66   37   48   26   66   37  86 094  84 916   540   638
Istarska   6   32   13   28   10   32   13  52 512  51 453   568   491
Dubrovačko-neretvanska   9   39   24   37   22   39   24  65 643  60 535   243  4 865
Međimurska   4   19   6   17   5   19   6  35 040  34 049   977   14
Grad Zagreb   17   550   247   506   212   550   247  143 928  137 301   345  6 282

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. TELEVIZIJA

Za 2022. prikazani su podaci za 24 televizijska centra.

Ukupan broj sati programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra (bez emitiranja putem satelita) iznosio je 201 736.

Udio informativno-dokumentarnih emisija svih televizijskih centara iznosio je 20%, od toga na televizijama koje pokrivaju cijelu državu (u nastavku teksta: državne televizije) 15%, na regionalnim televizijama 25%, a na lokalnim televizijama 20%. Ukupan udio igranog programa svih televizijskih centara iznosio je 16%, a najviše u televizijskim centrima koji pokrivaju cijelu državu s udjelom od 32%. Udio promocijskog programa na razini svih televizijskih centara iznosio je 13%, s najvećim udjelom na regionalnim televizijama od 23%.

U svrhu kvalitetnijeg prikaza zaposlenih i angažiranih djelatnika na radijskim postajama i televizijskim centrima, podatak o broju angažiranih suradnika koji su tijekom 2022. radili na temelju ugovora o djelu, autorskog i izvođačkog ugovora iskazujemo zasebno. Broj sklopljenih ugovora za pojedini angažman u 2022. iznosio je 15 582 za radijske postaje i televizijske centre. Od ukupnog broja ugovora, 98% vezano je za radio i televiziju koji pokrivaju cijelu državu, dok je udio žena angažiranih na ugovor iznosio 46%.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 46%.

U svrhu unapređivanja statistike za Radio i televiziju, od relevantnih europskih udruženja preuzeli smo metodološku razradu programskog sadržaja i time približili kvalitetu dobivenih podataka drugim zemljama Europske unije.

2.1. TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I PROGRAMU EMITIRANOME IZ MATIČNOGA TELEVIZIJSKOG CENTRA PREMA EMISIJAMA U SATIMA U 2022.

     Televizije Ukupno sati Vrste emisija, sati
informativne igrane obrazovno-znanstvene specijalizirane zabavne glazbene program za djecu i mladež sportske promocijske ostali emitirani sadržaji
Ukupno   24  201 736  39 805  33 057  11 247  19 736  17 248  26 076  7 786  11 823  27 905  7 053
Državne   8  89 793  13 614  28 450  7 318  2 821  5 928  10 204  5 729  8 198  6 147  1 384
Regionalne   11  75 322  18 726  3 182  1 471  9 527  6 185  9 783  1 761  2 687  17 020  4 980
Lokalne (uže područje)   5  36 621  7 465  1 425  2 458  7 388  5 135  6 089   296   938  4 738   689

2.2. TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU, EMITIRANJU I TRAJANJU PROGRAMA U SATIMA U 2022.

    Trajanje programa u godini Satelitski program Inozemni proizvođači
ukupno prvi program drugi program treći program četvrti program
Ukupno  201 736  175 456  8 760  8 760  8 760  8 948  47 416
Državne  89 793  63 513  8 760  8 760  8 760  1 980  37 294
Regionalne  75 322  75 322 - - - -  5 411
Lokalne (uže područje)  36 621  36 621 - - -  6 968  4 711

2.3. ZAPOSLENI, EMITIRANJE I PRIJENOS TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U SATIMA U 2022.

     Televizije Zaposleni1) Emisije televizijskog programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra, sati
ukupno od toga ukupno od toga reprizni program
svega žene vezani za rad emisija s punim radnim vremenom
svega žene svega žene
Ukupno   24  3 550  1 619  2 854  1 177  3 550  1 619  201 736  80 414
Državne   8  3 203  1 464  2 561  1 065  3 203  1 464  89 793  37 967
Regionalne   11   266   120   220   84   266   120  75 322  27 914
Lokalne (uže područje)   5   81   35   73   28   81   35  36 621  14 533

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-2.1. TELEVIZIJSKI PROGRAM EMITIRAN IZ MATIČNOG TV CENTRA PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2022.

2.4. OSOBE ANGAŽIRANE NA TEMELJU UGOVORA, RADIO I TELEVIZIJA U 2022.

    Angažirani na temelju ugovora1)
ukupno žene
Ukupno  15 582  6 653
Državne  15 273  6 526
Regionalne   104   48
Lokalne (uže područje)   205   79

1) Zbirni podatak za radio i televiziju, odnosi se na ugovore o djelu, autorske i izvođačke ugovore. Podatak se ne odnosi na broj osoba, već na broj ugovora za pojedini posao.

G-2.2. TELEVIZIJSKI PROGRAM DRŽAVNIH, REGIONALNIH I LOKALNIH TELEVIZIJA PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade statističkih podataka koji se prikupljaju obrascima Godišnji izvještaj radija (obrazac RADIO-1) i Godišnji izvještaj televizije (obrazac TV-1).

Obuhvat i usporedivost

Istraživanja obuhvaćaju radijske postaje i televizijske centre koji imaju licenciju za rad na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina, osim podataka o zaposlenima. Kako su podaci namijenjeni isključivo za statističke svrhe, ne objavljuju se kao pojedinačni – prema nazivu ustanove – i na taj su način zaštićeni.

Republika Hrvatska podijeljena je na devet digitalnih regija (s nazivima D1 D9), koje su sastavljene od dviju ili više županija ili dijelova županija. Uz njih postoji i šest manjih gradskih digitalnih regija (D41, D51, D52, D71, D72 i D81).

U svim digitalnim regijama ugašeni su analogni odašiljači koji su emitirali programe nacionalnih televizijskih nakladnika, odnosno 5. listopada 2010. dovršen je proces prelaska na digitalno odašiljanje.

Definicije i objašnjenja

Radijske postaje i televizijski centri jesu institucije koje putem radijskih odnosno televizijskih odašiljača i televizijskih pretvarača emitiraju program namijenjen javnosti.

Prema područnom pokrivanju, radijske postaje i televizije mogu pokrivati cijelu državu, tj. program se može pratiti na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u regiji ili užem području.

Prema statusu, radijske postaje mogu biti javne, neprofitne i komercijalne, a televizije mogu biti javne i komercijalne.

Radijski program emitiran iz vlastite radijske postaje čine samostalno proizvedene emisije, koprodukcije s drugim radijskim postajama i emisije koje su proizvele druge radijske postaje.

Podrijetlo programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra može biti vlastita proizvodnja, proizvodnja drugih domaćih proizvođača i inozemna proizvodnja. Program emitiran satelitom jest program emitiran iz matičnoga televizijskog centra.

Efektivna izračena snaga jest parametar koji definira snagu radijske postaje i televizije, a time posredno i njezino područje pokrivanja, koje, osim o snazi, ovisi i o visini antenskog sustava te reljefu.

Zaposleni prikazani u tablicama 1.2. i 2.3. uključuju stalno zaposleno osoblje koje radi na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji jer je, u skladu sa Statutom (NN, br. 14/13.), Hrvatska radiotelevizija ustrojena kao jedna ustanova.

Ugovor o djelu, autorski ili izvođački ugovor jest ugovor obveznog, građanskog prava kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, izvršiti fizički ili umni rad i slično, a naručitelj se obvezuje za obavljeni posao platiti naknadu. Ugovor o djelu ne sklapa se na određeno vrijeme, već za izradu nekog djela ili rezultata rada.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na dan 31. prosinca 2022.


Kratice
 
   
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti