Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. studenog 2023.
RAD-2023-1-1/9

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA RUJAN 2023.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. iznosila je 1 156 eura, što je nominalno niže za 0,6%, a realno za 1,1% u odnosu na kolovoz 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. iznosila je 1 596 eura, što je u odnosu na kolovoz 2023. nominalno niže za 1,1%, a realno za 1,6%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan 2023. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 1 857 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 754 eura.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan 2023. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2 692 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 987 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 14,2%, a realno za 7,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 16,5%, a realno za 9,2%.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 133 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 12,5%, a realno za 3,2%.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2023. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 564 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 14,3%, a realno za 4,9%.

U rujnu 2023. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je u odnosu na kolovoz 2023. manje za 8,7%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Vodni prijevoz i Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (175), a najmanji u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (143).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za rujan 2023. iznosila je 6,75 eura, što je u odnosu na kolovoz 2023. više za 8,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 18,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za rujan 2023. iznosila je 9,32 eura, što je u odnosu na kolovoz 2023. više za 7,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 21,2%.

Medijalna neto plaća za rujan 2023. iznosila je 998 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 341 euro.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA RUJAN 2023.

        IX. 2023. I. – IX. 2023. Indeksi
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Neto plaća               
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro  1 156  1 133 99,4 114,2 112,5
Realna neto plaća po zaposlenome         98,9 107,0 103,2
Bruto plaća             
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro  1 596  1 564 98,9 116,5 114,3
Realna bruto plaća po zaposlenome        98,4 109,2 104,9
Neto plaća po satu              
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, euro 6,75 6,44 108,0 118,8 112,6
Realna neto plaća po satu         107,5 111,3 103,3
Bruto plaća po satu             
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, euro 9,32 8,88 107,5 121,2 114,3
Realna bruto plaća po satu        107,0 113,6 104,9

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA RUJAN 2023.

      IX. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi (donji) kvartil  755 983
Drugi kvartil (medijan)   998  1 341
Treći (gornji) kvartil   1 337  1 843
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA RUJAN 2023.

      IX. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi decil    648   827
Drugi decil    712   920
Treći decil   800  1 047
Četvrti decil    895  1 188
Peti decil (medijan)   998  1 341
Šesti decil   1 113  1 517
Sedmi decil   1 255  1 728
Osmi decil   1 433  1 990
Deveti decil   1 765  2 512
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U RUJNU 2023.

         IX. 2023.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, euro prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, euro
  Ukupno 105 1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 80 1
B Rudarstvo i vađenje 125 4
C Prerađivačka industrija 77 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 75 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 66 2
F Građevinarstvo 122 2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 94 1
H Prijevoz i skladištenje 160 2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 149 1
J Informacije i komunikacije 90 0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 58 1
L Poslovanje nekretninama 91 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 87 1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 97 2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 136 1
P Obrazovanje 75 0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 142 2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 74 2
S Ostale uslužne djelatnosti 120 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA RUJAN 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA RUJAN 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA RUJAN 2023. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2023.1) PREMA NKD-u 2007.

          Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
VII. VIII. IX. I. − IX. IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. − IX. 2023.
I. − IX. 2022.
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. − IX. 2023.
I. − IX. 2022.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 368  1 417  1 392  1 324 98,2 117,8 113,6 97,7 110,4 104,2
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 368  1 417  1 392  1 324 98,2 117,8 113,6 97,7 110,4 104,2
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  1 342  1 375  1 365  1 320 99,3 114,0 112,1 98,8 106,8 102,8
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  1 411  1 479  1 437  1 351 97,2 120,6 114,7 96,7 113,0 105,2
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   1 161  1 153  1 166  1 122 101,1 115,9 114,4 100,6 108,6 105,0
P Obrazovanje  1 200  1 218  1 250  1 192 102,6 113,6 111,4 102,1 106,5 102,2
85 Obrazovanje  1 200  1 218  1 250  1 192 102,6 113,6 111,4 102,1 106,5 102,2
85.1 Predškolsko obrazovanje   939   954   951   930 99,7 111,5 110,1 99,2 104,5 101,0
85.2 Osnovno obrazovanje  1 187  1 204  1 252  1 178 104,0 114,5 112,2 103,5 107,3 102,9
85.3 Srednje  obrazovanje  1 220  1 255  1 270  1 203 101,2 115,5 112,2 100,7 108,2 102,9
85.4 Visoko obrazovanje  1 645  1 641  1 720  1 637 104,8 113,4 111,0 104,3 106,3 101,8
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje   879   899   913   899 101,6 115,1 114,1 101,1 107,9 104,7
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  1 239  1 201  1 241  1 210 103,3 117,3 117,0 102,8 109,9 107,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi  1 448  1 461  1 443  1 377 98,8 120,0 113,1 98,3 112,5 103,8
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  1 553  1 563  1 543  1 475 98,7 119,7 112,6 98,2 112,2 103,3
86.1 Djelatnosti bolnica   1 633  1 643  1 612  1 544 98,1 120,0 112,3 97,6 112,5 103,0
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   1 386  1 399  1 412  1 338 100,9 119,2 113,7 100,4 111,7 104,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  1 443  1 451  1 426  1 361 98,3 120,1 113,9 97,8 112,6 104,5
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  1 001  1 035  1 026   974 99,1 119,6 113,8 98,6 112,1 104,4
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu   956   999   970   913 97,1 122,6 114,0 96,6 114,9 104,6
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  1 074  1 109  1 121  1 050 101,1 119,8 113,0 100,6 112,3 103,7
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom   940   970   954   913 98,4 119,0 114,0 97,9 111,5 104,6
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    1 158  1 198  1 199  1 139 100,1 118,4 112,8 99,6 111,0 103,5
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja   935   938   941   890 100,3 103,9 100,0 99,8 97,4 91,7
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 225  1 183  1 194  1 026 100,9 157,5 139,2 100,4 147,6 127,7
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja   897   904   909   875 100,6 99,1 97,0 100,1 92,9 89,0

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2023.1) PREMA NKD-u 2007.

       Prosječne bruto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
VII. VIII. IX. I. − IX. IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. − IX. 2023.
I. − IX. 2022.
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. − IX. 2023.
I. − IX. 2022.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 883  1 961  1 910  1 810 97,4 120,6 115,6 96,9 113,0 106,1
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 883  1 961  1 910  1 810 97,4 120,6 115,6 96,9 113,0 106,1
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  1 866  1 919  1 892  1 824 98,6 116,1 113,6 98,1 108,8 104,2
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  1 928  2 034  1 959  1 830 96,3 124,3 117,0 95,8 116,5 107,3
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   1 607  1 607  1 612  1 544 100,3 118,6 116,7 99,8 111,2 107,1
P Obrazovanje  1 665  1 695  1 711  1 629 100,9 116,0 113,0 100,4 108,7 103,7
85 Obrazovanje  1 665  1 695  1 711  1 629 100,9 116,0 113,0 100,4 108,7 103,7
85.1 Predškolsko obrazovanje  1 270  1 293  1 280  1 251 99,0 113,7 111,9 98,5 106,6 102,7
85.2 Osnovno obrazovanje  1 629  1 645  1 659  1 565 100,9 117,6 114,1 100,4 110,2 104,7
85.3 Srednje  obrazovanje  1 713  1 768  1 790  1 685 101,2 117,5 113,9 100,7 110,1 104,5
85.4 Visoko obrazovanje  2 352  2 387  2 464  2 337 103,2 115,0 112,2 102,7 107,8 102,9
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  1 193  1 222  1 243  1 220 101,7 117,6 116,3 101,2 110,2 106,7
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  1 716  1 666  1 706  1 661 102,4 119,2 118,5 101,9 111,7 108,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 039  2 057  2 017  1 918 98,1 123,4 115,2 97,6 115,7 105,7
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  2 204  2 216  2 174  2 070 98,1 122,9 114,6 97,6 115,2 105,1
86.1 Djelatnosti bolnica   2 329  2 338  2 279  2 176 97,5 123,2 114,1 97,0 115,5 104,7
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   1 950  1 971  1 978  1 864 100,4 122,4 115,7 99,9 114,7 106,1
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  2 012  2 027  1 979  1 882 97,6 123,6 116,2 97,1 115,8 106,6
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  1 337  1 387  1 362  1 284 98,2 123,9 116,6 97,7 116,1 107,0
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  1 267  1 334  1 282  1 196 96,1 127,7 117,0 95,6 119,7 107,3
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  1 440  1 493  1 482  1 381 99,3 124,5 115,8 98,8 116,7 106,2
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 243  1 286  1 259  1 196 97,9 123,3 116,9 97,4 115,6 107,2
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    1 593  1 654  1 633  1 543 98,7 121,9 114,8 98,2 114,2 105,3
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 256  1 261  1 258  1 181 99,8 105,8 101,0 99,3 99,2 92,7
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 728  1 659  1 671  1 411 100,7 167,3 146,1 100,2 156,8 134,0
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 194  1 207  1 206  1 156 99,9 100,3 97,6 99,4 94,0 89,5

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

 

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Marinka Radman Ćosić i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti