Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. studenog 2023.
POD-2023-3-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVNE DEMOGRAFIJE U 2022. – privremeni podaci

 

Statistika poslovne demografije poduzeća obuhvaća poduzeća iz područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Iz obuhvata su isključeni područje O − Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje i odjeljak S94 − Djelatnosti članskih organizacija.

Prema privremenim rezultatima, u 2022. bilo je aktivno ukupno 225 975 poduzeća, koja su zapošljavala 1 253 197 osoba.

U ukupnom broju aktivnih poduzeća u 2022. najzastupljenija su poduzeća u djelatnostima Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (16,6%), Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (15,7%), Građevinarstvo (12,6%) te Prerađivačka industrija (10,6%).

Najveći udio u ukupnom broju zaposlenih osoba imale su djelatnosti Prerađivačka industrija (21,9%) i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (19,7%).

U ukupnom broju novonastalih poduzeća u 2022. djelatnosti s najvećim udjelom bile su Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (16,5%), Građevinarstvo (15,3%) te Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (10,1%).

U odnosu na prethodnu godinu, 2021., znatno je porastao broj novonastalih poduzeća u djelatnostima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (88,7%) zbog sve većeg broja poduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora te u području djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (45,8%), unutar kojih je najveći broj poduzeća povezanih sa sportom i rekreacijom.

Stope preživljavanja nemaju veća odstupanja u odnosu na prethodna razdoblja.

U ukupnom broju prestalih poduzeća u 2021. najveći udio imala su poduzeća u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (17,4%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (17,1%) te u Građevinarstvu (11,8%).

 

1. BROJ PODUZEĆA PREMA STATUSU AKTIVNOSTI

    2017. 2018. 2019.1) 2020. 2021. 2022.2)
Broj aktivnih poduzeća 168 168 175 022 207 713 205 790 217 553 225 975
Broj novonastalih poduzeća 14 792 16 667 26 192 19 281 23 942 26 069
Broj prestalih poduzeća 11 062 13 739 17 502 14 731 18 5352)

1) Podaci od 2019. nisu usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog proširenja obuhvata aktivnih poduzeća.
2) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

2. BROJ AKTIVNIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

    2020. 2021. 2022.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno 205 790 1 196 478 217 553 1 214 659 225 975 1 253 197
B Rudarstvo i vađenje 188 1 947 186 1 745 190 1 882
C Prerađivačka industrija 22 118 271 018 23 152 270 764 23 952 274 498
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 564 14 661 590 14 690 661 14 802
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 850 31 616 817 31 005 830 31 003
F Građevinarstvo 23 952 126 510 26 678 134 352 28 573 139 720
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 35 314 238 471 35 754 242 631 35 464 246 431
H Prijevoz i skladištenje 12 841 90 102 13 228 74 275 13 447 76 605
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 687 99 459 21 101 107 023 21 353 115 605
J Informacije i komunikacije 11 699 53 387 13 108 57 833 14 087 62 713
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 365 35 594 1 597 38 519 1 668 38 108
L Poslovanje nekretninama 5 171 11 258 5 754 11 625 6 201 12 584
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 366 85 965 35 780 89 425 37 428 92 987
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 191 56 932 11 950 59 507 12 956 63 445
P Obrazovanje 2 787 10 735 3 114 11 186 3 537 11 499
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 6 612 26 725 6 817 27 973 6 817 27 957
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 187 15 090 3 431 15 155 3 723 15 970
S Ostale uslužne djelatnosti (bez S94) 13 898 27 008 14 496 26 951 15 088 27 388

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

3. BROJ NOVONASTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

    2020. 2021. 2022.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno 19 281 30 179 23 942 33 406 26 069 36 260
B Rudarstvo i vađenje 8 18 7 7 11 11
C Prerađivačka industrija 1 540 2 665 2 105 3 121 2 118 3 465
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 55 60 71 83 134 181
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 49 71 50 78 49 64
F Građevinarstvo 2 816 5 548 3 788 5 606 3 992 5 822
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 435 3 599 2 761 3 858 2 626 3 673
H Prijevoz i skladištenje 1 276 2 361 1 344 2 277 1 561 2 441
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 710 4 046 1 752 3 769 2 196 4 552
J Informacije i komunikacije 1 693 2 036 2 330 2 712 2 230 2 756
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 86 121 111 168 128 130
L Poslovanje nekretninama 481 541 794 862 1 026 1 183
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 3 449 4 021 4 155 4 739 4 312 5 041
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 235 1 809 1 574 2 099 2 186 2 668
P Obrazovanje 423 494 516 597 697 734
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 359 743 586 1 110 401 672
R Umjetnost, zabava i rekreacija 380 453 456 496 665 811
S Ostale uslužne djelatnosti (bez S94) 1 286 1 593 1 542 1 824 1 737 2 056

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

G-1. BROJ NOVONASTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH, 2020. − 2022.

1) Privremeni podaci. Konačni podaci o broju novonastalih poduzeća u 2022. objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

4. STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA NASTALIH OD 2017. DO 2021.

          %
    Nastanak u
2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedna godina preživljavanja 89 85 82 89 872)
Dvije godine preživljavanja 76 71 71 762)
Tri godine preživljavanja 66 64 612)
Četiri godine preživljavanja 61 572)
Pet godina preživljavanja 562)

1) Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine nastanka, izraženo u postotku. 
2) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

G-2. STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA NASTALIH OD 2017. DO 2021.

1) Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine nastanka, izraženo u postotku.

5. BROJ PRESTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

    2019. 2020. 2021.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno 17 502 24 199 14 731 22 160 18 535 26 604
B Rudarstvo i vađenje 15 21 7 8 14 15
C Prerađivačka industrija 1 521 2 254 1 277 1 912 1 572 2 842
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 70 96 39 46 112 211
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 35 42 42 53 53 65
F Građevinarstvo 1 617 2 412 1 501 2 666 2 188 3 149
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 453 4 644 2 448 3 437 3 218 5 292
H Prijevoz i skladištenje 1 422 2 000 1 044 1 940 969 1 647
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 684 4 731 1 709 3 482 1 921 3 028
J Informacije i komunikacije 911 1 017 1 054 1 141 1 269 1 510
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 81 96 88 101 119 135
L Poslovanje nekretninama 628 653 404 456 1 347 1 402
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2 109 2 382 2 201 2 593 3 170 3 539
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 423 1 867 1 076 1 539 1 144 2 038
P Obrazovanje 171 216 228 285 297 334
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 100 148 442 978 108 144
R Umjetnost, zabava i rekreacija 278 317 327 378 333 370
S Ostale uslužne djelatnosti (bez S94) 984 1 303 844 1 145 701 883

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

G-3. BROJ PRESTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH, 2019. − 2021.

1) Privremeni podaci. Konačni podaci za broj prestalih poduzeća u 2021. objavit će se u bazi podataka 12. srpnja 2024.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci poslovne demografije pripremljeni su u skladu s metodologijom Eurostata i OECD-a. Od 2021. referentne godine primjenjuju se metodološki standardi u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika, kojom se obuhvat proširuje na cjelokupno područje K − Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, a isključuje se odjeljak S94 − Djelatnosti članskih organizacija.

Izvor podataka

Statistika poslovne demografije poduzeća temelji se na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a) Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja u statistici poslovne demografije jest poduzeće. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih. Za poduzeća razvrstana u područje K − Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, jedinica promatranja i nadalje su pravne i fizičke osobe koje se koriste kao zamjena za poduzeće.

Obuhvat

Podaci poslovne demografije obuhvaćaju poduzeća registrirana u SPR-u i razvrstana u područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., s iznimkom područja O – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje i odjeljka S94 − Djelatnosti članskih organizacija.

Definicije i objašnjenja

Poduzećem u statističkom smislu smatra se poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije. Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko njih. U poduzeća su osim pravnih osoba također uključena slobodna zanimanja i obrti (od 2019. i oni čija je aktivnost utvrđena na temelju prijava poreza na dohodak u paušalnom iznosu). Potpuno se provodi Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice, te poduzeća postaju središnja jedinica promatranja u poslovnoj demografiji. Do 2019. referentne godine pravne i fizičke osobe koristile su se kao ekvivalent poduzeću, dok će primjena zajedničke EU-ove definicije poduzeća osigurati jasnu distinkciju između tih pojmova.

Broj aktivnih poduzeća jest broj poduzeća registriranih u Statističkome poslovnom registru koja su bila aktivna barem dio izvještajne godine.

Poduzeće se smatra aktivnim ako je imalo zaposlene ili ostvarilo promet ili investicije.

Broj zaposlenih (broj zaposlenika i samozaposlenih osoba) jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća, i izračunava se kao godišnji prosjek.

Novonastala poduzeća (rođenja) obuhvaćaju poduzeća koja su započela ekonomsku aktivnost u izvještajnoj godini.

Nastanci isključuju događaje kao što su nastanak izdvajanjem dijela poduzeća u novo poduzeće, nastanak spajanjem ili dijeljenjem postojećih poduzeća te restrukturiranjem grupa poduzeća.

Nastanak poduzeća nije istovjetan registraciji poduzeća u nadležnom registru, nego je rezultat usporedbe i analize populacija aktivnih poduzeća u tri uzastopne godine.

Prestala poduzeća (smrti) obuhvaćaju poduzeća koja dvije uzastopne godine od posljednje godine aktivnosti nisu bila ekonomski aktivna. Iz populacije poduzeća koja su prestala s aktivnošću isključuju se poduzeća koja su prestala poslovati zbog podjele, pripajanja drugom poduzeću (preuzimanjem) i spajanja s drugim poduzećem u novo poduzeće.

Preživjelo poduzeće jest ono poduzeće koje nije imalo prekida u aktivnosti u godinama nakon godine u kojoj je nastalo.

Stopa preživljavanja novonastalih poduzeća u određenome referentom razdoblju jest broj poduzeća nastalih u godini xx-n koja su preživjela do godine xx, iskazan kao udio u ukupnom broju nastalih poduzeća u godini xx-n.

Teritorijalni ustroj

Obuhvaćena su poduzeća koja imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Kratice  
   
EEZ Europska ekonomska zajednica
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

Znakovi  
   
ne raspolaže se podatkom

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Zrinka Pavlović i Ana Veledar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti