Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 30. travnja 2024.
RAD-2023-2-3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

Na dan 31. ožujka 2023. bila su 1 366 142 zaposlena u pravnim osobama Republike Hrvatske, što je za 3,7% više u odnosu na stanje istoga dana prethodne godine. Od toga su 658 474 žene i 707 668 muškaraca. U odnosu na isto stanje 2022. broj zaposlenih žena porastao je za 4,5%, a broj zaposlenih muškaraca za 3,0%.

U 16 područja djelatnosti ostvaren je porast ukupnog broja zaposlenih i kreće se od 12,4% u području djelatnosti Informacije i komunikacije do 0,1% u području djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Pad je prisutan u tri područja djelatnosti i kreće se od 2,6% u Financijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja do 0,8% u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Broj zaposlenih žena porastao je u 16 područja djelatnosti i kreće se od 11,7% u Trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikla do 0,1% u Prerađivačkoj industriji. Pad je prisutan u tri područja djelatnosti i kreće se od 2,5% u Financijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja do 0,9% u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Broj zaposlenih muškaraca porastao je u 12 područja djelatnosti i kreće se od 13,1% u području djelatnosti Informacije i komunikacije do 0,5% u Prerađivačkoj industriji. Pad je prisutan u sedam područja djelatnosti i kreće se od 3,1% u Financijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja do 0,6% u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

1. BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA

        31. III. 2022. 31. III. 2023. Verižni indeksi
Ukupno 1 316 990 1 366 142 103,7
Žene  629 988  658 474 104,5
Muškarci  687 002  707 668 103,0

2. BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA NKD-a 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2023.

        Broj zaposlenih
ukupno žene muškarci
  Ukupno 1 366 142  658 474  707 668
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  23 916  7 190  16 726
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  12 655  4 542  8 113
02 Šumarstvo i sječa drva  8 556  1 797  6 759
03 Ribarstvo  2 705   851  1 854
B Rudarstvo i vađenje  4 130   424  3 706
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   817   109   708
08 Ostalo rudarstvo i vađenje  2 128   265  1 863
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu  1 185   50  1 135
C Prerađivačka industrija  219 900  78 600  141 300
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  36 757  18 745  18 012
11 Proizvodnja pića  5 249  1 800  3 449
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   754   244   510
13 Proizvodnja tekstila  3 155  2 108  1 047
14 Proizvodnja odjeće  9 478  8 423  1 055
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  8 251  6 614  1 637
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  15 927  4 894  11 033
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  4 365  1 483  2 882
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 322  2 586  3 736
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  1 360   454   906
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  5 624  2 181  3 443
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 858  3 535  2 323
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  10 447  3 222  7 225
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  11 546  2 327  9 219
24 Proizvodnja metala  3 938   940  2 998
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  29 598  4 131  25 467
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  4 294  1 647  2 647
27 Proizvodnja električne opreme  10 560  3 206  7 354
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  11 774  1 690  10 084
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  3 258  1 049  2 209
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  5 696   976  4 720
31 Proizvodnja namještaja  9 332  2 898  6 434
32 Ostala prerađivačka industrija  3 435  1 864  1 571
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  12 922  1 583  11 339
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 439  3 304  11 135
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 439  3 304  11 135
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 968  5 847  21 121
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  8 056  1 746  6 310
37 Uklanjanje otpadnih voda   463   100   363
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  17 136  3 796  13 340
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 313   205  1 108
F Građevinarstvo  106 050  10 845  95 205
41 Gradnja zgrada  41 918  4 339  37 579
42 Gradnja građevina niskogradnje  22 161  2 322  19 839
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  41 971  4 184  37 787
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  215 066  121 928  93 138
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  18 274  3 508  14 766
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  73 695  27 884  45 811
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  123 097  90 536  32 561
H Prijevoz i skladištenje  72 341  17 529  54 812
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  34 386  5 196  29 190
50 Vodeni prijevoz  3 180   653  2 527
51 Zračni prijevoz  1 216   576   640
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  23 023  6 944  16 079
53 Poštanske i kurirske djelatnosti  10 536  4 160  6 376
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  74 217  38 731  35 486
55 Smještaj  34 953  19 665  15 288
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  39 264  19 066  20 198
J Informacije i komunikacije  55 971  20 481  35 490
58 Izdavačke djelatnosti  4 285  2 328  1 957
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  1 466   645   821
60 Emitiranje programa  4 701  2 172  2 529
61 Telekomunikacije  8 972  3 527  5 445
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  32 735  10 282  22 453
63 Informacijske uslužne djelatnosti  3 812  1 527  2 285
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 965  23 940  11 025
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  21 066  15 081  5 985
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  7 961  4 991  2 970
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  5 938  3 868  2 070
L Poslovanje nekretninama  9 194  4 357  4 837
68 Poslovanje nekretninama  9 194  4 357  4 837
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 866  35 127  35 739
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  14 241  10 540  3 701
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  9 670  4 974  4 696
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  28 555  9 972  18 583
72 Znanstveno istraživanje i razvoj  6 517  3 443  3 074
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  6 087  3 337  2 750
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  3 678  1 841  1 837
75 Veterinarske djelatnosti  2 118  1 020  1 098
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  49 505  23 199  26 306
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  4 835  1 540  3 295
78 Djelatnosti zapošljavanja  9 918  4 672  5 246
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  4 768  2 900  1 868
80 Zaštitne i istražne djelatnosti  10 964  2 220  8 744
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  13 431  8 380  5 051
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  5 589  3 487  2 102
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 532  55 342  52 190
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 532  55 342  52 190
P Obrazovanje  127 810  100 666  27 144
85 Obrazovanje  127 810  100 666  27 144
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 600  81 448  23 152
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  82 055  62 388  19 667
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  14 808  12 637  2 171
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  7 737  6 423  1 314
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 329  15 130  12 199
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  4 068  1 986  2 082
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  6 424  4 177  2 247
92 Djelatnosti kockanja i klađenja  7 267  5 190  2 077
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  9 570  3 777  5 793
S Ostale uslužne djelatnosti  21 343  14 386  6 957
94 Djelatnosti članskih organizacija  10 930  7 573  3 357
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  1 971   428  1 543
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  8 442  6 385  2 057

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

    Zaposleni Struktura, %
ukupno žene muškarci ukupno žene muškarci
Ukupno 1 366 142  658 474  707 668 100,0 100,0 100,0
Poljoprivredne djelatnosti  23 916  7 190  16 726 1,8 1,1 2,4
Nepoljoprivredne djelatnosti  265 437  88 175  177 262 19,4 13,4 25,0
Uslužne djelatnosti 1 076 789  563 109  513 680 78,8 85,5 72,6

4. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.2)

       Ukupno Žene Muškarci Zaposleni na neodređeno vrijeme Zaposleni na određeno vrijeme Pripravnici i vježbenici Udio u ukupnom broju zaposlenih, %
svega žene muškarci svega žene muškarci svega žene muškarci na neodređeno vrijeme na određeno vrijeme pripravnici i vježbenici
  Ukupno 1 270 298  619 421  650 877 1 065 462  520 530  544 932  199 028  95 144  103 884  5 808  3 747  2 061 83,9 15,7 0,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 555  6 684  15 871  18 974  5 638  13 336  3 481  1 013  2 468   100   33   67 84,1 15,4 0,4
B Rudarstvo i vađenje  4 004   413  3 591  3 714   387  3 327   284   25   259   6   1   5 92,8 7,1 0,1
C Prerađivačka industrija  210 235  75 574  134 661  178 791  65 345  113 446  31 201  10 131  21 070   243   98   145 85,0 14,8 0,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 149  3 239  10 910  13 538  3 114  10 424   590   118   472   21   7   14 95,7 4,2 0,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 637  5 766  20 871  24 439  5 317  19 122  2 185   442  1 743   13   7   6 91,7 8,2 0,0
F Građevinarstvo  92 292  9 395  82 897  66 782  8 232  58 550  25 458  1 146  24 312   52   17   35 72,4 27,6 0,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  197 927  114 639  83 288  167 139  95 413  71 726  30 659  19 128  11 531   129   98   31 84,4 15,5 0,1
H Prijevoz i skladištenje  67 798  16 746  51 052  58 322  15 075  43 247  9 293  1 627  7 666   183   44   139 86,0 13,7 0,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  66 543  34 860  31 683  46 283  24 508  21 775  20 186  10 315  9 871   74   37   37 69,6 30,3 0,1
J Informacije i komunikacije  49 932  18 353  31 579  46 701  16 950  29 751  3 110  1 359  1 751   121   44   77 93,5 6,2 0,2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 314  23 531  10 783  31 677  21 667  10 010  2 430  1 708   722   207   156   51 92,3 7,1 0,6
L Poslovanje nekretninama  6 711  3 181  3 530  5 825  2 748  3 077   886   433   453 - - - 86,8 13,2 -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 389  27 007  28 382  49 403  24 192  25 211  5 817  2 721  3 096   169   94   75 89,2 10,5 0,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45 341  21 055  24 286  28 921  12 437  16 484  16 411  8 616  7 795   9   2   7 63,8 36,2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 398  55 251  52 147  100 395  50 126  50 269  5 751  4 492  1 259  1 252   633   619 93,5 5,4 1,2
P Obrazovanje  126 738  99 991  26 747  102 809  81 148  21 661  21 600  17 082  4 518  2 329  1 761   568 81,1 17,0 1,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 175  80 351  22 824  90 254  69 929  20 325  12 072  9 741  2 331   849   681   168 87,5 11,7 0,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  24 323  13 868  10 455  20 365  11 623  8 742  3 913  2 217  1 696   45   28   17 83,7 16,1 0,2
S Ostale uslužne djelatnosti  14 837  9 517  5 320  11 130  6 681  4 449  3 701  2 830   871   6   6 - 75,0 24,9 0,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.2)

      Ukupno Žene Muškarci Zaposleni s punim radnim vremenom Zaposleni s nepunim radnim vremenom Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom Udio u ukupnom broju zaposlenih, %
svega žene muškarci svega žene muškarci svega žene muškarci s punim radnim vremenom s nepunim radnim vremenom sa skraćenim radnim vremenom
  Ukupno 1 270 298  619 421  650 877 1 208 170  582 229  625 941  60 791  36 376  24 415  1 337   816   521 95,1 4,8 0,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 555  6 684  15 871  22 076  6 488  15 588   446   165   281   33   31   2 97,9 2,0 0,1
B Rudarstvo i vađenje  4 004   413  3 591  3 929   393  3 536   69   16   53   6   4   2 98,1 1,7 0,1
C Prerađivačka industrija  210 235  75 574  134 661  206 172  73 937  132 235  3 882  1 534  2 348   181   103   78 98,1 1,8 0,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 149  3 239  10 910  14 062  3 201  10 861   84   37   47   3   1   2 99,4 0,6 0,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 637  5 766  20 871  26 078  5 527  20 551   532   220   312   27   19   8 97,9 2,0 0,1
F Građevinarstvo  92 292  9 395  82 897  88 114  8 542  79 572  4 078   833  3 245   100   20   80 95,5 4,4 0,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  197 927  114 639  83 288  190 718  109 798  80 920  7 009  4 709  2 300   200   132   68 96,4 3,5 0,1
H Prijevoz i skladištenje  67 798  16 746  51 052  65 327  16 014  49 313  2 304   640  1 664   167   92   75 96,4 3,4 0,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  66 543  34 860  31 683  62 843  33 005  29 838  3 641  1 825  1 816   59   30   29 94,4 5,5 0,1
J Informacije i komunikacije  49 932  18 353  31 579  48 951  17 929  31 022   940   404   536   41   20   21 98,0 1,9 0,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 314  23 531  10 783  33 748  23 157  10 591   556   366   190   10   8   2 98,4 1,6 0,0
L Poslovanje nekretninama  6 711  3 181  3 530  6 168  2 880  3 288   530   291   239   13   10   3 91,9 7,9 0,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 389  27 007  28 382  52 555  25 653  26 902  2 755  1 307  1 448   79   47   32 94,9 5,0 0,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45 341  21 055  24 286  39 679  17 386  22 293  5 569  3 632  1 937   93   37   56 87,5 12,3 0,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 398  55 251  52 147  106 907  54 851  52 056   387   312   75   104   88   16 99,5 0,4 0,1
P Obrazovanje  126 738  99 991  26 747  105 770  84 808  20 962  20 904  15 128  5 776   64   55   9 83,5 16,5 0,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 175  80 351  22 824  98 308  76 839  21 469  4 743  3 412  1 331   124   100   24 95,3 4,6 0,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  24 323  13 868  10 455  23 308  13 313  9 995   993   543   450   22   12   10 95,8 4,1 0,1
S Ostale uslužne djelatnosti  14 837  9 517  5 320  13 457  8 508  4 949  1 369  1 002   367   11   7   4 90,7 9,2 0,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.2)

      Ukupno Stupanj stručnog obrazovanja
diplomski studij i poslijediplomski studij preddiplomski studij kratki stručni studij gimnazija srednja strukovna škola  PKV osnovna škola bez škole
  Ukupno 1 270 298  312 782  103 995  23 540  38 439  700 341  22 069  57 554  11 578
  Žene  619 421  188 588  62 778  12 152  20 068  294 008  8 726  28 217  4 884
  Muškarci  650 877  124 194  41 217  11 388  18 371  406 333  13 343  29 337  6 694
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 555  3 787   819   137   677  12 964   522  3 324   325
  Žene  6 684  1 517   386   45   280  3 483   79   810   84
  Muškarci  15 871  2 270   433   92   397  9 481   443  2 514   241
B Rudarstvo i vađenje  4 004   640   138   20   17  2 911   144   84   50
  Žene   413   164   28   3   7   201   1   7   2
  Muškarci  3 591   476   110   17   10  2 710   143   77   48
C Prerađivačka industrija  210 235  24 217  9 731  3 881  5 725  142 256  4 770  16 663  2 992
  Žene  75 574  11 043  3 903  1 466  2 495  45 789  1 567  8 219  1 092
  Muškarci  134 661  13 174  5 828  2 415  3 230  96 467  3 203  8 444  1 900
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 149  3 684  1 083   113   595  8 167   200   235   72
  Žene  3 239  1 280   339   16   329  1 200   17   45   13
  Muškarci  10 910  2 404   744   97   266  6 967   183   190   59
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 637  3 107  1 493   221   972  16 495   708  3 139   502
  Žene  5 766  1 564   595   93   201  2 664   70   479   100
  Muškarci  20 871  1 543   898   128   771  13 831   638  2 660   402
F Građevinarstvo  92 292  8 426  3 594  1 096  1 152  63 676  5 396  7 272  1 680
  Žene  9 395  2 547   988   244   306  4 867   79   323   41
  Muškarci  82 897  5 879  2 606   852   846  58 809  5 317  6 949  1 639
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  197 927  24 005  9 503  4 071  5 801  146 596  1 567  4 401  1 983
  Žene  114 639  14 207  5 115  2 304  3 469  85 359   700  2 319  1 166
  Muškarci  83 288  9 798  4 388  1 767  2 332  61 237   867  2 082   817
H Prijevoz i skladištenje  67 798  6 851  4 073  1 446  1 847  50 046   692  2 355   488
  Žene  16 746  3 155  1 423   653   644  10 188   100   505   78
  Muškarci  51 052  3 696  2 650   793  1 203  39 858   592  1 850   410
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  66 543  5 735  2 692   892  2 344  49 524  1 188  3 065  1 103
  Žene  34 860  3 495  1 549   431  1 381  24 560   746  1 925   773
  Muškarci  31 683  2 240  1 143   461   963  24 964   442  1 140   330
J Informacije i komunikacije  49 932  23 394  7 788  2 111  4 649  11 734   29   148   79
  Žene  18 353  9 532  2 676   645  1 739  3 665   13   53   30
  Muškarci  31 579  13 862  5 112  1 466  2 910  8 069   16   95   49
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 314  14 429  5 163  1 207  2 742  10 594   24   137   18
  Žene  23 531  9 382  3 444   878  2 033  7 680   16   87   11
  Muškarci  10 783  5 047  1 719   329   709  2 914   8   50   7
L Poslovanje nekretninama  6 711  1 549   568   173   226  3 660   98   370   67
  Žene  3 181   881   290   97   135  1 539   18   195   26
  Muškarci  3 530   668   278   76   91  2 121   80   175   41
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 389  29 621  5 275  1 137  1 335  17 057   307   556   101
  Žene  27 007  15 013  2 495   460   811  7 836   130   225   37
  Muškarci  28 382  14 608  2 780   677   524  9 221   177   331   64
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45 341  5 261  2 037  1 343  1 354  28 906   704  4 705  1 031
  Žene  21 055  3 113  1 025   576   786  11 368   306  3 389   492
  Muškarci  24 286  2 148  1 012   767   568  17 538   398  1 316   539
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 398  41 640  10 725   685  3 558  48 319   594  1 761   116
  Žene  55 251  26 462  5 236   361  1 588  19 742   433  1 333   96
  Muškarci  52 147  15 178  5 489   324  1 970  28 577   161   428   20
P Obrazovanje  126 738  78 988  19 984  1 957   841  19 590  1 038  3 862   478
  Žene  99 991  59 649  18 194  1 757   600  14 629   976  3 738   448
  Muškarci  26 747  19 339  1 790   200   241  4 961   62   124   30
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 175  26 991  16 730  1 895  3 031  46 652  3 649  3 878   349
  Žene  80 351  18 948  13 693  1 502  2 284  36 855  3 254  3 497   318
  Muškarci  22 824  8 043  3 037   393   747  9 797   395   381   31
R Umjetnost, zabava i rekreacija  24 323  6 797  1 756   821  1 041  12 800   207   830   71
  Žene  13 868  4 164   873   421   650  7 023   116   581   40
  Muškarci  10 455  2 633   883   400   391  5 777   91   249   31
S Ostale uslužne djelatnosti  14 837  3 660   843   334   532  8 394   232   769   73
  Žene  9 517  2 472   526   200   330  5 360   105   487   37
  Muškarci  5 320  1 188   317   134   202  3 034   127   282   36

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.2)

          Ukupno Godine starosti
do 18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više
  Ukupno 1 270 298  2 652  77 316  135 808  153 869  173 448  179 928  168 851  147 057  136 347  81 979  13 043
  Žene  619 421   745  34 651  63 247  72 861  84 048  88 247  84 379  76 506  71 150  39 281  4 306
  Muškarci  650 877  1 907  42 665  72 561  81 008  89 400  91 681  84 472  70 551  65 197  42 698  8 737
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 555   27  1 115  2 018  2 468  2 971  3 069  2 865  2 700  3 304  1 777   241
  Žene  6 684   2   215   590   691   836   931   922   899   985   547   66
  Muškarci  15 871   25   900  1 428  1 777  2 135  2 138  1 943  1 801  2 319  1 230   175
B Rudarstvo i vađenje  4 004   2   123   258   377   491   657   463   547   702   338   46
  Žene   413 -   2   22   51   57   61   50   67   66   28   9
  Muškarci  3 591   2   121   236   326   434   596   413   480   636   310   37
C Prerađivačka industrija  210 235   666  14 295  22 411  24 660  28 219  30 114  28 221  24 290  23 933  11 588  1 838
  Žene  75 574   107  3 254  6 845  7 974  9 900  11 330  11 542  10 983  9 845  3 448   346
  Muškarci  134 661   559  11 041  15 566  16 686  18 319  18 784  16 679  13 307  14 088  8 140  1 492
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 149   14   423   958  1 354  1 597  1 654  2 183  2 060  2 146  1 730   30
  Žene  3 239 -   34   202   351   380   466   476   451   482   392   5
  Muškarci  10 910   14   389   756  1 003  1 217  1 188  1 707  1 609  1 664  1 338   25
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 637   18   662  1 574  2 325  3 432  3 981  4 270  3 788  3 846  2 460   281
  Žene  5 766   2   92   317   531   833   798   915   844   858   526   50
  Muškarci  20 871   16   570  1 257  1 794  2 599  3 183  3 355  2 944  2 988  1 934   231
F Građevinarstvo  92 292   379  6 856  10 166  11 411  12 871  13 613  11 999  9 106  8 644  5 714  1 533
  Žene  9 395   24   306   988  1 282  1 368  1 443  1 266  1 025   922   620   151
  Muškarci  82 897   355  6 550  9 178  10 129  11 503  12 170  10 733  8 081  7 722  5 094  1 382
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  197 927   530  22 240  21 647  23 467  27 722  30 575  26 712  20 329  15 769  7 353  1 583
  Žene  114 639   238  15 560  12 017  12 908  15 486  17 202  15 440  12 165  9 367  3 663   593
  Muškarci  83 288   292  6 680  9 630  10 559  12 236  13 373  11 272  8 164  6 402  3 690   990
H Prijevoz i skladištenje  67 798   110  3 185  5 874  6 789  8 155  9 193  10 145  9 237  9 124  5 260   726
  Žene  16 746   11   641  1 464  1 763  2 118  2 266  2 637  2 460  2 289  1 020   77
  Muškarci  51 052   99  2 544  4 410  5 026  6 037  6 927  7 508  6 777  6 835  4 240   649
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  66 543   461  7 647  9 645  8 973  8 711  8 038  6 967  6 085  5 936  3 465   615
  Žene  34 860   171  3 515  4 668  4 275  4 321  4 246  3 898  3 770  3 752  1 993   251
  Muškarci  31 683   290  4 132  4 977  4 698  4 390  3 792  3 069  2 315  2 184  1 472   364
J Informacije i komunikacije  49 932   38  1 977  9 109  9 768  8 237  6 787  5 538  4 213  2 725  1 342   198
  Žene  18 353   7   521  3 321  3 808  3 007  2 444  2 092  1 577  1 060   464   52
  Muškarci  31 579   31  1 456  5 788  5 960  5 230  4 343  3 446  2 636  1 665   878   146
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 314   1   687  2 867  3 807  5 325  6 464  5 793  4 641  3 109  1 476   144
  Žene  23 531   1   455  1 910  2 534  3 605  4 431  4 016  3 351  2 226   940   62
  Muškarci  10 783 -   232   957  1 273  1 720  2 033  1 777  1 290   883   536   82
L Poslovanje nekretninama  6 711   10   259   495   756   890  1 084   910   852   799   527   129
  Žene  3 181   1   85   240   358   419   520   456   440   393   224   45
  Muškarci  3 530   9   174   255   398   471   564   454   412   406   303   84
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 389   82  1 765  8 332  9 010  8 542  7 931  6 574  4 971  4 205  2 971  1 006
  Žene  27 007   24   723  4 281  4 485  4 149  3 818  3 307  2 477  2 149  1 312   282
  Muškarci  28 382   58  1 042  4 051  4 525  4 393  4 113  3 267  2 494  2 056  1 659   724
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45 341   121  3 023  5 532  5 564  5 656  5 798  5 472  4 860  4 813  3 246  1 256
  Žene  21 055   38  1 137  2 622  2 658  2 616  2 687  2 650  2 469  2 412  1 323   443
  Muškarci  24 286   83  1 886  2 910  2 906  3 040  3 111  2 822  2 391  2 401  1 923   813
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 398   5  3 624  7 693  11 873  13 390  13 531  16 527  17 400  13 586  8 961   808
  Žene  55 251   1  1 032  3 116  5 707  7 014  7 392  8 564  8 603  7 879  5 482   461
  Muškarci  52 147   4  2 592  4 577  6 166  6 376  6 139  7 963  8 797  5 707  3 479   347
P Obrazovanje  126 738   43  2 090  10 807  14 323  19 003  19 304  17 112  15 548  15 825  11 564  1 119
  Žene  99 991   32  1 784  8 723  11 453  15 003  15 190  13 568  12 526  12 660  8 459   593
  Muškarci  26 747   11   306  2 084  2 870  4 000  4 114  3 544  3 022  3 165  3 105   526
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 175   61  5 137  12 375  12 067  12 711  12 458  11 927  12 010  13 865  9 517  1 047
  Žene  80 351   51  3 931  9 399  9 066  9 631  9 700  9 548  9 744  11 330  7 308   643
  Muškarci  22 824   10  1 206  2 976  3 001  3 080  2 758  2 379  2 266  2 535  2 209   404
R Umjetnost, zabava i rekreacija  24 323   41  1 355  2 482  2 913  3 421  3 578  3 230  2 785  2 472  1 791   255
  Žene  13 868   9   787  1 460  1 676  1 991  2 066  1 801  1 606  1 417   959   96
  Muškarci  10 455   32   568  1 022  1 237  1 430  1 512  1 429  1 179  1 055   832   159
S Ostale uslužne djelatnosti  14 837   43   853  1 565  1 964  2 104  2 099  1 943  1 635  1 544   899   188
  Žene  9 517   26   577  1 062  1 290  1 314  1 256  1 231  1 049  1 058   573   81
  Muškarci  5 320   17   276   503   674   790   843   712   586   486   326   107

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I PO SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

G-2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

G-3. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama sa stanjem 31. ožujka dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak 2023. Ti podaci prikupljaju se izvještajem (obrazac RAD-1G) koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima i plaći.

Obuhvat i usporedivost

Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Tim istraživanjem obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih, a nisu dostavile izvještaj. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. podacima su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

U podatke o broju zaposlenih u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa, vrsti radnog vremena, stupnju stručnog obrazovanja i starosti nije uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih za koje nije primljen izvještaj jer se obrada prema navedenim obilježjima provodi samo na osnovi dostavljenih izvještaja. Zbog toga se razlikuju podaci o broju ukupno zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske i broju zaposlenih prema navedenim obilježjima.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Puno radno vrijeme jest 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno.

Nepuno radno vrijeme postoji u slučajevima kada je opseg poslova takav da ne zahtijeva puno radno vrijeme.

Skraćeno radno vrijeme odnosi se na poslove na kojima, uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja.

Stupanj stručnog obrazovanja podrazumijeva najvišu obrazovnu razinu koju je zaposleni stekao završavanjem odgovarajuće škole, završavanjem tečaja ili polaganjem ispita kojima se dobiva obrazovni stupanj ili provjeravanjem stručnosti u poslovnom subjektu. Za svaki stupanj stručnog obrazovanja osoba ima odgovarajući službeni dokument (diplomu, svjedodžbu, rješenje ili potvrdu).

Diplomski studij i poslijediplomski studij obuhvaćaju diplomski sveučilišni studij, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij (magistar struke / magistar inženjer / doktor), diplomski stručni specijalistički studij (stručni specijalist / specijalist inženjer / diplomirani), poslijediplomski specijalistički studij (sveučilišni specijalist / sveučilišni specijalist inženjer / sveučilišni magistar), poslijediplomski stručni magistarski studij (magistar), poslijediplomski magistarski sveučilišni studij (magistar znanosti), poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (doktor znanosti).

Preddiplomski stručni studij jest studij na visokoj školi, veleučilištu ili stručnom studiju fakulteta u trajanju od 3 do 4 godine čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova te naziv stručnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika inženjera uz naznaku struke.

Kratki stručni studij jest studij na visokoj školi, veleučilištu ili stručnom studiju fakulteta u trajanju od 2 do 2,5 godina kojim se stječe manje od 180 ECTS bodova te se stječe naziv stručnog pristupnika uz naznaku struke.

Srednja strukovna škola obuhvaća srednju strukovnu školu u trajanju od 1 do 3 godine i srednju strukovnu školu u trajanju od 4 do 5 godina.

 

 

Kratice  
   
d. n.
drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
PKV polukvalificirani (radnik)

 

Znakovi

- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Snježana Varga i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti