Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. svibnja 2023.
NR-2022-1-2

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REVIDIRANI PODACI PO TROMJESEČJIMA 2022.

Radi usklađenosti podataka nacionalnih računa u ovaj obračun tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) uključena je ažurirana verzija poreza, subvencija i izdataka za državnu potrošnju.

Prema revizijskoj politici nacionalnih računa i statistike državnih financija / statistika prekomjernog deficita, ako su u obračunu podataka u okviru travanjske notifikacije nastale znatne promjene, Državni zavod za statistiku dužan je omogućiti konzistentnost podataka i objaviti reviziju BDP-a. Objavljivanjem revizije BDP-a također se postiže konzistentnost tromjesečnih sektorskih računa.

Revidirani podaci odnose se na razdoblje od prvog tromjesečja 2019. do četvrtog tromjesečja 2022., a najveće promjene nastale su u 2022., stoga objavljujemo revidirana tromjesečja za 2022.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

Prva procjena pokazuje da je BDP u 2022. u odnosu na 2021. realno veći za 6,2%.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

   2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII.
Originalni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 7,8 8,7 5,3 3,5
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema prethodnom razdoblju 2,3 1,3 -0,5 0,6
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 7,5 8,4 5,4 3,7
Tekuće cijene, mil. kn        
Bruto domaći proizvod 108 455 127 245 141 466 127 213

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka. U odnosu na prvu procjenu BDP-a za četvrto tromjesečje 2022., od 28. veljače 2023., vidljive su promjene u konačnoj potrošnji, državnoj potrošnji te u ukupnom BDP-u.

 

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII.
Konačna potrošnja 6,1 4,7 4,5 3,1
Kućanstva 6,4 7,8 5,6 1,3
NPUSK -0,2 -2,2 0,2 4,0
Država 5,7 -2,5 1,9 7,6
Bruto investicije u fiksni kapital 2,0 3,9 8,0 9,6
Izvoz roba i usluga 27,8 40,3 23,3 14,2
Robe (fob)   22,9 22,9 37,0 13,4
Usluge 36,0 66,7 18,4 13,9
Uvoz roba i usluga 29,5 26,5 30,5 14,6
Robe (fob) 28,7 28,0 33,4 16,0
Usluge 34,1 17,1 15,3 7,8
Bruto domaći proizvod 7,8 8,7 5,3 3,5

U svim kategorija BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka, koji se nisu se mijenjali u odnosu na prvu procjenu BDP-a za četvrto tromjesečje 2022., od 28. veljače 2023.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. − XII.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7,9 8,7 5,5 3,3
B, C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 4,0 5,5 2,4 -3,7
C Prerađivačka industrija 4,0 7,0 2,0 -3,0
F Građevinarstvo 5,8 3,4 1,8 2,9
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 22,2 29,5 8,6 6,3
J Informacije i komunikacije 6,3 6,4 12,9 10,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2,8 0,0 1,9 2,0
L Poslovanje nekretninama 1,6 -0,9 2,7 -1,7
M, N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 13,6 9,7 8,4 11,6
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2,9 5,2 3,8 2,7
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti -4,2 2,4 1,2 5,0
BDV Bruto dodana vrijednost 7,6 10,0 5,3 3,1

Na rast BDV–a utjecao je rast realne dodane vrijednosti u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

Datum objavljivanja prve procjene BDP-a za prvo tromjesečje 2023. jest 29. svibnja 2023.

 

Kratice  
   
kn kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Znakovi            
             
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ingrid Omerzo i Jasna Medek

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti