Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. svibnja 2022.
POSL-2022-1-1/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U 2022.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 55,3%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 311 698 172 438 55,3
Trgovačka društva 234 561 137 664 58,7
Zadruge 3 548 809 22,8
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 73 589 33 965 46,2
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 88 184 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA 1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U OŽUJKU 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 311 698 100,0 172 438 100,0 138 473 33 965 88 184
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 835 1,9 3 016 1,7 3 014 2 2 660
Rudarstvo i vađenje 346 0,1 189 0,1 189 - 41
Prerađivačka industrija 24 362 7,8 15 380 8,9 15 377 3 7 954
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 606 0,5 780 0,5 780 - 13
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 352 0,4 879 0,5 877 2 89
F Građevinarstvo 31 541 10,1 18 730 10,9 18 729 1 9 895
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 55 311 17,7 27 579 16,0 27 382 197 8 288
H Prijevoz i skladištenje 11 567 3,7 6 788 3,9 6 754 34 5 620
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 25 263 8,1 13 242 7,7 13 192 50 6 524
J Informacije i komunikacije 11 418 3,7 7 821 4,5 7 793 28 3 512
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 861 0,6 975 0,6 956 19 529
L Poslovanje nekretninama 10 572 3,4 5 777 3,4 5 777 - 540
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 915 10,2 21 806 12,6 21 649 157 13 724
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 211 3,9 7 289 4,2 7 286 3 3 118
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 070 1,0 912 0,5 18 894 6 345
P Obrazovanje 4 482 1,4 3 647 2,1 1 109 2 538 904
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 265 1,7 3 439 2,0 1 022 2 417 5 046
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 043 7,4 11 570 6,7 1 880 9 690 2 976
S Ostale uslužne djelatnosti  50 622 16,2 22 618 13,1 4 688 17 930 10 318
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 45
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 43

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,7% i aktivnih od 16,0%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,6%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,2% i aktivnih od 13,1%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,3% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 69,5% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (19,8%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,6%), Prerađivačka industrija (11,1%), Građevinarstvo (13,5%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,5%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,7%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,5%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,1%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost. Uz nju, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., OŽUJAK 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 172 438 1 363 0,8 136 342 79,1 812 0,5 730 0,4 33 191 19,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 016 14 0,5 2 623 87,0 348 11,5 29 1,0 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 189 5 2,6 174 92,1 2 1,1 8 4,2 - -
C Prerađivačka industrija 15 380 61 0,4 15 001 97,5 135 0,9 181 1,2 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 780 35 4,5 732 93,8 4 0,5 9 1,2 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 879 320 36,4 550 62,6 1 0,1 7 0,8 1 0,1
F Građevinarstvo 18 730 76 0,4 18 536 99,0 70 0,4 47 0,3 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 27 579 40 0,1 27 167 98,5 86 0,3 127 0,5 159 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 788 61 0,9 6 651 98,0 9 0,1 36 0,5 31 0,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 242 42 0,3 13 040 98,5 46 0,3 67 0,5 47 0,4
J Informacije i komunikacije 7 821 39 0,5 7 707 98,5 6 0,1 44 0,6 25 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 975 18 1,8 921 94,5 9 0,9 10 1,0 17 1,7
L Poslovanje nekretninama 5 777 37 0,6 5 717 99,0 2 0,0 21 0,4 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 806 180 0,8 21 384 98,1 33 0,2 100 0,5 109 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 289 68 0,9 7 187 98,6 18 0,2 14 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 912 33 3,6 4 0,4 1 0,1 1 0,1 873 95,7
P Obrazovanje 3 647 166 4,6 1 271 34,9 - - 4 0,1 2 206 60,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 439 49 1,4 1 211 35,2 17 0,5 3 0,1 2 159 62,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 570 84 0,7 1 836 15,9 15 0,1 8 0,1 9 627 83,2
S Ostale uslužne djelatnosti  22 618 35 0,2 4 629 20,5 10 0,0 14 0,1 17 930 79,3
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, OŽUJAK 2022.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,1% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,2% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,0%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,0%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (99,0%), Prerađivačka industrija (97,5%) te Informacije i komunikacije (98,5%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 172 438 66 497 88 205 13 677 3 468 319 272
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 016 1 158 1 550 251 46 4 7
B Rudarstvo i vađenje 189 38 101 38 10 - 2
C Prerađivačka industrija 15 380 3 554 8 627 2 377 668 92 62
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 780 449 259 54 12 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 879 162 321 274 106 14 2
F Građevinarstvo 18 730 5 923 10 628 1 891 265 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 27 579 7 540 17 487 2 151 310 45 46
H Prijevoz i skladištenje 6 788 1 887 4 197 561 109 19 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 242 3 926 8 103 1 089 106 6 12
J Informacije i komunikacije 7 821 2 663 4 452 594 91 15 6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 975 229 612 77 28 10 19
L Poslovanje nekretninama 5 777 3 754 1 893 121 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 806 6 089 14 543 1 051 116 3 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 289 2 894 3 836 440 98 9 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 912 17 223 448 173 29 22
P Obrazovanje 3 647 468 1 175 975 1 005 18 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 439 1 147 1 337 668 224 25 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 570 8 297 2 895 303 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti  22 618 16 301 5 966 314 35 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (51,2%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 38,6% subjekti bez zaposlenih, 7,9% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 234 561 137 664 1 212 721 168 599 100 979
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 599 2 666 38 20 3 418 2 072
B Rudarstvo i vađenje 338 187 14 8 296 171
C Prerađivačka industrija 23 948 15 242 357 192 18 211 11 741
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 598 777 8 5 1 351 690
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 339 876 8 4 1 079 751
F Građevinarstvo 30 722 18 660 126 72 21 393 12 520
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54 742 27 297 163 80 42 906 21 656
H Prijevoz i skladištenje 11 473 6 745 64 39 6 576 4 200
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 25 067 13 146 127 90 13 288 7 537
J Informacije i komunikacije 11 334 7 787 37 27 8 792 6 291
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 475 946 102 75 1 239 795
L Poslovanje nekretninama 10 563 5 775 32 26 9 301 5 154
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 613 21 617 110 71 24 522 17 114
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 113 7 268 10 6 8 467 5 361
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 17 - - 20 12
P Obrazovanje 1 593 1 109 2 1 1 066 760
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 414 1 005 - - 1 096 823
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 997 1 865 10 4 1 834 1 136
S Ostale uslužne djelatnosti  7 598 4 678 4 1 3 743 2 194
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 63 031 35 164 366 182 1 078 481 275 137
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 134 568 1 1 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 6 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 5 239 3 259 3 1 128 47 10 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 233 79 - - 5 2 1 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 242 120 - - 9 1 1 -
F Građevinarstvo 8 870 5 941 46 9 277 116 10 2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 11 390 5 439 11 2 254 113 18 7
H Prijevoz i skladištenje 4 782 2 481 6 3 44 21 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 11 616 5 503 2 - 30 14 4 2
J Informacije i komunikacije 2 448 1 438 6 4 47 25 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 75 32 - - 18 11 41 33
L Poslovanje nekretninama 1 172 564 6 2 41 21 11 8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 506 4 175 274 153 176 91 25 13
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 582 1 879 4 3 32 11 18 8
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 519 345 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 316 181 1 1 1 - 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 137 709 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 742 2 444 4 2 4 1 101 36
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,9% i aktivnih 73,4%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na nj otpada 26,9% registriranih i 25,5% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 73 589 46,2 71 163 2 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 40,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 219 90,0 219 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 62 45,2 62 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 220 8,6 220 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 198 79,3 198 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 37,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 036 29,4 610 2 426
P Obrazovanje 2 886 87,9 2 886 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 806 63,5 3 806 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 013 48,4 20 013 -
S Ostale uslužne djelatnosti  42 978 41,7 42 978 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 - 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,7% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,2% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 41,7%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,4%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i udjelom aktivnih od 63,5%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (87,9%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 311 698 234 561 137 664 3 548 809 73 589 88 184
Zagrebačka 19 856 15 616 9 629 143 30 4 097 5 208
Krapinsko-zagorska 5 609 3 732 2 385 75 17 1 802 2 502
Sisačko-moslavačka 6 883 4 130 2 385 166 31 2 587 2 222
Karlovačka 5 990 3 857 2 353 130 26 2 003 1 903
Varaždinska 9 160 6 552 4 266 96 18 2 512 2 833
Koprivničko-križevačka 5 165 3 270 2 003 198 36 1 697 1 596
Bjelovarsko-bilogorska 5 861 3 825 2 285 209 44 1 827 1 274
Primorsko-goranska 26 145 20 605 11 465 154 34 5 386 9 148
Ličko-senjska 2 606 1 562 952 76 12 968 817
Virovitičko-podravska 3 365 1 937 1 191 117 21 1 311 1 121
Požeško-slavonska 2 699 1 508 980 52 7 1 139 1 124
Brodsko-posavska 5 800 3 658 2 180 90 21 2 052 2 153
Zadarska 11 323 8 420 5 124 218 50 2 685 4 395
Osječko-baranjska 15 316 9 631 5 844 274 87 5 411 4 622
Šibensko-kninska  6 690 4 414 2 399 205 47 2 071 2 609
Vukovarsko-srijemska 6 756 3 792 2 275 212 64 2 752 2 299
Splitsko-dalmatinska  32 295 24 609 14 609 432 127 7 254 11 828
Istarska 23 250 19 313 10 987 111 17 3 826 7 599
Dubrovačko-neretvanska 9 013 6 239 3 963 100 34 2 674 3 749
Međimurska 7 150 5 510 3 448 48 9 1 592 1 384
Grad Zagreb 100 766 82 381 46 941 442 77 17 943 17 798

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,2%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% odnosno 13,4%.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,1% i u aktivnima 34,1%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2021. I 2022.

   2021. 2022.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III.
Osnivanje 3 720 3 805 3 599 4 078 4 266
Trgovačka društva 3 278 3 436 3 262 3 695 3 811
Ostalo 442 369 337 383 455
Brisanje 179 120 76 195 144
Poduzeća - 11) - - -
Trgovačka društva 112 72 54 98 88
Ostalo 67 47 22 97 56
Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim društvima 1 2 2 - 2

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja, a smanjuje broj brisanja i usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 89,3%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti