Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. listopada 2022.
GRAD-2022-1-3

ISSN 1334-0557

GRAĐEVINSKI RADOVI U 2021.

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj,
pravne osobe s pet i više zaposlenih1)

 

U 2021. pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti imale su prosječno 12,3% više radnika na gradilištima i 12,7% više odrađenih sati rada na gradilištima u odnosu na 2020.

Vrijednost radova koje su izvršili radnici na gradilištima u 2021. veća je za 16,8% u odnosu na 2020.

Prema vrstama građevina, 49,6% vrijednosti izvršenih radova ostvareno je na zgradama, a 50,4% na ostalim građevinama.

Prema vrstama radova, udio vrijednosti izvršenih radova na novogradnji jest 60,4%, a na rekonstrukcijama, adaptacijama, popravcima i održavanju jest 39,6%.

 

1)   Građevinski radovi izvršeni s vlastitim radnicima (bez radova podizvođača)

1. GRAĐEVINSKA DJELATNOST PRAVNIH OSOBA S PET I VIŠE ZAPOSLENIH

  Prosječan broj radnika na gradilištima Odrađeni sati rada na gradilištima, tis. sati Vrijednost izvršenih radova, tis. kuna
ukupno prema vrstama građevina prema vrstama radova
zgrade ostale građevine novogradnja ostali radovi
2020. 50 028 93 143 22 555 348 11 626 878 10 928 470 12 669 921 9 885 427
2021. 56 179 104 971 26 339 005 13 068 140 13 270 865 15 910 330 10 428 675
Indeksi
2021.
2020.
112,3 112,7 116,8 112,4 121,4 125,6 105,5

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. I 2021. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. PREMA VRSTAMA RADOVA

2. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

  Ukupno Vrijednost radova prema vrstama građevina
zgrade ostale građevine
ukupno stambene nestambene ukupno prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Vrijednost izvršenih radova, tis. kuna  26 339 005 13 068 140 5 268 771 7 799 369 13 270 865 7 922 636 4 248 193 718 110 381 926
Struktura, % 100,0 49,6 20,0 29,6 50,4 30,1 16,1 2,7 1,5
Indeksi, 2020. = 100 116,8 112,4 119,3 108,1 121,4 117,3 126,9 155,6 104,0

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. PREMA VRSTAMA RADOVA

  Ukupno Vrijednost izvršenih radova prema vrstama radova
novogradnja ostali radovi
rekonstrukcije, adaptacije i veliki popravci održavanje i manji popravci
Vrijednost, tis. kuna 26 339 005 15 910 330 8 141 488 2 287 187
Struktura, % 100,0 60,4 30,9 8,7
Indeksi, 2020. = 100 116,8 125,6 107,3 99,6
Vrijednost radova prema vrstama građevina, tis. kuna        
Na zgradama 13 068 140 8 492 124 4 069 189 506 827
Stambene zgrade 5 268 771 4 138 644 967 563 162 564
Nestambene zgrade 7 799 369 4 353 480 3 101 626 344 263
Na ostalim građevinama 13 270 865 7 418 206 4 072 299 1 780 360
Prometna infrastruktura 7 922 636 3 571 005 2 850 454 1 501 177
Cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 4 248 193 3 114 540 924 683 208 970
Složene građevine na industrijskim prostorima 718 110 431 801 228 315 57 994
Ostale nespomenute građevine 381 926 300 860 68 847 12 219

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA U 2021. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2021. PREMA NKD-u 2007.1)

Odjeljci i skupine područja
F Građevinarstvo
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima
prema djelatnosti poduzeća ili njihovih dijelova prema vrstama radova
tis. kuna struktura, % tis. kuna struktura, %
Ukupno 26 339 005 100,0 26 339 005 100,0
Gradnja zgrada 8 830 522 33,5 6 634 584 25,2
Organizacija izvedbe projekata za zgrade 136 238 0,5 59 589 0,2
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada 8 694 284 33,0 6 574 995 25,0
Gradnja građevina niskogradnje 10 298 110 39,1 12 311 987 46,7
Gradnja cesta i željezničkih pruga 5 979 111 22,7 6 672 855 25,3
Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije 2 674 438 10,2 4 195 058 15,9
Gradnja ostalih građevina niskogradnje 1 644 561 6,2 1 444 074 5,5
Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 210 373 27,4 7 392 434 28,1
Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu 755 444 2,9 709 807 2,7
Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi 4 100 640 15,6 3 517 340 13,4
Završni građevinski radovi 1 400 151 5,3 2 153 681 8,2
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti 954 138 3,6 1 011 606 3,8

1) Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

5. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2021. PO ŽUPANIJAMA

tis. kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Republika Hrvatska 26 339 005 5 268 771 7 799 369 7 922 636 4 248 193 718 110 381 926
Zagrebačka  2 718 999 386 193 1 021 269 587 780 663 713 53 562 6 482
Krapinsko-zagorska  483 467 34 586 241 245 125 022 63 784 6 125 12 705
Sisačko-moslavačka  849 474 61 441 176 170 275 919 271 688 53 128 11 128
Karlovačka  458 132 67 354 118 118 210 964 45 073 14 698 1 925
Varaždinska  747 622 131 146 239 427 188 402 168 616 19 007 1 024
Koprivničko-križevačka 504 389 10 926 138 435 277 158 72 103 5 003 764
Bjelovarsko-bilogorska 597 363 41 719 273 417 190 905 76 151 12 383 2 788
Primorsko-goranska  2 035 215 389 158 634 863 662 799 221 624 91 258 35 513
Ličko-senjska  583 235 45 840 104 181 118 686 104 556 192 832 17 140
Virovitičko-podravska  386 906 17 287 69 022 114 787 172 806 12 634 370
Požeško-slavonska  228 062 12 288 59 912 78 616 70 000 3 236 4 010
Brodsko-posavska  460 954 52 450 165 273 198 419 36 560 6 203 2 049
Zadarska  1 298 178 367 269 296 294 275 086 296 911 18 763 43 855
Osječko-baranjska  1 600 566 160 687 404 137 675 686 289 844 22 060 48 152
Šibensko-kninska  758 331 144 187 209 384 207 879 163 222 22 974 10 685
Vukovarsko-srijemska 676 365 52 663 178 976 272 746 158 053 4 905 9 022
Splitsko-dalmatinska  2 612 000 817 801 751 944 620 125 369 949 20 329 31 852
Istarska  2 124 320 467 475 762 775 577 340 221 054 36 052 59 624
Dubrovačko-neretvanska 2 102 028 261 034 180 273 1 479 951 140 274 25 955 14 541
Međimurska  638 913 101 062 154 053 147 335 189 759 26 898 19 806
Grad Zagreb 4 400 435 1 646 205 1 620 201 608 960 408 140 68 438 48 491
Bez lokacije županije1) 74 051 - - 28 071 44 313 1 667 -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Godišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12).

Obuhvat i usporedivost

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima prikuplja se za pravne osobe ili njihove dijelove s pet i više zaposlenih koje su u Registru poslovnih subjekata prema NKD-u 2007. razvrstane u područje F Građevinarstvo.

Obuhvat građevinske djelatnosti usklađen je s područjem F Građevinarstvo u NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), a podaci o vrstama građevina razvrstavaju se prema Klasifikaciji vrsta građevina – KVG-u (NN, br. 11/98.). Navedene klasifikacije usklađene su s odgovarajućim klasifikacijama koje propisuje Statistički ured Europske unije (NACE Rev. 2., Classification of Types of Constructions – CC, final version).

Podaci se odnose na građevinske radove koji su se obavljali na području Republike Hrvatske.


Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje stvarno izvršene radove u izvještajnoj godini bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove uporabe građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova nije uključena vrijednost radova (vlastitih) podizvođača (da se izbjegne dvostruko iskazivanje radova), porez na dodanu vrijednost te troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora.

Građevine su objekti povezani s tlom na kojima se obavljaju građevinski radovi, napravljene su od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd. Zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima i slično.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine namijenjeno za stambene svrhe.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena. U novogradnju je također uključena ponovna gradnja prostora iza sačuvanih pročelja postojećih zgrada ako su unutrašnji stropovi i zidovi potpuno urušeni (npr. zbog ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, starosti zgrade itd.).

Rekonstrukcije i adaptacije obuhvaćaju građevinske radove kojima se bitno izmjenjuje konstrukcija postojeće građevine radi proširenja građevine, poboljšanja njezine kvalitete, prilagodbe novoj namjeni, produženja njezina uobičajenog trajanja i slično.

Vrijednost radova dogradnje i nadogradnje prikazana je zajedno s radovima novogradnje ako je riječ o kompletnoj novoj stambenoj ili poslovnoj cjelini.

Veliki popravci jesu radovi kojima se obnavljaju (zamjenjuju) dotrajali bitni dijelovi građevine bez promjene konstrukcijskog sustava, veličine, kapaciteta, namjene građevine ili rasporeda prostorija.

Održavanje i manji popravci jesu građevinski radovi koji se povremeno obavljaju radi održavanja građevine u upotrebnom stanju.

 

Kratice  
   
mil.                        milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Ana Šuler Sinković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti