Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. veljače 2023.
GRAD-2022-3-1/12

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U PROSINCU 2022.

 

U prosincu 2022. izdano je 1 180 građevinskih dozvola, što je više za 28,3% u odnosu na prosinac 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do prosinca 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 5,8%.

U prosincu 2022.:

- prema vrstama građevina, 86,4% dozvola izdano je za zgrade, a 13,6% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 78,4% dozvola izdano je za novogradnju, a 21,6% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prosincu 2022., predviđeno je građenje 2 455 stanova s prosječnom površinom od 92,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U PROSINCU 2022.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
XII. 2022.
XI. 2022.
131,5 220,1 150,1 103,8 133,1 292,1 181,6 173,9
XII. 2022.
XII. 2021.
128,0 279,6 218,6 234,6 129,8 219,8 167,7 160,7
XII. 2022.
Ø 2021.
136,0 299,4 199,3 193,2 123,7 250,4 176,9 174,6
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
108,1 135,1 120,1 127,9 92,8 136,1 114,0 117,2

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
XII. 2022.                
Ukupno 1 180 1 019 161 7 623 651 5 887 707 1 735 944 2 455 225 846
Novogradnja 925 806 119 5 725 526 4 245 374 1 480 152 2 346 216 091
Rekonstrukcije  255 213 42 1 898 125 1 642 333 255 792 1091)  9 7551)
I. – XII. 2022.                
Ukupno 11 165 9 715 1 450 43 207 271 31 883 150 11 324 121 18 991 1 819 638
Novogradnja 8 921 7 839 1 082 32 514 067 25 842 558 6 671 509 17 845 1 717 853
Rekonstrukcije  2 244 1 876 368 10 693 204 6 040 592 4 652 612 1 1461) 101 7851)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U PROSINCU 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 1 019 573 231 2 176 330
Nove zgrade 806 512 227 1 943 816
Stambene zgrade 669 283 922 911 177
Stambene zgrade s jednim stanom  431 87 408 273 674
Stambene zgrade s dva stana  53 15 481 47 412
Stambene zgrade s tri i više stanova 185 181 033 590 091
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  137 228 305 1 032 639
Hoteli i slične zgrade 26 51 158 183 819
Uredske zgrade  4 35 041 106 328
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  11 13 394 64 983
Zgrade za promet i komunikacije  14 985 3 735
Industrijske zgrade i skladišta 35 77 064 442 325
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 17 40 245 170 406
Ostale nestambene zgrade  30 10 418 61 043
Dogradnja i nadogradnja1) 93 61 004 232 514
Stambene zgrade 64 12 004 36 035
Nestambene zgrade  29 49 000 196 479
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 120 - -
Stambene zgrade 79 - -
Nestambene zgrade  41 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U PROSINCU 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 2 455 225 846 162 620 809 596 185 68 12 3
Stanovi u novim zgradama 2 346 216 091 146 589 773 583 179 62 11 3
Stambene zgrade 2 201 204 558 146 548 708 554 170 61 11 3
Stambene zgrade s jednim stanom  431 66 963 12 14 89 150 106 49 8 3
Stambene zgrade s dva stana  106 12 400 3 7 36 41 19 - - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 664 125 195 131 527 583 363 45 12 3 -
Nestambene zgrade  145 11 533 - 41 65 29 9 1 - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 100 9 206 15 27 34 12 5 6 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 9 549 1 4 2 1 1 - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti