Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 16. siječnja 2023.
GRAD-2022-3-1/11

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U STUDENOME 2022.

 

U studenome 2022. izdano je 896 građevinskih dozvola, što je manje za 1,3% u odnosu na studeni 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do studenoga 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 3,7%.

U studenome 2022.:

- prema vrstama građevina, 86,5% dozvola izdano je za zgrade, a 13,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 79,8% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,2% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u studenome 2022., predviđeno je građenje 1 352 stana s prosječnom površinom od 96,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U STUDENOME 2022.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
XI. 2022.
X. 2022.
88,9 112,9 132,1 187,0 107,1 31,1 94,3 89,6
XI. 2022.
XI. 2021.
97,6 112,2 139,4 213,6 106,1 84,9 92,7 94,0
XI. 2022.
Ø 2021.
103,4 136,0 132,8 186,1 93,0 85,7 97,4 100,4
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
106,1 121,0 112,0 120,0 89,6 127,4 108,9 112,9

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
XI. 2022.                
Ukupno 896 775 121 3 269 593 2 675 204 594 389 1 352 129 837
Novogradnja 715 625 90 2 738 605 2 211 057 527 548 1 240 121 095
Rekonstrukcije  181 150 31 530 988 464 147 66 841 1121)  8 7421)
I. – XI. 2022.                
Ukupno 9 985 8 696 1 289 35 583 620 25 995 443 9 588 177 16 536 1 593 792
Novogradnja 7 996 7 033 963 26 788 541 21 597 184 5 191 357 15 499 1 501 762
Rekonstrukcije  1 989 1 663 326 8 795 079 4 398 259 4 396 820 1 0371) 92 0301)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U STUDENOME 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 775 381 816 2 096 633
Nove zgrade 625 339 572 1 925 029
Stambene zgrade 527 166 642 521 095
Stambene zgrade s jednim stanom  341 67 393 215 325
Stambene zgrade s dva stana  60 16 191 49 313
Stambene zgrade s tri i više stanova 126 83 058 256 457
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  98 172 930 1 403 934
Hoteli i slične zgrade 16 8 783 28 880
Uredske zgrade  3 504 1 625
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  10 17 879 98 301
Zgrade za promet i komunikacije  11 3 502 8 562
Industrijske zgrade i skladišta 20 123 369 1 174 871
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 5 2 123 7 943
Ostale nestambene zgrade  33 16 770 83 752
Dogradnja i nadogradnja1) 64 42 244 171 604
Stambene zgrade 52 9 332 27 723
Nestambene zgrade  12 32 912 143 881
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 86 - -
Stambene zgrade 60 - -
Nestambene zgrade  26 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U STUDENOME 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 352 129 837 115 355 401 332 98 39 8 4
Stanovi u novim zgradama 1 240 121 095 97 325 355 319 96 36 8 4
Stambene zgrade 1 237 120 861 97 323 354 319 96 36 8 4
Stambene zgrade s jednim stanom  341 51 243 9 26 54 136 73 32 8 3
Stambene zgrade s dva stana  119 12 471 2 24 40 43 8 1 - 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 777 57 147 86 273 260 140 15 3 - -
Nestambene zgrade  3 234 - 2 1 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 93 7 321 13 23 41 13 1 2 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 19 1 421 5 7 5 - 1 1 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti