Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. studenog 2022.
GRAD-2022-3-1/9

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U RUJNU 2022.

 

U rujnu 2022. izdano je 957 građevinskih dozvola, što je više za 2,7% u odnosu na rujan 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do rujna 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 5,3%.

U rujnu 2022.:

- prema vrstama građevina, 87,7% dozvola izdano je za zgrade, a 12,3% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,8% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,2% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u rujnu 2022., predviđeno je građenje 1 500 stanova s prosječnom površinom od 98,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U RUJNU 2022.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IX. 2022.
VIII. 2022.
127,9 95,0 92,8 76,5 113,5 123,5 114,0 117,4
IX. 2022.
IX. 2021.
102,2 146,8 134,9 150,8 106,3 105,5 116,6 115,1
IX. 2022.
Ø 2021.
112,0 127,0 122,6 136,4 90,7 82,3 108,1 113,7
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
108,3 124,3 111,9 113,9 89,1 116,2 115,3 119,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IX. 2022.                
Ukupno 957 839 118 3 067 305 2 496 644 570 661 1 500 147 023
Novogradnja 783 695 88 2 605 419 2 220 110 385 309 1 413 139 904
Rekonstrukcije  174 144 30 461 886 276 534 185 352 871) 7 1191)
I. – IX. 2022.                
Ukupno 8 104 7 049 1 055 28 031 270 20 951 026 7 080 244 13 750 1 318 999
Novogradnja 6 498 5 710 788 22 122 076 17 708 729 4 413 347 12 954 1 247 205
Rekonstrukcije  1 606 1 339 267 5 909 194 3 242 297 2 666 897 7961) 71 7941)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U RUJNU 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 839 352 507 1 536 053
Nove zgrade 695 329 749 1 441 712
Stambene zgrade 594 190 018 594 705
Stambene zgrade s jednim stanom  376 77 885 247 652
Stambene zgrade s dva stana  63 16 867 51 499
Stambene zgrade s tri i više stanova 154 93 655 289 444
Zgrade za stanovanje zajednica  1 1 611 6 110
Nestambene zgrade  101 139 731 847 007
Hoteli i slične zgrade 15 8 097 26 624
Uredske zgrade  5 6 211 21 084
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  11 39 994 233 139
Zgrade za promet i komunikacije  8 695 3 084
Industrijske zgrade i skladišta 30 70 493 496 864
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 4 4 872 16 940
Ostale nestambene zgrade  28 9 369 49 272
Dogradnja i nadogradnja1) 57 22 758 94 341
Stambene zgrade 39 8 316 24 791
Nestambene zgrade  18 14 442 69 550
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 87 - -
Stambene zgrade 61 - -
Nestambene zgrade  26 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U RUJNU 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 500 147 023 128 433 476 279 135 35 11 3
Stanovi u novim zgradama 1 413 139 904 109 416 442 268 131 33 11 3
Stambene zgrade 1 404 139 162 109 413 438 267 130 33 11 3
Stambene zgrade s jednim stanom  376 58 237 8 20 78 121 104 31 11 3
Stambene zgrade s dva stana  125 12 960 4 30 34 47 8 2 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 903 67 965 97 363 326 99 18 - - -
Nestambene zgrade  9 742 - 3 4 1 1 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 70 5 955 9 15 30 10 4 2 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 17 1 164 10 2 4 1 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti