Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 16. kolovoza 2022.
GRAD-2022-3-1/6

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LIPNJU 2022.

 

U lipnju 2022. izdano je 906 građevinskih dozvola, što je više za 17,5% u odnosu na lipanj 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do lipnja 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 8,7%.

U lipnju 2022.:

- prema vrstama građevina, 87,5% dozvola izdano je za zgrade, a 12,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 79,4% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,6% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u lipnju 2022., predviđeno je građenje 1 390 stanova s prosječnom površinom od 97,8 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U LIPNJU 2022.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VI. 2022.
V. 2022.
103,1 93,9 97,8 84,1 94,2 46,0 116,7 111,6
VI. 2022.
VI. 2021.
124,7 100,9 100,8 97,8 83,7 98,6 119,8 129,3
VI. 2022.
Ø 2021.
105,8 99,3 96,7 94,6 86,8 101,2 100,2 105,1
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
114,3 128,5 114,3 115,5 81,7 112,1 116,5 122,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VI. 2022.                
Ukupno 906 793 113 2 653 556 1 952 111 701 445 1 390 135 934
Novogradnja 719 636 83 1 948 580 1 603 780 344 800 1 311 127 203
Rekonstrukcije  187 157 30 704 976 348 331 356 645 791) 8 7311)
I. – VI. 2022.                
Ukupno 5 612 4 887 725 18 930 338 14 036 011 4 894 327 9 543 919 062
Novogradnja 4 502 3 946 556 14 421 943 11 723 239 2 698 704 9 018 869 735
Rekonstrukcije  1 110 941 169 4 508 395 2 312 772 2 195 623 5251) 49 3271)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LIPNJU 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 793 278 002 1 065 785
Nove zgrade 636 243 458 907 857
Stambene zgrade 539 168 182 525 640
Stambene zgrade s jednim stanom  359 74 791 237 110
Stambene zgrade s dva stana  65 17 609 53 940
Stambene zgrade s tri i više stanova 115 75 782 234 590
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  97 75 276 382 217
Hoteli i slične zgrade 5 1 655 5 472
Uredske zgrade  3 927 3 141
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  15 30 189 168 622
Zgrade za promet i komunikacije 7 5 597 37 499
Industrijske zgrade i skladišta 27 17 264 78 593
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 9 12 615 52 822
Ostale nestambene zgrade  31 7 029 36 068
Dogradnja i nadogradnja1) 73 34 544 157 928
Stambene zgrade 49 10 231 30 094
Nestambene zgrade  24 24 313 127 834
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 84 - -
Stambene zgrade 61 - -
Nestambene zgrade  23 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U LIPNJU 2022.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 390 135 934 123 395 346 316 141 47 14 8
Stanovi u novim zgradama 1 311 127 203 120 379 325 295 128 44 13 7
Stambene zgrade 1 308 127 060 119 378 324 295 128 44 13 7
Stambene zgrade s jednim stanom  359 56 859 5 30 51 121 96 39 10 7
Stambene zgrade s dva stana 129 14 125 10 16 21 59 20 1 2 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 820 56 076 104 332 252 115 12 4 1 -
Nestambene zgrade 3 143 1 1 1 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 70 7 663 3 12 20 17 13 3 1 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 9 1 068 - 4 1 4 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti