Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. srpnja 2022.
GRAD-2022-3-1/5

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SVIBNJU 2022.

 

U svibnju 2022. izdano je 889 građevinskih dozvola, što je više za 6,5% u odnosu na svibanj 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do svibnja 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 7,2%.

U svibnju 2022.:

- prema vrstama građevina, 86,5% dozvola izdano je za zgrade, a 13,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 78,0% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,0% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u svibnju 2022., predviđeno je građenje 1 191 stana s prosječnom površinom od 102,3 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SVIBNJU 2022.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
V. 2022.
IV. 2022.
91,5 82,6 88,3 108,3 72,7 235,7 65,9 71,3
V. 2022.
V. 2021.
111,4 106,2 91,5 108,5 82,8 147,3 75,2 86,4
V. 2022.
Ø 2021.
102,6 105,7 98,9 112,6 92,2 220,1 85,8 94,2
I. – V. 2022.
I. – V. 2021.
112,5 134,4 117,0 119,2 81,4 114,7 115,9 120,8

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
V. 2022.                
Ukupno 889 769 120 3 605 332 2 079 542 1 525 790 1 191 121 791
Novogradnja 694 596 98 2 388 416 1 479 541 908 875 1 102 114 290
Rekonstrukcije 195 173 22 1 216 916 600 001 616 915 891) 7 5011)
I. – V. 2022.                
Ukupno 4 706 4 094 612 16 276 782 12 083 900 4 192 882 8 153 783 128
Novogradnja 3 783 3 310 473 12 473 363 10 119 459 2 353 904 7 707 742 532
Rekonstrukcije  923 784 139 3 803 419 1 964 441 1 838 978 4461) 40 5961)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SVIBNJU 2022.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 769 284 308 1 267 965
Nove zgrade 596 248 565 1 078 412
Stambene zgrade 508 148 875 464 388
Stambene zgrade s jednim stanom  344 68 694 215 714
Stambene zgrade s dva stana  53 14 715 45 989
Stambene zgrade s tri i više stanova 111 65 466 202 685
Zgrade za stanovanje zajednica - - -
Nestambene zgrade 88 99 690 614 024
Hoteli i slične zgrade 7 3 222 11 895
Uredske zgrade  2 184 652
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  7 9 219 44 116
Zgrade za promet i komunikacije  7 712 2 440
Industrijske zgrade i skladišta 29 66 880 464 786
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 8 278 41 978
Ostale nestambene zgrade  28 11 195 48 157
Dogradnja i nadogradnja1) 66 35 743 189 553
Stambene zgrade 45 8 509 25 563
Nestambene zgrade  21 27 234 163 990
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 107 - -
Stambene zgrade 76 - -
Nestambene zgrade  31 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SVIBNJU 2022.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 191 121 791 86 269 391 259 114 52 16 4
Stanovi u novim zgradama 1 102 114 290 72 251 355 250 110 47 13 4
Stambene zgrade 1 101 114 243 72 251 354 250 110 47 13 4
Stambene zgrade s jednim stanom  344 53 998 3 22 61 115 85 42 13 3
Stambene zgrade s dva stana  106 11 663 8 16 26 38 14 3 - 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 651 48 582 61 213 267 97 11 2 - -
Nestambene zgrade 1 47 - - 1 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 73 6 217 9 13 36 6 4 2 3 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 16 1 284 5 5 - 3 - 3 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti