Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. lipnja 2022.
GRAD-2022-3-1/4

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U TRAVNJU 2022.

 

U travnju 2022. izdano je 1 005 građevinskih dozvola, što je više za 18,2% u odnosu na travanj 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do travnja 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 7,3%.

U travnju 2022.:

- prema vrstama građevina, 83,6% dozvola izdano je za zgrade, a 16,4% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,3% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,7% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u travnju 2022., predviđeno je građenje 1 806 stanova s prosječnom površinom od 94,5 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U TRAVNJU 2022.

     Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IV. 2022.
III. 2022.
91,5 94,4 80,8 76,2 144,7 95,0 92,8 91,7
IV. 2022.
IV. 2021.
117,6 160,6 130,6 126,4 121,3 105,9 135,6 138,4
IV. 2022.
Ø 2021.
112,1 128,0 112,0 104,0 126,8 93,4 130,1 132,0
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
112,8 142,3 124,4 122,3 81,1 101,9 127,7 130,3

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IV. 2022.                
Ukupno 1 005 840 165 3 163 914 2 516 518 647 396 1 806 170 709
Novogradnja 817 688 129 2 603 613 2 119 299 484 314 1 717 163 534
Rekonstrukcije  188 152 36 560 301 397 219 163 082 891) 7 1751)
I. – IV. 2022.                
Ukupno 3 817 3 325 492 12 671 450 10 004 358 2 667 092 6 962 661 337
Novogradnja 3 089 2 714 375 10 084 947 8 639 918 1 445 029 6 605 628 242
Rekonstrukcije  728 611 117 2 586 503 1 364 440 1 222 063 3571) 33 0951)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U TRAVNJU 2022.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 840 321 955 1 170 931
Nove zgrade 688 308 440 1 127 714
Stambene zgrade 586 228 380 708 888
Stambene zgrade s jednim stanom  372 74 791 231 043
Stambene zgrade s dva stana  69 21 028 64 560
Stambene zgrade s tri i više stanova 143 126 033 390 223
Zgrade za stanovanje zajednica  2 6 528 23 062
Nestambene zgrade 102 80 060 418 826
Hoteli i slične zgrade 7 4 427 13 311
Uredske zgrade  5 12 852 58 627
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  15 13 504 84 359
Zgrade za promet i komunikacije  9 681 2 166
Industrijske zgrade i skladišta 34 31 905 187 394
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 4 661 17 500
Ostale nestambene zgrade  26 12 030 55 469
Dogradnja i nadogradnja1) 59 13 515 43 217
Stambene zgrade 46 8 304 24 384
Nestambene zgrade  13 5 211 18 833
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 93 - -
Stambene zgrade 72 - -
Nestambene zgrade  21 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U TRAVNJU 2022.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 806 170 709 165 478 556 395 137 55 15 5
Stanovi u novim zgradama 1 717 163 534 143 451 535 381 134 54 14 5
Stambene zgrade 1 702 162 421 143 451 524 378 133 54 14 5
Stambene zgrade s jednim stanom  372 56 929 3 20 62 138 86 49 12 2
Stambene zgrade s dva stana  138 17 052 4 16 35 47 29 2 2 3
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 192 88 440 136 415 427 193 18 3 - -
Nestambene zgrade 15 1 113 - - 11 3 1 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 80 6 484 21 23 19 13 2 1 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 9 691 1 4 2 1 1 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti