Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. travnja 2022.
GRAD-2022-3-1/2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U VELJAČI 2022.

 

U veljači 2022. izdane su 993 građevinske dozvole, što je više za 21,1% u odnosu na veljaču 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do veljače 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 12,2%.

U veljači 2022.:

- prema vrstama građevina, 88,8% dozvola izdano je za zgrade, a 11,2% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,2% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,8% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u veljači 2022., predviđeno je građenje 1 661 stana s prosječnom površinom od 97,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U VELJAČI 2022.

     Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
II. 2022.
I. 2022.
128,8 96,9 101,7 104,5 108,8 102,0 107,3 112,6
II. 2022.
II. 2021.
130,7 134,6 119,1 113,7 76,6 110,2 116,4 128,1
II. 2022.
Ø 2021.
117,7 120,7 107,0 99,8 85,3 97,5 119,7 124,6
I. – II. 2022.
I. – II. 2021.
119,4 148,9 134,1 129,6 77,7 118,2 129,1 133,3

 

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
II. 2022.                
Ukupno 993 882 111 3 049 538 2 373 805 675 733 1 661 161 196
Novogradnja 806 726 80 2 201 020 1 942 414 258 606 1 570 151 995
Rekonstrukcije  187 156 31 848 518 431 391 417 127 911) 9 2011)
I. – II. 2022.                
Ukupno 1 780 1 567 213 6 161 116 4 823 222 1 337 894 3 209 304 384
Novogradnja 1 455 1 288 167 4 728 427 4 145 609 582 818 3 031 287 437
Rekonstrukcije  325 279 46 1 432 689 677 613 755 076 1781) 16 9471)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U VELJAČI 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 882        307 720     1 124 302
Nove zgrade 726        287 104     1 060 267
Stambene zgrade 636        193 395        595 766
Stambene zgrade s jednim stanom  401          76 969        239 681
Stambene zgrade s dva stana  73          19 182          57 736
Stambene zgrade s tri i više stanova 162          97 244        298 349
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  90          93 709        464 501
Hoteli i slične zgrade 9             7 684          26 406
Uredske zgrade  4          16 577          55 619
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  10             9 114          56 498
Zgrade za promet i komunikacije  19             1 766             5 184
Industrijske zgrade i skladišta 19          22 143        142 625
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 5          30 930        158 613
Ostale nestambene zgrade  24             5 495          19 556
Dogradnja i nadogradnja1) 65          20 616          64 035
Stambene zgrade 49          11 288          33 397
Nestambene zgrade  16             9 328          30 638
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 91 - -
Stambene zgrade 61 - -
Nestambene zgrade  30 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U VELJAČI 2022.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 661 161 196 116 475 521 316 152 65 14 2
Stanovi u novim zgradama 1 570 151 995 110 452 491 297 143 64 12 1
Stambene zgrade 1 566 151 705 109 452 490 295 143 64 12 1
Stambene zgrade s jednim stanom  401 59 989 4 28 74 130 103 51 10 1
Stambene zgrade s dva stana  146 15 606 5 13 69 39 11 8 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 019 76 110 100 411 347 126 29 5 1 -
Nestambene zgrade  4 290 1 - 1 2 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 85 8 764 6 22 26 18 9 1 2 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 6 437 - 1 4 1 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti