Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. travnja 2023.
RAD-2022-2-3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

Na dan 31. ožujka 2022. bilo je 1 316 990 zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske, što je za 2,1% više u odnosu na stanje na isti dan prethodne godine. Od toga je 629 988 žena i 687 002 muškarca. U odnosu na isto stanje 2021. broj zaposlenih žena porastao je za 1,9%, a broj zaposlenih muškaraca za 2,4%.

U 16 područja djelatnosti ostvaren je porast ukupnog broja zaposlenih i kreće se od 9,8% u području Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane do 0,6% u području djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Pad je prisutan u tri područja djelatnosti i kreće se od 10,9% u području Rudarstvo i vađenje do 1,6% u području Ostale uslužne djelatnosti.

Broj zaposlenih žena porastao je u 15 područja djelatnosti i kreće se od 9,5% u području Informacije i komunikacije do 0,5% u području Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja. Pad je prisutan u četiri područja djelatnosti i kreće se od 15,0% u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo do 1,9% u području Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje.

Broj zaposlenih muškaraca porastao je u 17 područja djelatnosti i kreće se od 11,1% u području djelatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo do 0,3% u području djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji. Pad je prisutan u dva područja djelatnosti i to u području Rudarstvo i vađenje od 10,4% te u području Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje od 1,4%.

1. BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA

   31. III. 2021. 31. III. 2022. Verižni indeksi
Ukupno 1 289 283 1 316 990 102,1
Žene 618 145 629 988 101,9
Muškarci 671 138 687 002 102,4

2. BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA NKD-a 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2022.

      Broj zaposlenih
ukupno žene muškarci
  Ukupno 1 316 990  629 988  687 002
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  24 368  7 330  17 038
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  12 569  4 591  7 978
02 Šumarstvo i sječa drva  9 034  1 862  7 172
03 Ribarstvo  2 765   877  1 888
B Rudarstvo i vađenje  3 708   417  3 291
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   771   120   651
08 Ostalo rudarstvo i vađenje  2 154   268  1 886
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu   783   29   754
C Prerađivačka industrija  219 096  78 523  140 573
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  38 161  19 712  18 449
11 Proizvodnja pića  4 651  1 564  3 087
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   955   406   549
13 Proizvodnja tekstila  2 692  1 778   914
14 Proizvodnja odjeće  9 886  8 699  1 187
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  8 544  6 898  1 646
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  15 577  4 704  10 873
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  4 447  1 448  2 999
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 595  2 632  3 963
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  1 350   424   926
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  5 637  2 130  3 507
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 478  3 308  2 170
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  10 466  3 209  7 257
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  11 530  2 350  9 180
24 Proizvodnja metala  4 033  1 011  3 022
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  28 046  3 699  24 347
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  3 709  1 314  2 395
27 Proizvodnja električne opreme  10 516  3 172  7 344
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  11 579  1 573  10 006
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  3 074   978  2 096
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  5 452   777  4 675
31 Proizvodnja namještaja  9 670  3 057  6 613
32 Ostala prerađivačka industrija  3 102  1 665  1 437
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  13 946  2 015  11 931
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 424  3 259  11 165
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 424  3 259  11 165
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 627  5 667  20 960
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  8 152  1 773  6 379
37 Uklanjanje otpadnih voda   464   99   365
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  16 683  3 596  13 087
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 328   199  1 129
F Građevinarstvo  100 634  10 220  90 414
41 Gradnja zgrada  38 942  3 897  35 045
42 Gradnja građevina niskogradnje  22 816  2 372  20 444
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  38 876  3 951  34 925
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  198 531  109 188  89 343
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  17 519  3 316  14 203
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  70 919  26 468  44 451
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  110 093  79 404  30 689
H Prijevoz i skladištenje  68 985  16 480  52 505
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  33 636  5 006  28 630
50 Vodeni prijevoz  2 982   586  2 396
51 Zračni prijevoz  1 109   532   577
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  20 970  6 271  14 699
53 Poštanske i kurirske djelatnosti  10 288  4 085  6 203
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  67 725  35 325  32 400
55 Smještaj  31 703  17 830  13 873
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  36 022  17 495  18 527
J Informacije i komunikacije  49 776  18 394  31 382
58 Izdavačke djelatnosti  4 304  2 387  1 917
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  1 410   624   786
60 Emitiranje programa  4 876  2 234  2 642
61 Telekomunikacije  8 809  3 376  5 433
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  26 853  8 382  18 471
63 Informacijske uslužne djelatnosti  3 524  1 391  2 133
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 916  24 542  11 374
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  21 735  15 477  6 258
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  7 929  4 940  2 989
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  6 252  4 125  2 127
L Poslovanje nekretninama  8 731  4 051  4 680
68 Poslovanje nekretninama  8 731  4 051  4 680
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  67 419  33 378  34 041
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  13 721  10 121  3 600
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  8 918  4 682  4 236
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  27 320  9 501  17 819
72 Znanstveno istraživanje i razvoj  6 358  3 357  3 001
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  5 477  2 979  2 498
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  3 497  1 744  1 753
75 Veterinarske djelatnosti  2 128   994  1 134
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  47 039  21 873  25 166
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  4 718  1 439  3 279
78 Djelatnosti zapošljavanja  9 064  4 440  4 624
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  4 459  2 634  1 825
80 Zaštitne i istražne djelatnosti  11 073  2 228  8 845
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  12 919  8 164  4 755
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  4 806  2 968  1 838
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  104 795  51 826  52 969
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  104 795  51 826  52 969
P Obrazovanje  126 408  98 913  27 495
85 Obrazovanje  126 408  98 913  27 495
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 490  82 200  23 290
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  81 460  61 905  19 555
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  14 209  12 123  2 086
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  9 821  8 172  1 649
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 373  14 597  11 776
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  3 983  1 955  2 028
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  6 182  4 042  2 140
92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 990  5 034  1 956
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  9 218  3 566  5 652
S Ostale uslužne djelatnosti  20 945  13 805  7 140
94 Djelatnosti članskih organizacija  10 992  7 465  3 527
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  1 959   400  1 559
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  7 994  5 940  2 054

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

       Zaposleni Struktura, %
ukupno žene muškarci ukupno žene muškarci
Ukupno 1 316 990  629 988  687 002 100,0 100,0 100,0
Poljoprivredne djelatnosti  24 368  7 330  17 038 1,9 1,2 2,5
Nepoljoprivredne djelatnosti  263 855  87 866  175 989 20,0 13,9 25,6
Uslužne djelatnosti 1 028 767  534 792  493 975 78,1 84,9 71,9

4. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.2)

       Ukupno   Žene   Muškarci Zaposleni na neodređeno vrijeme Zaposleni na određeno vrijeme Pripravnici i vježbenici Udio u ukupnom broju zaposlenih, %
svega žene muškarci svega žene muškarci svega žene muškarci na neodređeno vrijeme na određeno vrijeme pripravnici i vježbenici
  Ukupno 1 233 420  595 946  637 474 1 023 203  493 107  530 096  202 268  97 760  104 508  7 949  5 079  2 870 83,0 16,4 0,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 999  6 845  16 154  18 720  5 387  13 333  4 214  1 433  2 781   65   25   40 81,4 18,3 0,3
B Rudarstvo i vađenje  3 620   409  3 211  3 311   380  2 931   305   28   277   4   1   3 91,5 8,4 0,1
C Prerađivačka industrija  210 343  75 732  134 611  175 560  63 551  112 009  34 460  12 075  22 385   323   106   217 83,5 16,4 0,2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 216  3 216  11 000  13 572  3 055  10 517   621   152   469   23   9   14 95,5 4,4 0,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 340  5 601  20 739  23 843  5 125  18 718  2 485   467  2 018   12   9   3 90,5 9,4 0,0
F Građevinarstvo  89 507  9 054  80 453  65 048  7 905  57 143  24 412  1 140  23 272   47   9   38 72,7 27,3 0,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  182 913  102 701  80 212  150 185  82 291  67 894  32 641  20 350  12 291   87   60   27 82,1 17,8 0,0
H Prijevoz i skladištenje  65 066  15 828  49 238  56 120  14 226  41 894  8 829  1 578  7 251   117   24   93 86,3 13,6 0,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 514  32 215  29 299  44 014  23 138  20 876  17 451  9 051  8 400   49   26   23 71,6 28,4 0,1
J Informacije i komunikacije  44 913  16 647  28 266  41 604  15 132  26 472  3 268  1 494  1 774   41   21   20 92,6 7,3 0,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 290  24 153  11 137  30 945  21 143  9 802  2 566  1 817   749  1 779  1 193   586 87,7 7,3 5,0
L Poslovanje nekretninama  6 641  3 085  3 556  5 521  2 590  2 931  1 109   488   621   11   7   4 83,1 16,7 0,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  53 697  26 106  27 591  47 932  23 345  24 587  5 619  2 684  2 935   146   77   69 89,3 10,5 0,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  43 501  20 100  23 401  26 748  10 959  15 789  16 752  9 141  7 611   1 -   1 61,5 38,5 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  104 652  51 732  52 920  98 396  47 638  50 758  5 002  3 626  1 376  1 254   468   786 94,0 4,8 1,2
P Obrazovanje  125 472  98 355  27 117  100 929  79 228  21 701  22 018  17 230  4 788  2 525  1 897   628 80,4 17,5 2,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 286  81 265  23 021  90 516  70 384  20 132  12 374  9 784  2 590  1 396  1 097   299 86,8 11,9 1,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija  23 493  13 407  10 086  19 102  10 974  8 128  4 332  2 391  1 941   59   42   17 81,3 18,4 0,3
S Ostale uslužne djelatnosti  14 957  9 495  5 462  11 137  6 656  4 481  3 810  2 831   979   10   8   2 74,5 25,5 0,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.2)

             Ukupno Žene Muškarci Zaposleni s punim radnim vremenom Zaposleni s nepunim radnim vremenom Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom Udio u ukupnom broju zaposlenih, %
svega žene muškarci svega žene muškarci svega žene muškarci s punim radnim vremenom s nepunim radnim vremenom sa skraćenim radnim vremenom
  Ukupno 1 233 420  595 946  637 474 1 172 512  559 253  613 259  59 404  35 712  23 692  1 504   981   523 95,1 4,8 0,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 999  6 845  16 154  22 487  6 627  15 860   453   178   275   59   40   19 97,8 2,0 0,3
B Rudarstvo i vađenje  3 620   409  3 211  3 553   393  3 160   63   13   50   4   3   1 98,1 1,7 0,1
C Prerađivačka industrija  210 343  75 732  134 611  206 401  74 114  132 287  3 774  1 519  2 255   168   99   69 98,1 1,8 0,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 216  3 216  11 000  14 121  3 165  10 956   93   49   44   2   2 - 99,3 0,7 0,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 340  5 601  20 739  25 817  5 358  20 459   503   231   272   20   12   8 98,0 1,9 0,1
F Građevinarstvo  89 507  9 054  80 453  86 010  8 309  77 701  3 427   724  2 703   70   21   49 96,1 3,8 0,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  182 913  102 701  80 212  175 177  97 497  77 680  7 291  4 832  2 459   445   372   73 95,8 4,0 0,2
H Prijevoz i skladištenje  65 066  15 828  49 238  62 479  15 223  47 256  2 484   572  1 912   103   33   70 96,0 3,8 0,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 514  32 215  29 299  58 281  30 650  27 631  3 185  1 532  1 653   48   33   15 94,7 5,2 0,1
J Informacije i komunikacije  44 913  16 647  28 266  44 062  16 243  27 819   836   393   443   15   11   4 98,1 1,9 0,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 290  24 153  11 137  34 856  23 888  10 968   428   261   167   6   4   2 98,8 1,2 0,0
L Poslovanje nekretninama  6 641  3 085  3 556  6 200  2 859  3 341   431   221   210   10   5   5 93,4 6,5 0,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  53 697  26 106  27 591  50 917  24 801  26 116  2 697  1 260  1 437   83   45   38 94,8 5,0 0,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  43 501  20 100  23 401  37 985  16 451  21 534  5 385  3 619  1 766   131   30   101 87,3 12,4 0,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  104 652  51 732  52 920  104 180  51 347  52 833   366   301   65   106   84   22 99,5 0,3 0,1
P Obrazovanje  125 472  98 355  27 117  104 452  83 151  21 301  20 945  15 142  5 803   75   62   13 83,2 16,7 0,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 286  81 265  23 021  99 448  77 769  21 679  4 713  3 390  1 323   125   106   19 95,4 4,5 0,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  23 493  13 407  10 086  22 589  12 937  9 652   891   460   431   13   10   3 96,2 3,8 0,1
S Ostale uslužne djelatnosti  14 957  9 495  5 462  13 497  8 471  5 026  1 439  1 015   424   21   9   12 90,2 9,6 0,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.2)

        Ukupno Stupanj stručnog obrazovanja
diplomski studij i poslijediplomski studij preddiplomski studij kratki stručni studij gimnazija srednja strukovna škola  PKV osnovna škola bez škole
  Ukupno 1 233 420  307 830  100 849  19 868  42 572  672 231  23 041  55 261  11 768
  Žene  595 946  184 077  61 042  9 962  20 847  278 522  8 712  27 176  5 608
  Muškarci  637 474  123 753  39 807  9 906  21 725  393 709  14 329  28 085  6 160
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 999  3 752   725   141  4 529  9 405   735  2 929   783
  Žene  6 845  1 472   322   49   902  2 960   115   880   145
  Muškarci  16 154  2 280   403   92  3 627  6 445   620  2 049   638
B Rudarstvo i vađenje  3 620   565   121   20   129  2 504   131   93   57
  Žene   409   162   25   5   16   189   1   9   2
  Muškarci  3 211   403   96   15   113  2 315   130   84   55
C Prerađivačka industrija  210 343  25 852  9 667  2 402  5 481  141 803  4 994  17 476  2 668
  Žene  75 732  11 243  3 779   898  2 347  46 107  1 641  8 679  1 038
  Muškarci  134 611  14 609  5 888  1 504  3 134  95 696  3 353  8 797  1 630
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 216  3 597  1 244   143   773  7 874   315   202   68
  Žene  3 216  1 263   418   23   383  1 039   23   54   13
  Muškarci  11 000  2 334   826   120   390  6 835   292   148   55
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 340  3 196  1 503   437   765  16 050  1 161  2 726   502
  Žene  5 601  1 570   588   115   158  2 513   80   482   95
  Muškarci  20 739  1 626   915   322   607  13 537  1 081  2 244   407
F Građevinarstvo  89 507  8 655  3 536   951  1 055  60 936  5 288  7 500  1 586
  Žene  9 054  2 419   947   192   257  4 770   76   332   61
  Muškarci  80 453  6 236  2 589   759   798  56 166  5 212  7 168  1 525
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  182 913  23 222  9 031  3 389  5 175  135 025  1 610  4 045  1 416
  Žene  102 701  13 601  4 789  1 907  3 231  75 503   755  2 108   807
  Muškarci  80 212  9 621  4 242  1 482  1 944  59 522   855  1 937   609
H Prijevoz i skladištenje  65 066  6 603  3 916  1 023  2 226  47 720   895  2 456   227
  Žene  15 828  3 042  1 341   517   653  9 565   106   549   55
  Muškarci  49 238  3 561  2 575   506  1 573  38 155   789  1 907   172
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 514  5 585  2 314   929  1 848  45 763  1 336  2 856   883
  Žene  32 215  3 456  1 306   416  1 015  22 674   786  2 011   551
  Muškarci  29 299  2 129  1 008   513   833  23 089   550   845   332
J Informacije i komunikacije  44 913  20 111  6 789  1 985  4 662  11 059   21   209   77
  Žene  16 647  8 426  2 312   658  1 828  3 293   7   94   29
  Muškarci  28 266  11 685  4 477  1 327  2 834  7 766   14   115   48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 290  15 350  4 962   673  3 468  10 665   39   112   21
  Žene  24 153  9 922  3 388   452  2 655  7 619   31   72   14
  Muškarci  11 137  5 428  1 574   221   813  3 046   8   40   7
L Poslovanje nekretninama  6 641  1 560   479   160   165  3 726   129   370   52
  Žene  3 085   854   256   79   104  1 544   42   180   26
  Muškarci  3 556   706   223   81   61  2 182   87   190   26
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  53 697  29 138  4 795   922  1 103  16 778   350   549   62
  Žene  26 106  14 637  2 291   424   682  7 677   106   262   27
  Muškarci  27 591  14 501  2 504   498   421  9 101   244   287   35
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  43 501  5 084  1 979  2 064  1 193  27 420   553  3 122  2 086
  Žene  20 100  2 923   952   728   587  10 776   208  2 252  1 674
  Muškarci  23 401  2 161  1 027  1 336   606  16 644   345   870   412
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  104 652  38 686  10 674   665  4 708  47 945   517  1 382   75
  Žene  51 732  23 875  5 088   347  2 187  18 859   374   942   60
  Muškarci  52 920  14 811  5 586   318  2 521  29 086   143   440   15
P Obrazovanje  125 472  77 731  20 288  1 714   861  19 289  1 042  4 021   526
  Žene  98 355  58 282  18 485  1 537   610  14 081   965  3 892   503
  Muškarci  27 117  19 449  1 803   177   251  5 208   77   129   23
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 286  28 312  16 442  1 692  3 094  47 028  3 586  3 700   432
  Žene  81 265  20 131  13 445  1 317  2 335  37 090  3 221  3 334   392
  Muškarci  23 021  8 181  2 997   375   759  9 938   365   366   40
R Umjetnost, zabava i rekreacija  23 493  6 912  1 488   315   968  12 741   182   760   127
  Žene  13 407  4 151   760   161   629  6 973   98   565   70
  Muškarci  10 086  2 761   728   154   339  5 768   84   195   57
S Ostale uslužne djelatnosti  14 957  3 919   896   243   369  8 500   157   753   120
  Žene  9 495  2 648   550   137   268  5 290   77   479   46
  Muškarci  5 462  1 271   346   106   101  3 210   80   274   74

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.2)

       Ukupno Godine starosti
do 18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više
  Ukupno 1 233 420  2 273  68 558  131 064  153 929  172 402  176 513  164 012  143 981  133 174  76 126  11 388
  Žene  595 946   679  26 457  61 162  73 224  83 357  86 753  81 859  74 770  68 620  35 431  3 634
  Muškarci  637 474  1 594  42 101  69 902  80 705  89 045  89 760  82 153  69 211  64 554  40 695  7 754
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 999   20  1 024  1 970  2 424  3 038  3 066  2 987  2 860  3 304  1 660   646
  Žene  6 845   3   222   607   676   827   966   955   950   996   494   149
  Muškarci  16 154   17   802  1 363  1 748  2 211  2 100  2 032  1 910  2 308  1 166   497
B Rudarstvo i vađenje  3 620   6   138   211   317   464   522   453   535   650   289   35
  Žene   409   1   2   20   50   52   54   62   63   72   27   6
  Muškarci  3 211   5   136   191   267   412   468   391   472   578   262   29
C Prerađivačka industrija  210 343   596  14 595  21 793  24 664  28 921  30 644  28 017  24 875  23 939  10 743  1 556
  Žene  75 732   100  3 325  6 640  8 095  10 249  11 568  11 711  11 312  9 504  2 937   291
  Muškarci  134 611   496  11 270  15 153  16 569  18 672  19 076  16 306  13 563  14 435  7 806  1 265
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 216   5   433   919  1 381  1 608  1 714  2 199  2 045  2 216  1 663   33
  Žene  3 216 -   37   198   349   387   452   459   463   514   352   5
  Muškarci  11 000   5   396   721  1 032  1 221  1 262  1 740  1 582  1 702  1 311   28
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 340   18   718  1 674  2 427  3 403  4 056  4 052  3 620  3 728  2 435   209
  Žene  5 601   1   84   343   570   784   779   840   792   833   538   37
  Muškarci  20 739   17   634  1 331  1 857  2 619  3 277  3 212  2 828  2 895  1 897   172
F Građevinarstvo  89 507   377  6 868  9 811  10 996  12 472  13 135  11 482  8 989  8 544  5 588  1 245
  Žene  9 054   21   283   996  1 187  1 328  1 417  1 251   962   919   590   100
  Muškarci  80 453   356  6 585  8 815  9 809  11 144  11 718  10 231  8 027  7 625  4 998  1 145
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  182 913   444  13 808  20 783  24 005  28 006  29 774  25 105  19 025  14 375  6 322  1 266
  Žene  102 701   214  7 278  11 498  13 415  15 487  16 862  14 459  11 469  8 456  3 136   427
  Muškarci  80 212   230  6 530  9 285  10 590  12 519  12 912  10 646  7 556  5 919  3 186   839
H Prijevoz i skladištenje  65 066   106  3 226  5 460  6 636  8 050  8 908  9 562  8 975  8 824  4 778   541
  Žene  15 828   10   592  1 350  1 677  1 987  2 220  2 525  2 356  2 123   939   49
  Muškarci  49 238   96  2 634  4 110  4 959  6 063  6 688  7 037  6 619  6 701  3 839   492
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 514   294  6 834  8 844  8 386  7 996  7 478  6 368  5 919  5 750  3 145   500
  Žene  32 215   124  3 241  4 222  4 002  3 968  3 890  3 582  3 645  3 635  1 718   188
  Muškarci  29 299   170  3 593  4 622  4 384  4 028  3 588  2 786  2 274  2 115  1 427   312
J Informacije i komunikacije  44 913   21  1 718  8 152  8 870  7 482  6 150  5 154  3 688  2 390  1 129   159
  Žene  16 647   5   475  2 985  3 356  2 765  2 274  1 956  1 427   940   419   45
  Muškarci  28 266   16  1 243  5 167  5 514  4 717  3 876  3 198  2 261  1 450   710   114
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 290   11   642  2 795  4 205  5 964  6 636  5 848  4 450  3 186  1 425   128
  Žene  24 153   5   413  1 848  2 758  4 055  4 521  4 112  3 222  2 291   876   52
  Muškarci  11 137   6   229   947  1 447  1 909  2 115  1 736  1 228   895   549   76
L Poslovanje nekretninama  6 641   12   262   528   799   876  1 041   896   846   754   526   101
  Žene  3 085   3   106   241   366   430   495   434   400   363   215   32
  Muškarci  3 556   9   156   287   433   446   546   462   446   391   311   69
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  53 697   66  1 744  7 892  8 763  8 146  7 856  6 295  4 849  4 215  2 857  1 014
  Žene  26 106   23   740  4 022  4 400  3 982  3 759  3 139  2 448  2 091  1 180   322
  Muškarci  27 591   43  1 004  3 870  4 363  4 164  4 097  3 156  2 401  2 124  1 677   692
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  43 501   103  2 870  5 138  5 337  5 495  5 646  5 291  4 801  4 803  2 980  1 037
  Žene  20 100   36  1 170  2 413  2 445  2 488  2 604  2 566  2 495  2 338  1 183   362
  Muškarci  23 401   67  1 700  2 725  2 892  3 007  3 042  2 725  2 306  2 465  1 797   675
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  104 652   7  3 758  7 272  12 313  12 445  13 311  17 129  16 807  12 823  8 215   572
  Žene  51 732   3  1 002  2 764  5 609  6 247  7 183  8 515  7 930  7 287  4 867   325
  Muškarci  52 920   4  2 756  4 508  6 704  6 198  6 128  8 614  8 877  5 536  3 348   247
P Obrazovanje  125 472   63  2 123  11 200  14 871  19 340  18 564  16 423  15 287  15 830  10 742  1 029
  Žene  98 355   51  1 792  8 910  11 720  15 129  14 619  13 001  12 371  12 588  7 644   530
  Muškarci  27 117   12   331  2 290  3 151  4 211  3 945  3 422  2 916  3 242  3 098   499
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 286   61  5 704  12 472  12 417  13 080  12 415  11 891  12 181  14 047  9 077   941
  Žene  81 265   52  4 350  9 459  9 397  9 903  9 798  9 499  9 959  11 357  6 932   559
  Muškarci  23 021   9  1 354  3 013  3 020  3 177  2 617  2 392  2 222  2 690  2 145   382
R Umjetnost, zabava i rekreacija  23 493   37  1 223  2 441  3 009  3 437  3 453  2 980  2 612  2 412  1 701   188
  Žene  13 407   10   755  1 466  1 772  1 965  1 972  1 623  1 478  1 409   893   64
  Muškarci  10 086   27   468   975  1 237  1 472  1 481  1 357  1 134  1 003   808   124
S Ostale uslužne djelatnosti  14 957   26   870  1 709  2 109  2 179  2 144  1 880  1 617  1 384   851   188
  Žene  9 495   17   590  1 180  1 380  1 324  1 320  1 170  1 028   904   491   91
  Muškarci  5 462   9   280   529   729   855   824   710   589   480   360   97

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I PO SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

G-2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

G-3. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama sa stanjem 31. ožujka dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak 2022. Ti podaci prikupljaju se izvještajem (obrazac RAD-1G) koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima i plaći.

Obuhvat i usporedivost

Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Tim istraživanjem obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih, a nisu dostavile izvještaj. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. podacima su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

U podatke o broju zaposlenih u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa, vrsti radnog vremena, stupnju stručnog obrazovanja i starosti nije uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih za koje nije primljen izvještaj jer se obrada prema navedenim obilježjima provodi samo na osnovi dostavljenih izvještaja. Zbog toga se razlikuju podaci o broju ukupno zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske i broju zaposlenih prema navedenim obilježjima.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Puno radno vrijeme jest 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno.

Nepuno radno vrijeme postoji u slučajevima kada je opseg poslova takav da ne zahtijeva puno radno vrijeme.

Skraćeno radno vrijeme odnosi se na poslove na kojima, uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja.

Stupanj stručnog obrazovanja podrazumijeva najvišu obrazovnu razinu koju je zaposleni stekao završavanjem odgovarajuće škole, završavanjem tečaja ili polaganjem ispita kojima se dobiva obrazovni stupanj ili provjeravanjem stručnosti u poslovnom subjektu. Za svaki stupanj stručnog obrazovanja osoba ima odgovarajući službeni dokument (diplomu, svjedodžbu, rješenje ili potvrdu).

Diplomski studij i poslijediplomski studij obuhvaćaju diplomski sveučilišni studij, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij (magistar struke / magistar inženjer / doktor), diplomski stručni specijalistički studij (stručni specijalist / specijalist inženjer / diplomirani), poslijediplomski, specijalistički studij (sveučilišni specijalist / sveučilišni specijalist inženjer / sveučilišni magistar), poslijediplomski stručni magistarski studij (magistar), poslijediplomski magistarski sveučilišni studij (magistar znanosti), poslijediplomski doktorski sveučilišni studij (doktor znanosti).

Preddiplomski stručni studij jest studij na visokoj školi, veleučilištu ili stručnom studiju fakulteta u trajanju od 3 do 4 godine čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova te naziv stručnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika inženjera uz naznaku struke.

Kratki stručni studij jest studij na visokoj školi, veleučilištu ili stručnom studiju fakulteta u trajanju od 2 do 2,5 godina kojim se stječe manje od 180 ECTS bodova te se stječe naziv stručnog pristupnika uz naznaku struke.

Srednja strukovna škola obuhvaća srednju strukovnu školu u trajanju od 1 do 3 godine i srednju strukovnu školu u trajanju od 4 do 5 godina.

 

Kratice  
   
d. n.
drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
PKV polukvalificirani (radnik)

 

Znakovi

- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Varga i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti