Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. studenog 2022.
POD-2022-3-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVNE DEMOGRAFIJE U 2021. – privremeni podaci

 

Statistika poslovne demografije poduzeća obuhvaća poduzeća iz područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Iz obuhvata su isključeni područje O − Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje i odjeljak S94 − Djelatnosti članskih organizacija.

Prema privremenim rezultatima, u 2021. bilo je aktivno ukupno 217 420 poduzeća, koja su zapošljavala 1 212 193 osobe.

U ukupnom broju aktivnih poduzeća u 2021. najzastupljenija su poduzeća u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (16,5%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (16,4%), Građevinarstvo (12,3%) te Prerađivačka industrija (10,7%).

Najveći udio u ukupnom broju zaposlenih osoba imale su djelatnosti Prerađivačka industrija (22,4%) i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (19,8%).

U ukupnom broju novonastalih poduzeća u 2021. djelatnosti s najvećim udjelom bile su Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (17,4%), Građevinarstvo (15,8%) te Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (11,5%).

U odnosu na prethodnu godinu, 2020., znatno je porastao broj novonastalih poduzeća u Djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (64,6%), u Poslovanju nekretninama (63,2%) te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (58,2%). U usporedbi s podacima iz 2019., taj je porast u 2021. još izraženiji u djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (135,1%) te u Djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (111,8%).

Stope preživljavanja nemaju veća odstupanja u odnosu na prethodna razdoblja, no ističe se stopa jednogodišnjeg preživljavanja poduzeća koja su nastala u 2020., a najviša je u promatranome petogodišnjem razdoblju (90,0%).

U ukupnom broju prestalih poduzeća u 2020. najveći udio imala su poduzeća u djelatnostima Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (17,7%), Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (16,6%) te u Djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10,1%).

Napomena

Podaci od 2019. nisu usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog proširenja obuhvata aktivnih poduzeća. Osim toga, do 2019. referentne godine pravne i fizičke osobe koristile su se kao ekvivalent poduzeću, dok se od 2019. primjenjuje definicija poduzeća prema metodologiji EU-a. To znači da je u nekim slučajevima više pravnih osoba koje su dio iste grupe poduzeća grupirano u jedno poduzeće ako su njihove djelatnosti povezane i čine dio istoga proizvodnog procesa.

 

1. BROJ PODUZEĆA PREMA STATUSU AKTIVNOSTI

   2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.1)
Broj aktivnih poduzeća 163 109 168 168 175 022 207 713 205 790 217 420
Broj novonastalih poduzeća 14 026 14 792 16 667 26 192 19 281 23 926
Broj prestalih poduzeća 12 768 11 062 13 739 17 502 19 9201)

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 14. srpnja 2023.

2. BROJ AKTIVNIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

    2019. 2020. 2021.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno 207 713 1 224 872 205 790 1 196 478 217 420 1 212 193
B Rudarstvo i vađenje 203 1 910 188 1 947 187 1 711
C Prerađivačka industrija 22 361 279 214 22 118 271 018 23 188 271 103
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 599 14 685 564 14 661 581 14 802
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 838 31 543 850 31 616 825 31 049
F Građevinarstvo 22 959 119 702 23 952 126 510 26 705 134 318
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 36 919 243 616 35 314 238 471 35 784 240 607
H Prijevoz i skladištenje 13 635 92 583 12 841 90 102 13 247 76 012
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 21 888 117 053 20 687 99 459 21 127 105 639
J Informacije i komunikacije 11 091 51 511 11 699 53 387 13 089 57 854
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 406 38 870 1 365 35 594 1 580 38 376
L Poslovanje nekretninama 5 365 11 328 5 171 11 258 5 614 11 508
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 32 642 84 390 33 366 85 965 35 757 89 312
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 710 60 355 11 191 56 932 11 936 59 385
P Obrazovanje 2 541 10 025 2 787 10 735 3 082 10 741
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 6 594 25 667 6 612 26 725 6 815 27 736
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 140 15 219 3 187 15 090 3 392 15 083
S Ostale uslužne djelatnosti (bez S94) 13 822 27 201 13 898 27 008 14 511 26 957

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 14. srpnja 2023.

3. BROJ NOVONASTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

   2019. 2020. 2021.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno 26 192 41 685 19 281 30 179 23 926 35 032
B Rudarstvo i vađenje 8 10 8 18 8 10
C Prerađivačka industrija 2 006 3 785 1 540 2 665 2 113 3 259
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 37 49 55 60 87 160
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 59 105 49 71 52 83
F Građevinarstvo 3 379 6 827 2 816 5 548 3 778 6 097
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 172 4 870 2 435 3 599 2 753 4 103
H Prijevoz i skladištenje 2 230 3 353 1 276 2 361 1 349 2 245
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 774 6 576 1 710 4 046 1 758 3 936
J Informacije i komunikacije 2 215 2 674 1 693 2 036 2 319 2 797
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 110 148 86 121 102 184
L Poslovanje nekretninama 703 803 481 541 785 973
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4 284 5 156 3 449 4 021 4 170 4 948
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2 091 3 184 1 235 1 809 1 560 2 152
P Obrazovanje 479 590 423 494 517 617
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 279 523 359 743 591 1 150
R Umjetnost, zabava i rekreacija 617 753 380 453 454 509
S Ostale uslužne djelatnosti (bez S94) 1 749 2 279 1 286 1 593 1 530 1 809

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 14. srpnja 2023.

G-1. BROJ NOVONASTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH, 2019. − 2021.

1) Privremeni podaci. Konačni podaci o broju novonastalih poduzeća u 2021. bit će objavljeni u bazi podataka 14. srpnja 2023.

4. STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA NASTALIH OD 2016. DO 2020.

          %
     Rođenja u
2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Jedna godina preživljavanja 85 89 85 82 902)
Dvije godine preživljavanja 75 76 71 712) ...
Tri godine preživljavanja 65 66 642) ... ...
Četiri godine preživljavanja 57 612) ... ... ...
Pet godina preživljavanja 532) ... ... ... ...

1) Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine nastanka, izraženo u postotku. 
2) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 14. srpnja 2023.

G-2. STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA NASTALIH OD 2016. DO 2020.

1) Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine nastanka, izraženo u postotku.

5. BROJ PRESTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

    2018. 2019. 2020.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno 13 739 21 427 17 502 24 199 19 920 25 429
B Rudarstvo i vađenje 17 17 15 21 13 13
C Prerađivačka industrija 1 337 2 434 1 521 2 254 1 644 2 189
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 51 54 70 96 72 79
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 51 66 35 42 55 65
F Građevinarstvo 1 562 2 423 1 617 2 412 1 915 2 801
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 316 4 639 3 453 4 644 3 300 4 182
H Prijevoz i skladištenje 621 1 130 1 422 2 000 1 141 1 715
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 437 5 015 2 684 4 731 2 002 3 511
J Informacije i komunikacije 518 644 911 1 017 1 576 1 667
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 52 58 81 96 126 137
L Poslovanje nekretninama 592 652 628 653 1 115 1 178
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 324 1 627 2 109 2 382 3 522 3 800
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 806 1 241 1 423 1 867 1 407 1 636
P Obrazovanje 124 181 171 216 381 423
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 67 130 100 148 148 215
R Umjetnost, zabava i rekreacija 283 326 278 317 455 488
S Ostale uslužne djelatnosti (bez S94) 581 790 984 1 303 1 048 1 330

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 14. srpnja 2023.

G-3. BROJ PRESTALIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH, 2018. − 2020.

1) Privremeni podaci. Konačni podaci za broj prestalih poduzeća u 2020. bit će objavljeni u bazi podataka 14. srpnja 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci poslovne demografije pripremljeni su u skladu s metodologijom Eurostata i OECD-a. Od 2021. referentne godine primjenjuju se metodološki standardi u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika, kojom se obuhvat proširuje na cjelokupno područje K − Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, a isključuje se odjeljak S94 − Djelatnosti članskih organizacija.

Izvor podataka

Statistika poslovne demografije poduzeća temelji se na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a) Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja u statistici poslovne demografije jest poduzeće. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih. Za poduzeća razvrstana u područje K − Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, jedinica promatranja i nadalje su pravne i fizičke osobe koje se koriste kao zamjena za poduzeće.

Obuhvat

Podaci poslovne demografije obuhvaćaju poduzeća registrirana u SPR-u i razvrstana u područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., s iznimkom područja O – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje i odjeljka S94 − Djelatnosti članskih organizacija.

Definicije i objašnjenja

Poduzećem u statističkom smislu smatra se poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije. Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko njih. U poduzeća su osim pravnih osoba također uključena slobodna zanimanja i obrti (od 2019. i oni čija je aktivnost utvrđena na temelju prijava poreza na dohodak u paušalnom iznosu). Potpuno se provodi Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice, te poduzeća postaju središnja jedinica promatranja u poslovnoj demografiji. Do 2019. referentne godine pravne i fizičke osobe koristile su se kao ekvivalent poduzeću, dok će primjena zajedničke EU-ove definicije poduzeća osigurati jasnu distinkciju između tih pojmova.

Broj aktivnih poduzeća jest broj poduzeća registriranih u Statističkome poslovnom registru koja su bila aktivna barem dio izvještajne godine.

Poduzeće se smatra aktivnim ako je imalo zaposlene ili ostvarilo promet ili investicije.

Broj zaposlenih jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća, i izračunava se kao godišnji prosjek.

Novonastala poduzeća (rođenja) obuhvaćaju poduzeća koja su započela ekonomsku aktivnost u izvještajnoj godini.

Nastanci isključuju događaje kao što su nastanak izdvajanjem dijela poduzeća u novo poduzeće, nastanak spajanjem ili dijeljenjem postojećih poduzeća te restrukturiranjem grupa poduzeća.

Nastanak poduzeća nije istovjetan registraciji poduzeća u nadležnom registru, nego je rezultat usporedbe i analize populacija aktivnih poduzeća u tri uzastopne godine.

Prestala poduzeća (smrti) obuhvaćaju poduzeća koja dvije uzastopne godine od posljednje godine aktivnosti nisu bila ekonomski aktivna. Iz populacije poduzeća koja su prestala s aktivnošću isključuju se poduzeća koja su prestala poslovati zbog podjele, pripajanja drugom poduzeću (preuzimanjem) i spajanja s drugim poduzećem u novo poduzeće.

Preživjelo poduzeće jest ono poduzeće koje nije imalo prekida u aktivnosti u godinama nakon godine u kojoj je nastalo.

Stopa preživljavanja novonastalih poduzeća u određenome referentom razdoblju jest broj poduzeća nastalih u godini xx-n koja su preživjela do godine xx, iskazan kao udio u ukupnom broju nastalih poduzeća u godini xx-n.

Teritorijalni ustroj

Obuhvaćena su poduzeća koja imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Kratice
 
EEZ Europska ekonomska zajednica
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

Znakovi  
   
ne raspolaže se podatkom

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Zrinka Pavlović i Ana Veledar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti