Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. veljače 2023.
NR-2022-1-1/4

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA
za četvrto tromjesečje 2022.

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za četvrto tromjesečje 2022. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u četvrtom tromjesečju 2022. realno veći za 4,0% u odnosu na isto tromjesečje 2021.

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,9%, a u odnosu na isto tromjesečje 2021. realno je veći za 4,2%.

Prva procjena pokazuje da je BDP u 2022. realno veći za 6,3% u odnosu na 2021.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

   2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. − XII.
Originalni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 7,8 8,7 5,2 4,0
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema prethodnom razdoblju 2,4 1,3 -0,5 0,9
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 7,5 8,4 5,4 4,2
Tekuće cijene, mil. eura        
Bruto domaći proizvod 14 387 16 863 18 881 17 259

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. − IX. X. − XII.
Konačna potrošnja 6,1 4,8 4,3 2,9
Kućanstva 6,4 7,8 5,6 1,3
NPUSK -0,2 -2,2 0,2 4,0
Država 5,8 -2,2 1,3 6,8
Bruto investicije u fiksni kapital 2,0 3,9 8,0 9,6
Izvoz roba i usluga 27,8 40,3 23,3 14,2
Robe (fob)   22,9 22,9 37,0 13,4
Usluge 36,0 66,7 18,4 13,9
Uvoz roba i usluga 29,5 26,5 30,5 14,6
Robe (fob) 28,7 28,0 33,4 16,0
Usluge 34,1 17,1 15,3 7,8
Bruto domaći proizvod 7,8 8,7 5,2 4,0

U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

 

%

   2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. − IX. X. − XII.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7,9 8,7 5,5 3,3
B,  C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 4,0 5,5 2,4 -3,7
C Prerađivačka industrija 4,0 7,0 2,0 -3,0
F Građevinarstvo 5,8 3,4 1,8 2,9
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 22,2 29,5 8,6 6,3
J Informacije i komunikacije 6,3 6,4 12,9 10,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2,8 0,0 1,9 2,0
L Poslovanje nekretninama 1,6 -0,9 2,7 -1,7
M, N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 13,6 9,7 8,4 11,6
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2,9 5,2 3,8 2,7
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti -4,2 2,4 1,2 5,0
BDV Bruto dodana vrijednost 7,6 10,0 5,3 3,1

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u četvrtom tromjesečju 2022. realno veća za 3,1% u odnosu na isto tromjesečje 2021.

Na rast BDV-a utjecao je znatan rast realne dodane vrijednosti u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Kratice

mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Jasna Medek, Nikola Motik, Ingrid Omerzo i Sanja Šmigoc

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti