Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. studenog 2022.
NR-2022-1-1/3

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA
za treće tromjesečje 2022.

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za treće tromjesečje 2022. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u trećem tromjesečju 2022. realno veći za 5,2% u odnosu na isto tromjesečje 2021.

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje negativnu stopu promjene od 0,4%, a u odnosu na isto tromjesečje 2021. realno je veći za 5,5%. 

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

   2021. 2022.
VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. − IX.
Originalni podaci, realne stope rasta (%)          
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 16,7 12,2 7,8 8,7 5,2
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)          
Odnos prema prethodnom razdoblju 2,4 1,5 2,8 1,5 -0,4
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine 16,9 12,3 7,6 8,5 5,5
Tekuće cijene, mil. kn          
Bruto domaći proizvod 123 037 111 438 108 398 127 053 142 259

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2021. 2022.
VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII.  − IX.
Konačna potrošnja 9,7 9,3 6,1 4,8 4,3
Kućanstva 15,8 7,5 6,4 7,8 5,6
NPUSK 18,3 6,7 -0,2 -2,2 0,2
Država -4,5 14,3 5,8 -2,2 1,3
Bruto investicije u fiksni kapital 0,7 -5,0 2,0 3,9 8,0
Izvoz roba i usluga 53,0 34,4 27,8 40,3 23,3
Robe (fob)   15,2 27,3 22,9 22,9 37,0
Usluge 77,3 51,4 36,0 66,7 18,4
Uvoz roba i usluga 19,8 20,1 29,5 26,5 30,5
Robe (fob) 17,4 18,2 28,7 28,0 33,4
Usluge 34,1 31,0 34,1 17,1 15,3
Bruto domaći proizvod 16,7 12,2 7,8 8,7 5,2

U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2021. 2022.
VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. − IX.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 10,4 7,9 7,9 8,7 5,5
B, C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 6,7 6,0 4,0 5,5 2,4
C Prerađivačka industrija 7,1 5,0 4,0 7,0 2,0
F Građevinarstvo 10,0 8,7 5,8 3,4 1,8
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 35,5 22,0 22,2 29,5 8,6
J Informacije i komunikacije -0,5 21,6 6,3 6,4 12,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 10,2 7,3 2,8 0,0 1,9
L Poslovanje nekretninama 5,7 12,7 1,6 -0,9 2,7
M,N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 24,3 22,9 13,6 9,7 8,4
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12,7 10,8 2,9 5,2 3,8
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti 8,7 5,6 -4,2 2,4 1,2
BDV Bruto dodana vrijednost 15,8 13,1 7,6 10,0 5,3

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2022. realno veća za 5,3% u odnosu na isto tromjesečje 2021.

Na rast BDV-a utjecao je znatan rast realne dodane vrijednosti u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Kratice  
   
kn kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Jasna Medek, Nikola Motik, Ingrid Omerzo i Sanja Šmigoc

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti