Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. kolovoza 2022.
NR-2022-1-1/2

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA
za drugo tromjesečje 2022.

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za drugo tromjesečje 2022. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u drugom tromjesečju 2022. realno veći za 7,7% u odnosu na isto tromjesečje 2021.

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 2,0%, a u odnosu na isto tromjesečje 2021. realno je veći za 7,8%.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

   2021. 2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI.
Originalni podaci, realne stope rasta (%)            
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine -0,6 16,4 15,1 9,7 7,0 7,7
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)            
Odnos prema prethodnom razdoblju 5,9 1,0 1,8 1,1 2,8 2,0
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine -0,7 16,7 14,7 10,1 6,8 7,8
Tekuće cijene, mil. kn            
Bruto domaći proizvod 93 377 105 672 123 063 108 508 106 164 125 036

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2021. 2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI.
Konačna potrošnja -1,8 15,1 9,7 9,4 6,1 4,7
Kućanstva -0,2 18,2 16,0 7,7 6,3 7,7
NPUSK 0,0 6,1 10,9 1,3 -0,2 -2,2
Država -5,8 8,5 -4,5 14,4 5,9 -2,2
Bruto investicije u fiksni kapital 5,0 18,1 7,6 0,8 7,9 5,0
Izvoz roba i usluga -1,0 43,0 48,8 31,7 29,4 41,9
Robe (fob)   7,4 36,0 13,1 24,7 29,4 26,5
Usluge -16,6 57,4 71,6 49,1 24,5 65,7
Uvoz roba i usluga -0,7 32,2 13,9 16,4 25,0 28,6
Robe (fob) 2,6 31,9 12,4 15,0 25,2 30,7
Usluge -19,2 34,0 22,3 23,8 22,8 15,1
Bruto domaći proizvod -0,6 16,4 15,1 9,7 7,0 7,7

U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast, osim u kategoriji države i NPUSK.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2021. 2022.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,9 5,3 6,6 4,2 3,0 3,8
B, C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 3,1 12,4 3,5 5,4 1,5 3,6
C Prerađivačka industrija 3,5 14,0 4,5 6,0 0,4 4,4
F Građevinarstvo 8,8 16,0 6,9 5,9 5,3 2,9
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane -4,7 37,2 39,4 23,4 17,9 25,0
J Informacije i komunikacije 3,4 6,8 11,1 17,7 4,4 4,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja -4,3 4,9 1,7 0,2 2,6 -0,6
L Poslovanje nekretninama -7,5 0,1 2,2 4,3 5,1 2,5
M,N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti -3,6 13,7 16,6 15,9 14,6 11,6
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1,9 1,3 2,6 3,2 2,6 4,9
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti -10,2 31,3 3,3 1,5 -4,9 0,1
BDV Bruto dodana vrijednost -0,8 13,5 13,5 9,3 6,3 8,8

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u drugom tromjesečju 2022. realno veća za 8,8% u odnosu na isto tromjesečje 2021.

Na rast BDV-a utjecao je znatan rast realne dodane vrijednosti u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

Datum objavljivanja prve procjene BDP-a za treće tromjesečje 2022. jest 25. studenoga 2022.

 

Kratice  
   
kn kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Jasna Medek, Nikola Motik, Ingrid Omerzo i Sanja Šmigoc


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti