Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. veljače 2023.
RAD-2022-1-1/12

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA PROSINAC 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2022. iznosila je 7 878 kuna, što je nominalno niže za 0,5 %, a realno za 0,2% u odnosu na studeni 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2022. iznosila je 10 748 kuna, što je nominalno niže za 0,3%, a realno je ostala na istoj razini u odnosu na studeni 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2022. isplaćena je u djelatnosti Informacijske uslužne djelatnosti, u iznosu od 12 352 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 951 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2022. bila je u djelatnosti Informacijske uslužne djelatnosti u iznosu od 18 134 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 6 359 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,2%, a realno je niža za 4,3%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 9,3%, a realno je niža za 3,4%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 653 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 7,4%, a realno niže za 3,1%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 10 400 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 8,3%, a realno niže za 2,3%.

U prosincu 2022. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je u odnosu na studeni 2022. više za 0,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (184), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (155).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2022. iznosila je 44,14 kuna, što je u odnosu na studeni 2022. niže za 0,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 12,5%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2022. iznosila je 60,22 kune, što je u odnosu na studeni 2022. niže za 0,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 13,6%.

Medijalna neto plaća za prosinac 2022. iznosila je 6 608 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 748 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2022.

           XII. 2022. I. – XII. 2022. Indeksi
XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Neto plaća                
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune  7 878  7 653 99,5 108,2 107,4
Realna neto plaća po zaposlenome           99,8 95,7 96,9
Bruto plaća             
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune  10 748  10 400 99,7 109,3 108,3
Realna bruto plaća po zaposlenome         100,0 96,6 97,7
Neto plaća po satu               
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 44,14 43,50 99,3 112,5 107,5
Realna neto plaća po satu          99,6 99,5 97,0
Bruto plaća po satu              
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 60,22 59,11 99,4 113,6 108,5
Realna bruto plaća po satu          99,7 100,4 97,9

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA PROSINAC 2022.

             XII. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil   5 003  6 352
Drugi kvartil (medijan)  6 608  8 748
Treći (gornji) kvartil   9 087  12 342
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA PROSINAC 2022.

          XII. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil   4 249  5 274
Drugi decil   4 754  6 118
Treći decil  5 259  6 736
Četvrti decil   5 915  7 655
Peti decil (medijan)  6 608  8 748
Šesti decil   7 489  9 998
Sedmi decil   8 499  11 520
Osmi decil   9 795  13 374
Deveti decil  12 206 17 239
Deseti decil z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U PROSINCU 2022.

          XII. 2022.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  1 230 25
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   986 36
B Rudarstvo i vađenje   696 24
C Prerađivačka industrija  1 193 29
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija   695 10
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   797 20
F Građevinarstvo  1 423 22
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   998 14
H Prijevoz i skladištenje  1 269 25
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   817 12
J Informacije i komunikacije  1 686 8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   741 7
L Poslovanje nekretninama  2 055 16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 214 19
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   873 39
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 163 13
P Obrazovanje  1 213 4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 590 98
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 980 24
S Ostale uslužne djelatnosti  1 224 16

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA PROSINAC 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA PROSINAC 2022. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

     Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
X. XI. XII. I. − XII. XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 285 9 341 9 552 8 938 102,3 110,5 106,5 102,6 97,7 96,1
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 285 9 341 9 552 8 938 102,3 110,5 106,5 102,6 97,7 96,1
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 9 285 9 392 9 420 8 991 100,3 109,6 109,0 100,6 96,9 98,4
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 9 432 9 447 9 813 9 060 103,9 110,9 104,9 104,2 98,1 94,7
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 958 8 057 8 035 7 549 99,7 111,3 104,8 100,0 98,4 94,6
P Obrazovanje 8 578 8 567 8 527 8 190 99,5 108,9 104,8 99,8 96,3 94,6
85 Obrazovanje 8 578 8 567 8 527 8 190 99,5 108,9 104,8 99,8 96,3 94,6
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 521 6 577 6 540 6 414 99,4 105,2 103,4 99,7 93,0 93,3
85.2 Osnovno obrazovanje 8 511 8 488 8 460 8 060 99,7 110,5 105,6 100,0 97,7 95,3
85.3 Srednje  obrazovanje 8 687 8 640 8 632 8 221 99,9 109,9 105,1 100,2 97,2 94,9
85.4 Visoko obrazovanje 11 980 11 893 11 783 11 305 99,1 109,4 105,0 99,4 96,7 94,8
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 6 109 6 289 6 303 6 008 100,2 109,5 105,9 100,5 96,8 95,6
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 8 357 8 493 8 513 7 969 100,2 113,2 102,2 100,5 100,1 92,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 9 528 9 605 9 615 9 274 100,1 109,3 105,3 100,4 96,6 95,0
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 10 262 10 341 10 370 9 982 100,3 109,2 104,6 100,6 96,6 94,4
86.1 Djelatnosti bolnica  10 739 10 822 10 876 10 476 100,5 109,9 104,9 100,8 97,2 94,7
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  9 358 9 357 9 353 8 992 100,0 107,3 103,9 100,3 94,9 93,8
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 9 332 9 573 9 544 9 121 99,7 109,4 104,5 100,0 96,7 94,3
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 704 6 823 6 849 6 534 100,4 109,3 105,6 100,7 96,6 95,3
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 6 257 6 356 6 386 6 111 100,5 106,6 105,0 100,8 94,3 94,8
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 7 348 7 451 7 482 7 109 100,4 109,4 105,2 100,7 96,7 94,9
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 6 241 6 365 6 413 6 109 100,8 109,9 106,0 101,1 97,2 95,7
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 915 8 050 7 987 7 706 99,2 107,7 105,4 99,5 95,2 95,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 959 6 985 5 684 6 690 81,4 90,6 109,2 81,6 80,1 98,6
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 780 5 708 5 615 5 588 98,4 105,1 105,5 98,7 92,9 95,2
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 041 7 076 5 691 6 773 80,4 89,8 109,5 80,6 79,4 98,8

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

          Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
X. XI. XII. I. − XII. XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  12 528  12 591  12 982  12 032 103,1 111,6 107,0 103,4 98,7 96,6
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  12 528  12 591  12 982  12 032 103,1 111,6 107,0 103,4 98,7 96,6
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  12 716  12 883  12 954  12 286 100,6 110,7 109,6 100,9 97,9 98,9
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  12 582  12 562  13 225  12 053 105,3 111,9 105,4 105,6 98,9 95,1
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   10 835  10 987  10 957  10 212 99,7 113,2 105,5 100,0 100,1 95,2
P Obrazovanje  11 593  11 557  11 523  11 042 99,7 109,7 105,1 100,0 97,0 94,9
85 Obrazovanje  11 593  11 557  11 523  11 042 99,7 109,7 105,1 100,0 97,0 94,9
85.1 Predškolsko obrazovanje  8 640  8 731  8 682  8 494 99,4 105,9 103,7 99,7 93,6 93,6
85.2 Osnovno obrazovanje  11 125  11 057  11 061  10 528 100,0 111,2 105,6 100,3 98,3 95,3
85.3 Srednje  obrazovanje  12 106  12 023  12 015  11 371 99,9 111,2 105,8 100,2 98,3 95,5
85.4 Visoko obrazovanje  16 988  16 839  16 702  15 981 99,2 110,3 105,3 99,5 97,5 95,0
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  8 167  8 449  8 457  8 014 100,1 110,7 106,8 100,4 97,9 96,4
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  11 479  11 506  11 568  10 815 100,5 114,2 102,1 100,8 101,0 92,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  13 071  13 173  13 221  12 694 100,4 110,4 105,6 100,7 97,6 95,3
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  14 208  14 304  14 383  13 787 100,6 110,3 104,8 100,9 97,5 94,6
86.1 Djelatnosti bolnica   14 939  15 033  15 153  14 536 100,8 111,1 105,1 101,1 98,2 94,9
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   12 860  12 850  12 853  12 319 100,0 107,9 104,3 100,3 95,4 94,1
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  12 687  13 045  13 081  12 390 100,3 111,0 104,8 100,6 98,1 94,6
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  8 652  8 849  8 880  8 424 100,4 110,6 106,1 100,7 97,8 95,8
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  8 027  8 245  8 224  7 822 99,7 108,5 106,1 100,0 95,9 95,8
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  9 452  9 589  9 664  9 138 100,8 110,5 105,4 101,1 97,7 95,1
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  7 996  8 205  8 253  7 818 100,6 111,1 106,5 100,9 98,2 96,1
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    10 532  10 754  10 686  10 261 99,4 108,8 106,0 99,7 96,2 95,7
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  9 170  9 213  7 382  8 784 80,1 90,2 109,9 80,3 79,8 99,2
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  7 636  7 521  7 376  7 334 98,1 105,6 106,0 98,4 93,4 95,7
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  9 276  9 333  7 383  8 893 79,1 89,3 110,3 79,3 79,0 99,5

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Marinka Radman Ćosić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti