Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. studenog 2021.
TRAN-2021-3-1/3

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

Nastavak porasta broja putnika u trećem tromjesečju 2021.

U hrvatskim morskim lukama u trećem tromjesečju 2021. ukrcano je i iskrcano 15 849 tisuća putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2020., to je porast za 50,1%. U usporedbi s 2019., to je ipak pad od 15,9%.

Okolnosti izazvane širenjem bolesti COVID-19 u 2020. izravno su utjecale na pad prometa putnika i vozila u hrvatskim morskim lukama koji sada pokazuje oporavak.

U trećem tromjesečju 2021. nastavio se povratak putnika na brodovima na kružnom putovanju, 162 tisuće putnika, te su luke Dubrovnik, Split, Šibenik, Hvar i Zadar ostvarile znatan porast prometa putnika na brodovima za kružna putovanja. U usporedbi s istim tromjesečjem 2019., promet putnika na brodovima za kružna putovanja pao je za 74,9%.

U trećem tromjesečju 2021. ostvaren je i znatniji porast ukrcanih i iskrcanih vozila u odnosu na 2020. U usporedbi s 2019., na brodove se ukrcalo i iskrcalo 5,2% više osobnih vozila i 52,0% manje autobusa.

Pad prometa robe u morskim lukama

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske pao je za 8,9% u odnosu na isto razdoblje 2020., što je prouzročeno padom prometa tekućeg tereta za 15,7% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 53%) i suhoga rasutog tereta za 3,2% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 24%) u odnosu na isto razdoblje 2020., dok je promet robe u kontejnerima ostvario porast od 6,9% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 16%).

Od pet luka koje ostvaruju 93% ukupnog prometa robe u morskim lukama, pad je u trećem tromjesečju 2021. prisutan u luci Omišalj (22,8%), luci Rijeka (0,8%) i luci Bakar (39,5%).

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2020. I 2021.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Promet brodova, prispjeli broj  99 545  194 185  127 056  250 378 127,6 128,9
Promet putnika tis.  10 560  16 124  15 849  23 675 150,1 146,8
Promet robe tis. t  5 544  15 485  5 049  16 233 91,1 104,8

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

    Ukupan promet robe, t Indeksi
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Omišalj 1 712 780 77,2
Ploče  945 178 177,4
Rijeka  817 758 99,2
Split  632 667 117,4
Bakar  605 342 60,5

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

    Promet putnika, ukupno Indeksi
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Unutarnji promet putnika Indeksi
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Međunarodni promet putnika Indeksi
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Ukupno 15 848 722 150,1 15 593 031 148,1  255 691 879,9
Od toga            
Split 2 137 492 156,8 2 023 448 150,8  114 044 538,9
Jablanac 1 056 263 151,8 1 056 263 151,8 - -
Korčula 998 0162) 162,1 995 9202) 161,8  2 096 4)
Zadar  955 683 132,7  951 420 132,3  4 263 430,2
Dubrovnik  911 683 196,6  821 470 178,8  90 213 4)
Cres  879 618 149,9  879 618 149,9 - -
Supetar  783 959 131,7  783 959 131,7 - -
Preko  767 596 127,8  767 596 127,8 - -
Krk  665 131 135,5  665 131 135,5 - -
Rab  656 703 144,8  656 703 144,8 - -
Novalja  567 723 160,5  567 668 160,5   55 -
Biograd  554 915 134,0  554 915 134,0 - -
Pula 481 3303) 161,2 477 6763) 160,0  3 654 4)
Šibenik  386 729 111,5  382 987 110,4  3 742 4)
Makarska  357 239 154,6  357 239 154,6 - -
Rabac  339 453 183,8  339 453 183,8 - -
Stari Grad  337 567 148,9  337 362 148,8   205 4)
Hvar  334 747 285,4  331 503 282,7  3 244 4)
Ploče  240 261 128,7  240 261 128,7 - -
Trpanj  240 119 128,6  240 119 128,6 - -
Sućuraj  219 062 148,8  219 062 148,8 - -
Rogač  177 365 121,9  177 365 121,9 - -
Vis  153 997 129,7  153 997 129,7 - -
Božava  152 626 151,1  152 626 151,1 - -
Trogir  144 498 143,3  144 143 142,9   355 4)
Vela Luka  137 253 131,2  137 253 131,2 - -
Sobra  124 444 150,9  124 245 150,7   199 686,2
Poreč  97 950 230,0  79 341 186,3  18 609 -
Rovinj  58 942 309,5  49 715 261,0  9 227 -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.
4) Indeks je veći od 999.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

    Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Autobusi, broj Indeksi
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Ukupno 3 250 812 140,5  10 150 186,0
Lučka kapetanija Pula  117 928 183,8   265 4)
Lučka kapetanija Rijeka  751 560 144,7  3 237 184,2
Lučka kapetanija Senj  574 488 153,8  2 652 160,3
Lučka kapetanija Zadar  508 848 128,0   306 144,3
Lučka kapetanija Šibenik  5 379 125,4 - -
Lučka kapetanija Split  835 265 135,5  1 791 260,7
Lučka kapetanija Ploče  73 132 125,0   91 379,2
Lučka kapetanija Dubrovnik  384 212 137,7  1 808 164,7

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti