Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 22. travnja 2022.
NR-2021-1-2

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – USKLAĐIVANJE AGREGATA NACIONALNIH RAČUNA U SKLADU S REVIZIJSKOM POLITIKOM
po tromjesečjima 2021.

Radi usklađenosti podataka nacionalnih računa u ovaj obračun tromjesečnog BDP-a uključena je ažurirana verzija poreza, subvencija i izdataka za državnu potrošnju.

Prema revizijskoj politici nacionalnih računa i statistike državnih financija/statistika prekomjernog deficita, ako su u obračunu podataka u okviru travanjske notifikacije nastale znatne promjene, Državni zavod za statistiku dužan je osigurati konzistentnost podataka i objaviti reviziju bruto domaćeg proizvoda. Objavljivanjem revizije bruto domaćeg proizvoda također se postiže konzistentnost tromjesečnih sektorskih računa.

Revidirani podaci odnose se na razdoblje od prvog tromjesečja 2018. do četvrtog tromjesečja 2021., a najveće promjene nastale su 2021., stoga objavljujemo revidirana tromjesečja za 2021.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

Prva procjena pokazuje da je BDP u 2021. realno veći za 10,2% u odnosu na 2020.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

   2021.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII.
Originalni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine -0,6 16,4 15,1 9,7
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)        
Odnos prema prethodnom razdoblju 7,4 0,9 1,4 -0,1
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine -0,5 16,9 14,6 9,8
Tekuće cijene, mil. kn        
Bruto domaći proizvod 93 377 105 672 123 063 108 508

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka. U odnosu na prvu procjenu BDP-a za četvrto tromjesečje 2021. od 25. veljače 2022. vidljive su promjene u konačnoj potrošnji, državnoj potrošnji te ukupnom BDP-u.

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2021.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII.
Konačna potrošnja -1,8 15,1 9,7 9,4
Kućanstva -0,2 18,2 16,0 7,7
NPUSK 0,0 6,1 10,9 1,3
Država -5,8 8,5 -4,5 14,4
Bruto investicije u fiksni kapital 5,0 18,1 7,6 0,8
Izvoz roba i usluga -1,0 43,0 48,8 31,7
Robe (fob)   7,4 36,0 13,1 24,7
Usluge -16,6 57,4 71,6 49,1
Uvoz roba i usluga -0,7 32,2 13,9 16,4
Robe (fob) 2,6 31,9 12,4 15,0
Usluge -19,2 34,0 22,3 23,8
Bruto domaći proizvod -0,6 16,4 15,1 9,7

U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka koji se nisu  mijenjali u odnosu na prvu procjenu BDP-a za četvrto tromjesečje 2021. od 25. veljače 2022. 

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2021.
I. ‒ III. IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. − XII.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,9 5,3 6,6 4,2
B, C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 3,1 12,4 3,5 5,4
C Prerađivačka industrija 3,5 14,0 4,5 6,0
F Građevinarstvo 8,8 16,0 6,9 5,9
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane -4,7 37,2 39,4 23,4
J Informacije i komunikacije 3,4 6,8 11,1 17,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja -4,3 4,9 1,7 0,2
L Poslovanje nekretninama -7,5 0,1 2,2 4,3
M, N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti -3,6 13,7 16,6 15,9
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1,9 1,3 2,6 3,2
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti -10,2 31,3 3,3 1,5
BDV Bruto dodana vrijednost -0,8 13,5 13,5 9,3

Na rast BDV–a utjecao je rast realne dodane vrijednosti u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

Datum objavljivanja prve procjene BDP-a za prvo tromjesečje 2022. jest 27. svibnja 2022.

 

Kratice  
BDP bruto domaći proizvod
kn kuna
mil. milijun
NKD 2007. NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Suzana Čajkušić i Ingrid Omerzo

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti