Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 17. rujna 2021.
OEN-2021-2-1/7

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SRPNJU 2021. PRVI REZULTATI

U srpnju 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 560 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SRPANJ 2019. - SRPANJ 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Ukupna bruto proizvodnja 674 870 947 989 1.101 1.050 906 1.008
Hidroelektrane 337 338 389 325 598 678 427 354
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 110 248 370 446 227 125 296 426
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 76 83 72 74 81 84 81 88
Vjetroelektrane 134 184 99 126 180 147 87 122
Sunčane elektrane  9 8 8 10 7 8 10 10
Geotermalne elektrane 8 9 9 8 8 8 5 8
Ukupna neto proizvodnja 662 853 920 955 1.083 1.035 880 977
Hidroelektrane 334 336 388 323 596 677 426 353
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 109 243 352 424 219 122 279 408
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 69 76 67 68 76 75 75 80
Vjetroelektrane 133 182 98 124 178 146 86 120
Sunčane elektrane  9 8 8 10 7 8 10 10
Geotermalne elektrane 7 7 7 6 7 6 4 6
Uvoz 821 770 828 1.078 923 917 931 931
Izvoz 216 370 448 510 529 556 337 337
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 34 36 22 8 12 17 15 11
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.233 1.217 1.278 1.515 1.465 1.379 1.459 1.560

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja mil. m3 78 79 75 76 67 69 63 66
  TJ (GOM) 3.108 3.132 2.991 3.047 2.663 2.736 2.521 2.636
Uvoz mil. m3 150 152 185 185 233 126 186 206
  TJ (GOM) 5.824 5.923 7.156 7.172 9.115 4.947 7.419 8.155
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 3 8 16 2
  TJ (GOM) 115 115 108 104 120 331 605 68
Promjena zaliha mil. m3 29 36 75 63 26 5 102 90
  TJ (GOM) 1.106 1.373 2.850 2.414 1.036 139 3.742 3.424
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 196 192 182 195 271 182 131 180
  TJ (GOM) 7.711 7.567 7.189 7.701 10.622 7.213 5.593 7.299

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 49 51 49 50 46 47 45 47
Uvoz 346 222 270 187 195 224 330 85
Izvoz 27 73 21 56 34 44 41 45
Promjena zaliha 116 -18 67 -59 9 -24 112 -164
Prerada u rafinerijama 252 218 231 240 198 251 222 251

3.2. NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 295 284 279 319 282 332 297 320
Uvoz 99 165 151 95 109 126 171 123
Izvoz 235 202 181 178 151 197 195 221
Promjena zaliha -28 23 5 -61 -5 8 1 -111
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 187 224 244 297 245 253 272 333

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 68 52 77 75 72 78 76 78
Uvoz 13 8 6 4 16 7 6 6
Izvoz 67 46 48 48 52 39 58 49
Promjena zaliha -5 -20 -2 -19 5 8 -12 -28
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 19 34 37 50 31 38 36 63

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 152 139 123 154 135 149 140 150
Uvoz 62 126 110 59 58 81 128 88
Izvoz 101 106 67 71 52 61 86 105
Promjena zaliha -9 14 19 -39 -14 9 7 -65
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 122 145 147 181 155 160 175 198

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 23 34 35 43 31 40 33 23
Uvoz 3 2 6 - 1 1 - -
Izvoz 45 8 48 39 32 60 32 31
Promjena zaliha -22 26 -10 - -2 -22 - -9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 3 4 2 3 1 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 52 59 44 47 44 65 48 69
Uvoz 21 29 29 32 34 37 37 29
Izvoz 22 42 18 20 15 37 19 36
Promjena zaliha 8 3 -2 -3 6 13 6 -9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 43 43 57 62 57 52 60 71

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 8 24 51 - 5 74 8 72
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -1 13 -1 -62 -7 59 -57 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 9 11 52 62 12 15 65 71

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 2 2 - 3 2 2 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 2 2 - 3 2 2 3

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
VI. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti