Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. studenog 2021.
POSL-2021-1-1/3

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U RUJNU 2021.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 58,2%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30. RUJNA 2021.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 303 535 176 668 58,2
Trgovačka društva 227 194 140 976 62,1
Zadruge 3 587 848 23,6
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 72 754 34 844 47,9
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 91 084 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI U RUJNU 2021.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 30. RUJNA 2021.

    Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 303 535 100,0 176 668 100,0 140 976 34 844 91 084
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 691 1,9 3 071 1,7 2 711 2 2 681
B Rudarstvo i vađenje 340 0,1 189 0,1 187 - 40
C Prerađivačka industrija 23 720 7,8 15 629 8,8 15 481 3 7 998
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 532 0,5 791 0,4 789 - 9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 317 0,4 887 0,5 883 3 92
F Građevinarstvo 30 142 9,9 18 553 10,5 18 482 1 9 629
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54 417 17,9 28 990 16,4 28 706 195 9 345
H Prijevoz i skladištenje 11 048 3,7 7 374 4,2 7 328 34 6 178
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 24 428 8,0 14 213 8,0 14 117 50 8 049
J Informacije i komunikacije 10 870 3,6 7 658 4,3 7 623 28 3 526
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 876 0,6 989 0,6 951 29 535
L Poslovanje nekretninama 10 031 3,3 5 630 3,2 5 628 - 532
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 046 10,2 22 021 12,5 21 822 165 12 391
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 751 3,9 7 442 4,2 7 417 4 3 598
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 067 1,0 988 0,6 19 968 6 181
P Obrazovanje 4 441 1,5 3 665 2,1 1 126 2 539 820
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 152 1,7 3 487 2,0 1 008 2 457 7 425
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22 665 7,5 11 694 6,7 1 879 9 799 2 985
S Ostale uslužne djelatnosti 49 939 16,5 23 395 13,2 4 818 18 566 10 279
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 51
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 0,0 1 0,0 - 1 -
  Nepoznato - - - - - - 49

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,9% i aktivnih od 16,4%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,8%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,5%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,5% i aktivnih od 13,2%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 79,8% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 70,0% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (20,4%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,5%), Prerađivačka industrija (11,0%), Građevinarstvo (13,1%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10,0%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,7%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,1%), Obrazovanje (7,3%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,1%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,8%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost. Uz nju, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a, RUJAN 2021.

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 30. RUJNA 2021.

    Ukupno Oblici vlasništva
državno privatno zadružno mješovito nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % 
  Ukupno 176 668 1 376 0,8 139 560 79,0 851 0,5 784 0,4 34 097 19,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 071 15 0,5 2 666 86,8 358 11,7 30 1,0 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 189 3 1,6 175 92,6 2 1,1 9 4,8 - -
C Prerađivačka industrija 15 629 68 0,4 15 225 97,4 145 0,9 189 1,2 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 791 34 4,3 745 94,2 3 0,4 9 1,1 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 887 324 36,5 552 62,2 1 0,1 8 0,9 2 0,2
F Građevinarstvo 18 553 79 0,4 18 350 98,9 71 0,2 52 0,3 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 990 41 0,1 28 555 98,5 90 0,3 143 0,5 161 0,6
H Prijevoz i skladištenje 7 374 60 0,8 7 234 98,1 12 0,2 37 0,5 31 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 14 213 48 0,3 14 002 98,5 46 0,3 70 0,5 47 0,3
J Informacije i komunikacije 7 658 38 0,5 7 541 98,5 7 0,1 48 0,6 24 0,3
K Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja 989 18 1,8 925 93,5 8 0,8 10 1,0 28 2,8
L Poslovanje nekretninama 5 630 37 0,7 5 568 98,9 2 0,0 23 0,4 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 021 186 0,8 21 577 98,0 35 0,2 111 0,5 112 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 442 66 0,9 7 336 98,6 21 0,3 15 0,2 4 0,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 988 34 3,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1 947 95,9
P Obrazovanje 3 665 158 4,3 1 282 35,0 - - 4 0,1 2 221 60,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 487 47 1,3 1 199 34,4 22 0,6 4 0,1 2 215 63,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 694 87 0,7 1 851 15,8 16 0,1 7 0,1 9 733 83,2
S Ostale uslužne djelatnosti 23 395 33 0,1 4 771 20,4 11 0,0 14 0,1 18 566 79,4
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 1 - - - - - - - - 1 100,0

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, RUJAN 2021.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,0% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,5% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 19,3% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,9%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,1%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,9%), Prerađivačka industrija (97,4%) te Informacije i komunikacije (98,5%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH, STANJE 30. RUJNA 2021.

            Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 176 668 72 318 86 727 13 514 3 502 333 274
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 071 1 278 1 491 240 50 6 6
B Rudarstvo i vađenje 189 44 96 37 10 - 2
C Prerađivačka industrija 15 629 4 044 8 411 2 338 675 97 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 791 468 253 52 12 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 887 193 301 271 107 12 3
F Građevinarstvo 18 553 6 730 9 868 1 684 247 19 5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 990 8 839 17 566 2 180 310 48 47
H Prijevoz i skladištenje 7 374 2 279 4 441 509 109 20 16
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 14 213 4 699 8 125 1 223 143 10 13
J Informacije i komunikacije 7 658 2 806 4 169 573 90 15 5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 988 249 603 82 28 9 18
L Poslovanje nekretninama 5 630 3 692 1 806 123 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 021 6 753 14 117 1 035 106 6 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 442 3 051 3 793 469 106 9 14
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 988 43 259 444 196 26 20
P Obrazovanje 3 665 527 1 153 974 986 18 7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 487 1 247 1 306 647 225 24 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 694 8 446 2 857 318 57 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti 23 395 16 929 6 112 314 38 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 1 - - 1 - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (49,1%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 40,9% subjekti bez zaposlenih, 7,6% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. RUJNA 2021.

            Pravno ustrojbeni oblici 
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 227 194 140 976 1 223 777 164 039 101 742
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 461 2 711 38 23 3 326 2 057
B Rudarstvo i vađenje 332 187 14 9 290 166
C Prerađivačka industrija 23 307 15 481 364 212 17 832 11 864
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 524 789 8 5 1 288 684
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 304 883 8 4 1 068 765
F Građevinarstvo 29 327 18 482 126 74 20 595 12 336
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 53 580 28 706 165 9 089 42 385 22 521
H Prijevoz i skladištenje 10 990 7 328 64 41 6 371 4 246
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 24 234 14 117 126 95 12 937 7 821
J Informacije i komunikacije 10 787 7 623 37 29 8 346 6 073
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 441 951 104 79 1 204 787
L Poslovanje nekretninama 10 022 5 628 31 26 8 834 4 969
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 745 21 822 111 76 23 858 17 128
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 652 7 417 10 8 8 145 5 360
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 19 - - 20 13
P Obrazovanje 1 557 1 126 2 1 1 043 757
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 341 1 008 - - 1 034 809
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 891 1 879 10 5 1 769 1 132
S Ostale uslužne djelatnosti 7 394 4 818 4 1 3 693 2 253
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. RUJNA 2021.

(nastavak)

             Pravno ustrojbeni oblici 
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 60 241 37 608 367 196 1 050 508 274 145
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 088 623 1 1 4 4 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 10 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 4 974 3 353 4 2 123 49 10 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 222 97 - - 5 2 - 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 218 113 - - 9 1 1 -
F Građevinarstvo 8 282 5 945 46 9 268 117 10 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 11 022 5 965 11 2 249 122 18 7
H Prijevoz i skladištenje 4 505 3 015 6 3 43 22 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 11 136 6 186 2 - 29 13 4 2
J Informacije i komunikacije 2 347 1 488 6 4 47 27 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 74 36 - - 18 12 41 37
L Poslovanje nekretninama 1 104 601 5 1 36 22 11 9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 302 4 347 275 166 174 94 25 11
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 442 2 016 4 3 32 17 19 13
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 5
P Obrazovanje 506 365 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 305 198 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 096 726 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti 3 590 2 523 4 3 4 1 99 37
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 72,2% i aktivnih 72,2%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na nj otpada 26,5% registriranih i 26,7% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. RUJNA 2021.

            Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 72 754 47,9 70 328 2 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 60,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 217 89,9 217 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 61 45,9 61 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 217 13,4 217 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 197 83,8 197 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9 44,4 9 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 033 31,9 607 2 426
P Obrazovanje 2 851 89,1 2 851 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 766 65,2 3 766 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 19 741 49,6 19 741 -
S Ostale uslužne djelatnosti 42 499 43,7 42 499 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 1,9 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,7% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 47,9% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 43,7%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,2% i aktivnih od 31,9%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i aktivnih od 65,2%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (89,1%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. RUJNA 2021.

Županija Registrirane pravne osobe ukupno Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 303 535 227 194 140 976 3 587 848 72 754 91 084
Zagrebačka  19 265 15 086 9 725 145 36 4 034 5 225
Krapinsko-zagorska  5 476 3 613 2 382 76 18 1 787 2 517
Sisačko-moslavačka  6 700 3 969 2 409 164 27 2 567 2 196
Karlovačka  5 840 3 729 2 414 131 29 1 980 1 888
Varaždinska  8 917 6 320 4 295 100 19 2 497 2 805
Koprivničko-križevačka  5 030 3 147 1 996 198 39 1 685 1 589
Bjelovarsko-bilogorska  5 712 3 698 2 322 209 49 1 805 1 300
Primorsko-goranska  25 464 19 986 11 795 154 31 5 324 9 445
Ličko-senjska  2 547 1 511 947 75 11 961 909
Virovitičko-podravska  3 286 1 871 1 184 116 22 1 299 1 095
Požeško-slavonska  2 627 1 448 994 53 8 1 126 1 112
Brodsko-posavska  5 561 3 533 2 202 92 22 1 936 2 127
Zadarska  10 977 8 120 5 228 220 57 2 637 4 748
Osječko-baranjska  14 935 9 302 6 098 276 90 5 357 4 630
Šibensko-kninska  6 519 4 283 2 488 206 43 2 030 2 972
Vukovarsko-srijemska  6 551 3 629 2 310 217 66 2 705 2 306
Splitsko-dalmatinska  31 413 23 807 14 917 438 125 7 168 12 627
Istarska  22 516 18 619 11 136 114 22 3 783 7 979
Dubrovačko-neretvanska  8 837 6 088 4 079 100 37 2 649 4 147
Međimurska  6 984 5 360 3 554 49 10 1 575 1 378
Grad Zagreb  98 278 80 075 48 474 454 87 17 749 18 092

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,9%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,3% odnosno 13,9%.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,2% i u aktivnima 34,4%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2020. I 2021.

           2020. 2021.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. – XII. I. – III. IV. – VI. VII. – IX.
Osnivanje 3 583 2 454 3 198 3 713 3 720 3 805 3 599
Trgovačka društva 3 127 2 194 2 843 3 354 3 278 3 436 3 262
Ostali 456 260 355 359 442 369 337
Brisanje 228 112 165 151 179 120 76
Poduzeća  11) 3 1 2 - 1 -
Trgovačka društva 131 85 119 109 112 72 54
Ostalo 96 24 45 40 67 47 22
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 6 4 6 3 1 2 2

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja i usklađivanja, a smanjuje broj brisanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 90,3%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta
2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi
– ministarstva
– uredi državne uprave
– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)
– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa
– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Vlasta Lide Kranjec


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti