Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. travnja 2021.
PSZ-2021-2-1

ISSN 1334-0557

POČINITELJI PREKRŠAJA PREMA VRSTI PREKRŠAJA U 2020.

U 2020. broj okrivljenih punoljetnih počinitelja prekršaja iznosio je 82 186 i manji je za 11,7% nego u 2019., dok je onih koji su proglašeni krivima manje za 10,7% nego u prethodnoj godini.

U 2020. broj okrivljenih maloljetnih počinitelja prekršaja iznosio je 1 926, što je manje za 22,9% nego u 2019., dok je onih koji su proglašeni krivima manje za 27,7% nego u prethodnoj godini.

U 2020. broj okrivljenih pravnih osoba počinitelja prekršaja iznosio je 11 639, što je manje za 14,6% nego u 2019., dok je onih koji su proglašeni odgovornima manje za 11,8% nego u prethodnoj godini.

U 2020. broj okrivljenih odgovornih osoba počinitelja prekršaja iznosio je 10 505, što je manje za 21,5% nego u 2019., dok je onih koji su proglašeni krivima manje za 16,5% nego u prethodnoj godini.

Za punoljetne počinitelje prekršaja najveći broj prekršaja odnosio se na sigurnost prometa na cestama (50,4%), a kod maloljetnih počinitelja prekršaja na javni red i mir i javna sigurnost (57,1%). Kod pravnih osoba i odgovornih osoba najveći broj prekršaja odnosio se na gospodarstvo (48,3% kod pravnih osoba, a 48,6% kod odgovornih osoba).

1. POČINITELJI PREKRŠAJA

      Punoljetni Maloljetni Pravne i odgovorne osobe
okrivljeni proglašeni krivima okrivljeni proglašeni krivima pravne odgovorne
okrivljene proglašene odgovornima okrivljene proglašene krivima
2019. 93 026 75 114 2 499  47 13 632 8 998 13 377 9 220
2020. 82 186 67 067 1 926  34 11 639 7 935 10 505 7 696
Indeksi  2020.
2019.
88,3 89,3 77,1 72,3 85,4 88,2 78,5 83,5

G-1. OKRIVLJENE PUNOLJETNE OSOBE PREMA VRSTI PREKRŠAJA U 2020.

2. ODLUKE NADLEŽNIH PREKRŠAJNIH TIJELA I IZREČENE SANKCIJE PREMA VRSTI PREKRŠAJA U 2020.

     Ukupno Vrsta prekršaja
javni red i mir i javna sigurnost sigurnost prometa na cestama gospodarstvo financije
Punoljetne osobe          
Ukupno 82 186 25 209 41 406 6 554 9 017
Žene 14 775 4 159 6 785 2 179 1 652
Nisu proglašene krivima 15 119 4 706 7 265 2 868 280
Žene 4 082 1 201 1 774 1 031 76
Obustavljen postupak 500 133 89 199 79
Odbijajuća presuda 3 633 1 226 1 100 1 261 46
Oslobađajuća presuda 10 986 3 347 6 076 1 408 155
Proglašene krivima 67 067 20 503 34 141 3 686 8 737
Žene 10 693 2 958 5 011 1 148 1 576
Zatvor – ukupno 5 408 3 628 1 780 - -
Uvjetno 3 886 2 833 1 053 - -
Novčana kazna 56 936 16 221 29 059 2 964 8 692
Opomena 3 616 258 3 018 337 3
Proglašene krivima, a oslobođene kazne 1 107 396 284 385 42
Primijenjena zaštitna mjera 13 226 2 767 10 448 8 3
Maloljetne osobe          
Ukupno 1 926 1 100 819 7 -
Ženske osobe 223 161 59 3 -
Nisu proglašene krivima 1 892 1 082 804 6 -
Ženske osobe 222 160 59 3 -
Obustavljen postupak 319 241 74 4 -
Nisu proglašene krivima,a primijenjena je odgojna i/ili zaštitna mjera 1 573 841 730 2 -
Proglašene krivima 34 18 15 1 -
Ženske osobe 1 1 - - -
Maloljetnički zatvor 10 4 6 - -
Uvjetno 7 4 3 - -
Novčana kazna 24 14 9 1 -
Primijenjena odgojna mjera 1 570 840 728 2 -
Od toga uz zaštitnu mjeru 74 26 48 - -
Ženske osobe 169 121 48 - -
Sudski ukor 1 331 671 658 2 -
Posebne obveze 228 163 65 - -
Upućivanje u centar za odgoj 11 6 5 - -
Primijenjena zaštitna mjera 81 30 51 - -
Ženske osobe 6 4 2 - -
Od toga uz odgojnu mjeru 74 26 48 - -
Od toga uz kaznu 4 3 1 - -
Pravne i odgovorne osobe          
Ukupno – pravne osobe 11 639 469 991 5 622 4 557
Pravne osobe nisu proglašene odgovornima 3 704 148 365 2 704 487
Obustavljen postupak 751 4 16 374 357
Odbijajuća presuda 1 991 115 78 1 729 69
Oslobađajuća presuda 962 29 271 601 61
Pravne osobe proglašene odgovornima 7 935 321 626 2 918 4 070
Novčana kazna 7 241 309 532 2 407 3 993
Opomena 27 - 15 12 -
Proglašene odgovornima, a oslobođene kazne 667 12 79 499 77
Primijenjena zaštitna mjera 2 - - - 2
Ukupno – odgovorne osobe 10 505 227 729 5 110 4 439
Žene 2 757 25 102 1 416 1 214
Odgovorne osobe nisu proglašene krivima 2 809 117 284 2 170 238
Žene 694 8 34 588 64
Obustavljen postupak  111 - - 39 72
Odbijajuća presuda 1 812 94 56 1 589 73
Oslobađajuća presuda 886 23 228 542 93
Odgovorne osobe proglašene krivima 7 696 110 445 2 940 4 201
Žene 2 063 17 68 828 1 150
Novčana kazna 7 058 98 351 2 478 4 131
Opomena 73 2 40 24 7
Proglašene krivima, a oslobođene kazne 565 10 54 438 63
Primijenjena zaštitna mjera - - - - -

G-2. MALOLJETNE OSOBE PREMA IZREČENIM SANKCIJAMA U 2020.

Vrste izrečenih kazni

Vrste primijenjenih odgojnih mjera

Vrste primijenjenih zaštitinih mjera

G-3. PRAVNE I ODGOVORNE OSOBE PREMA VRSTI ODLUKE U 2020.

Pravne osobe

Odgovorne osobe

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), podaci o prekršajima punoljetnih, maloljetnih te pravnih i odgovornih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-1), Statistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-2) te Statistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-3).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležni općinski sudovi i nadležna tijela državne uprave, koja vode prekršajni postupak: porezne uprave, područni carinski uredi, lučke kapetanije, uprava zračnog prometa i financijski inspektorat.

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13, 110/15., 70/17. i 118/18.) stupio je na snagu 1. siječnja 2008., a u statističkim istraživanjima primjenjuje se također od 1. siječnja 2008.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su svi počinitelji prekršaja  (punoljetne i maloljetne osobe te pravne i odgovorne osobe) radi ispitivanja rasprostranjenosti prekršaja za područje cijele Republike Hrvatske.

Definicije

Prekršaji su ponašanja kojima se povređuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim pravom i zakonima, čija zaštita nije moguća bez prekršajnopravnog sankcioniranja, a ne ostvaruje se kaznenopravnom prisilom.

Prekršaji u smislu statističkih istraživanja obuhvaćaju pojavu od podnošenja prijave za počinjeni prekršaj do pravomoćnog okončanja postupka nadležnoga prekršajnog tijela.

Punoljetni počinitelji prekršaja jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale navršenih 18 godina života i protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene krivima.

Maloljetni počinitelji prekršaja jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale navršenih 14 godina, a nisu navršile 18 godina života i prema kojima je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili su proglašene krivima (maloljetnici od 16 do 18 godina kojima je izrečen maloljetnički zatvor ili novčana kazna).

Prema Prekršajnom zakonu (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13, 110/15., 70/17. i 118/18.), rješenjem se prema maloljetnom počinitelju prekršaja primjenjuje odgojna mjera. U izreci tog rješenja navodi se samo koja se mjera primjenjuje, ali se maloljetni počinitelj ne proglašava krivim za prekršaj koji mu se stavlja na teret.

Odgovorne osobe počinitelji prekršaja jesu odgovorne osobe (direktor, šef računovodstva, blagajnik i dr.) u pravnoj osobi (trgovačko društvo, državno tijelo i sl.) protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene krivima.

Pravne osobe počinitelji prekršaja jesu domaće pravne osobe (primjerice trgovačka društva, državna tijela, sindikati i sl.) i strane osobe koje se prema hrvatskom pravu smatraju pravnim osobama, protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene odgovornima.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Maja Martinac Turčinović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti