Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 16. veljače 2024.
NR-2024-5-1

ISSN 1334-0557

MIROVINSKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021.

Obračunana mirovinska prava u Republici Hrvatskoj na kraju 2021. procijenjena su u skladu s Eurostatovim metodološkim smjernicama. Za sustav mirovinskog osiguranja primijenjene su tri diskontne stope: 4% za osnovni scenarij te 3% i 5% za analizu osjetljivosti. Prema osnovnom scenariju od 4%, mirovinska prava (stupac H, redak 10 u tablicama 1., 2. i 3.) procijenjena su na iznos od 1 409,20 milijardi kuna ili 320,22% BDP-a. Primjenom diskontnih stopa od 3% i 5% mirovinska prava procijenjena su na iznos od 1 668,56 milijardi kuna ili 379,16% BDP-a, odnosno na 1 208,02 milijarde kuna ili 274,50% BDP-a. Analiza osjetljivosti pokazuje da se promjenom diskontne stope za jedan postotni bod procijenjeni sustav mirovinskog osiguranja mijenja za više od 200 milijardi kuna. Osim toga, mirovinska prava prema programima definiranih doprinosa (stupac A, redak 10 u tablicama 1., 2. i 3.) procijenjena su na iznos od 134,50 milijardi kuna. Ukupna mirovinska prava iznosila su 1 543,70 milijardi kuna pri diskontnoj stopi od 4%, 1 803,06 milijardi kuna pri diskontnoj stopi od 3% te 1 342,53 milijarde kuna pri diskontnoj stopi od 5%.

1. OBRAČUNANA MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 4%

     mil. kuna

Broj retka Šifra u ESA-i Opis tokova Ukupno (I) Programi definiranih doprinosa (A) Sustav mirovinskog osiguranja (H)
1 F63 Mirovinska prava početne bilance stanja 1 476 890 119 964 1 356 926
2 D61 Neto socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 – 2.5) 88 293 9 541 78 752
2.1 D6111 Stvarni mirovinski doprinosi poslodavaca 1 233 106 1 127
2.2 D6121 Imputirani mirovinski doprinosi poslodavaca - - -
2.3 D6131 Stvarni mirovinski doprinosi kućanstava 30 698 7 350 23 348
2.4 D6141 Dodatni mirovinski doprinosi kućanstava 56 722 2 445 54 277
2.5 D61SC Naknade za usluge programa socijalnog osiguranja 360 360 0
3 D619 Ostale (aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja 16 154 - 16 154
4 D62 Smanjenje mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada 43 738 234 43 504
5 D8 Promjene mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 – 4) 60 708 9 307 51 401
6 D81 Transferi mirovinskih prava između sustava 0 -877 877
7 D82 Promjena prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava 0 0 0
8 K7 Promjene prava zbog revalorizacije 6 110 6 110 0
9 K5 Promjene prava zbog ostalih promjena obujma 0 0 0
10 F63 Mirovinska prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9) 1 543 709 134 505 1 409 204

2. OBRAČUNANA MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 3%

mil. kuna

Broj retka Šifra u ESA-i Opis tokova Ukupno (I) Programi definiranih doprinosa (A) Sustav mirovinskog osiguranja (H)
1 F63 Mirovinska prava početne bilance stanja 1 728 580 119 964 1 608 616
2 D61 Neto socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 – 2.5) 82 274 9 541 72 733
2.1 D6111 Stvarni mirovinski doprinosi poslodavaca 1 233 106 1 127
2.2 D6121 Imputirani mirovinski doprinosi poslodavaca - - -
2.3 D6131 Stvarni mirovinski doprinosi kućanstava 30 698 7 350 23 348
2.4 D6141 Dodatni mirovinski doprinosi kućanstava 50 703 2 445 48 258
2.5 D61SC Naknade za usluge programa socijalnog osiguranja 360 360 0
3 D619 Ostale (aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja 29 840 - 29 840
4 D62 Smanjenje mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada 43 738 234 43 504
5 D8 Promjene mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 – 4) 68 375 9 307 59 068
6 D81 Transferi mirovinskih prava između sustava 0 -877 877
7 D82 Promjena prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava 0 0 0
8 K7 Promjene prava zbog revalorizacije 6 110 6 110 0
9 K5 Promjene prava zbog ostalih promjena obujma 0 0 0
10 F63 Mirovinska prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9) 1 803 066 134 505 1 668 561

3. OBRAČUNANA MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 5%

mil. kuna

Broj retka Šifra u ESA-i Opis tokova Ukupno (I) Programi definiranih doprinosa (A) Sustav mirovinskog osiguranja (H)
1 F63 Mirovinska prava početne bilance stanja 1 281 682 119 964 1 161 718
2 D61 Neto socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 – 2.5) 92 101 9 541 82 560
2.1 D6111 Stvarni mirovinski doprinosi poslodavaca 1 233 106 1 127
2.2 D6121 Imputirani mirovinski doprinosi poslodavaca - - -
2.3 D6131 Stvarni mirovinski doprinosi kućanstava 30 698 7 350 23 348
2.4 D6141 Dodatni mirovinski doprinosi kućanstava 60 531 2 445 58 086
2.5 D61SC Naknade za usluge programa socijalnog osiguranja 360 360 0
3 D619 Ostale (aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja 6 375 - 6 375
4 D62 Smanjenje mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada 43 738 234 43 504
5 D8 Promjene mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 – 4) 54 738 9 307 45 431
6 D81 Transferi mirovinskih prava između sustava 0 -877 877
7 D82 Promjena prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava 0 0 0
8 K7 Promjene prava zbog revalorizacije 6 110 6 110 0
9 K5 Promjene prava zbog ostalih promjena obujma 0 0 0
10 F63 Mirovinska prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9) 1 342 531 134 505 1 208 026

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Pravna osnova

Obračunana mirovinska prava uređena su Uredbom (EU) br. 549/2013 i uvedena su Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa 2010. Mirovinska prava prikazuju se u Dodatnoj tablici za obračunana mirovinska prava do određenog datuma u socijalnom osiguranju (tablica 29.), koja je strukturirana i prikazuje početno (na početku godine, redak 1) i završno (na kraju godine, redak 10) stanje mirovinskih prava zajedno s njihovim tokovima (redci od 2 do 9). Osim redaka, tablica 29. sadržava i stupce, od kojih se samo stupac A (drugi stup) i stupac H (prvi stup) odnose na Republiku Hrvatsku, dok treći stup nije obuhvaćen postupkom procjene. Sve transakcije u tablici 29. izražene su u bruto iznosima, odnosno uključuju poreze i naknade za usluge.

Metode izračuna i izvori podataka

Izračun se sastoji od dva dijela: za programe definiranih doprinosa (stupac A) i za sustav mirovinskog osiguranja (stupac H). Glavni izvori podataka za retke u stupcu A, odnosno za programe definiranih doprinosa, jesu REGOS (redci 2.1, 2.3, 4 i 6), HANFA (redci 1, 2.4, 2.5 i 10), RMOD i HRMOD (redak 4), dok je redak 8 dobiven kao rezidual. Za razliku od stupca A, izračun za stupac H temelji se na izvorima podataka iz Ministarstva financija (podaci za sustav mirovinskog osiguranja) te na aktuarskom modeliranju (redci 1, 2.4, 3, 7 i 10 u tablici 29.) za projekcije za razdoblje od sto godina, pri čemu je postupak izračuna podijeljen prema spolu, vrsti mirovine za umirovljenike i sadašnje osiguranike. Ulazni parametri modela jesu diskontna stopa, rast plaća, inflacija, stope mortaliteta (preuzete iz Eurostatovih projekcija za stanovništvo − EUROPOP 2021.) te dob za umirovljenje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
ESA Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
HANFA Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HRMOD Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo
mil. milijun
REGOS Središnji registar osiguranika
RMOD Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo

 

Znakovi  
   
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
- nema pojave
Σ zbroj

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Jelena Kelebuh Arambašić, Igor Knež i Vedran Ivković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti