Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 27. ožujka 2024.
TRAN-2024-1-3

ISSN 1334-0557

OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA U 2022.

 

 

Prikazani su detaljni podaci o vozilo-kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku.

Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu. Ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.

U 2022. vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 29 912 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2021. porast za 6,1%.

Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2022. osobna vozila ostvarila su 78,2%. Najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila imala su dizelska osobna vozila, 64,7%.

Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih hibridnih osobnih vozila, u ostvarenim vozilo-kilometrima u toj kategoriji vozila vidljiv je najveći porast u 2022. u odnosu na 2021. U kategoriji hibridnih dizelskih osobnih vozila vidljiv je porast ostvarenih vozilo-kilometara za 109,0%, a u kategoriji hibridnih benzinskih osobnih vozila za 45,0% u odnosu na 2021. U kategoriji električnih osobnih vozila vidljiv je porast ostvarenih vozilo-kilometara od 78,1% u odnosu na 2021. godinu.

G-1. UDIO VRSTE GORIVA U OSTVARENIM VOZILO - KILOMETRIMA OSOBNIH VOZILA U 2022.

1. OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA PREMA VRSTI VOZILA, VRSTI GORIVA I STAROSTI VOZILA U 2022.

mil. vkm

       Ukupno Starost vozila
manje od 2 godine od 2 do 4 godine od 5 do 9 godina od 10 godina do 19 godina 20 i više godina
Ukupno  29 912  3 364  4 402  7 482  11 695  2 968
M1: Osobna vozila  23 381  2 318  3 203  5 565  9 753  2 542
Benzinska  6 700   945   883   795  2 969  1 107
Dizelska  15 122   692  2 087  4 664  6 369  1 310
Električna   112   82   22   8   0   0
Hibridna benzinska   459   331   91   30   7  -
Hibridna dizelska   218   162   48   7   1   1
Na ostala goriva   769   106   71   61   407   125
M2: Mini autobusi   19   0   2   5   11   1
Benzinski  -  -  -  -  -  -
Dizelski   19   0   2   5   11   1
Električni   0   0   0   0   0  -
Na ostala goriva  -  -  -  -  -  -
M3: Autobusi   229   6   49   61   102   12
Dizelski   223   5   48   60   98   12
Hibridni  -  -  -  -  -  -
Električni  -  -  -  -  -  -
Na stlačeni prirodni plin   0  -  -   0  -  -
Na ostala goriva   6   2   1   0   3  -
N1: Teretna vozila do 3,5 t NDM  3 575   705   692   963  1 027   189
Benzinska   64   8   12   13   25   5
Dizelska  3 485   693   674   944   990   183
Na ostala goriva   26   3   5   5   12   1
N2: Teretna vozila između 3,5 t i 12 t NDM   291   17   25   53   134   63
Dizelska   291   17   25   53   134   63
Na ostala goriva   0  -   0   0   0   0
N3: Teretna vozila s više od 12 t NDM  1 979   266   373   774   485   81
Dizelska  1 978   266   373   773   485   81
Na ostala goriva   0  -   0   0   0  -
L1/L2/L6: Mopedi   109   6   16   15   50   22
Benzinska   107   6   15   15   50   22
Električna   2   1   1   0   0   0
Na ostala goriva   1  -   0   0   0   0
L3/L4/L5/L7: Motocikli   284   43   38   45   127   30
Benzinski   282   43   38   44   127   30
Električni   2   0   1   1   0   0
Na ostala goriva   0  -   0   0   0   0
T5: Traktori   43   3   5   2   7   27
Dizelski   37   1   2   2   7   27
Na ostala goriva   6   2   4   0   0   0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka, tj. kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Procjena ostvarenih vozilo-kilometara domaćih vozila dobivena je na temelju podataka o prijeđenim kilometrima vozila koja su pristupila tehničkom pregledu i o broju registriranih vozila u Republici Hrvatskoj. Podaci o prijeđenim kilometrima dobiveni su na temelju podataka o stanju putomjera s redovitih tehničkih pregleda Centra za vozila Hrvatske za tri uzastopne godine za sva motorna vozila koja su bila obvezna pristupiti tehničkom pregledu. Prijeđeni kilometri za svako pojedino vozilo izračunavaju se na temelju razlike stanja putomjera s posljednja dva tehnička pregleda. Prijeđeni kilometri za nova vozila za koja ne postoji podatak procjenjuju se primjenom metode imputacije.

Podatak o prosječnom broju registriranih vozila u Republici Hrvatskoj dobiven je na temelju broja registriranih cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova u dvije uzastopne godine.

Definicije

Vozilo-kilometar jest mjerna jedinica koja označuje kretanje cestovnog vozila na udaljenosti od jednoga kilometra. Razmatra se stvarno prijeđena udaljenost. Uključena su kretanja praznih cestovnih motornih vozila. Jedinice sastavljene od tegljača i poluprikolica ili kamiona i prikolica računaju se kao jedno vozilo.

Cestovno vozilo jest vozilo koje se kreće na kotačima, namijenjeno upotrebi na cestama.

Cestovno motorno vozilo jest cestovno vozilo koje ima motor kao jedino sredstvo pokretanja i obično se upotrebljava za prijevoz osoba ili robe ili za vuču vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz osoba ili roba. Nisu uključena motorna vozila koja se kreću po pruzi.

Prema Prilogu I. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica, kategorije motornih vozila jesu sljedeće: M1 (osobna vozila), M2 i M3 (autobusi), N1, N2 i N3 (teretna vozila), L1, L2 i L6 (mopedi), L3, L4, L5 i L7 (motocikli) te T5 (traktori).

Benzinsko vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se upotrebljava benzin za pogon koji sadržava do 10% bioetanola.

Dizelsko vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se upotrebljava dizel za pogon koji sadržava do 7% biodizela.

Hibridno benzinsko vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se upotrebljava benzin za pogon, uz dodatak jednoga ili više električnih motora za pogon, kojim se napaja pogonski akumulator koji se puni generatorom koji pokreće benzinski motor. Uključena su i hibridna benzinska vozila koja se mogu puniti na utičnicu. Hibridno benzinsko vozilo koje se može puniti na utičnicu jest hibridno benzinsko vozilo u kojem se pogonski akumulator može napuniti i iz vanjskog izvora struje (kao što je električna utičnica).

Hibridno dizelsko vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se upotrebljava dizel za pogon, uz dodatak jednoga ili više električnih motora za pogon, kojim se napaja pogonski akumulator koji se puni generatorom koji pokreće dizelski motor. Uključena su i hibridna dizelska vozila koja se mogu puniti na utičnicu. Hibridno dizelsko vozilo koje se može puniti na utičnicu jest hibridno dizelsko vozilo u kojem se pogonski akumulator može napuniti i iz vanjskog izvora struje (kao što je električna utičnica).

Električno vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se akumulatori upotrebljavaju za napajanje električnog motora za pogon.

Domaće vozilo jest cestovno motorno vozilo koje je registrirano u Republici Hrvatskoj i ima registarske oznake Republike Hrvatske.

 

 

Kratice  
   
mil. milijun
NDM najveća dopuštena masa
t tona
vkm vozilo-kilometar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Korana Šakić Pokrivač

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti