Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 27. lipnja 2024.
POLJ-2024-6-2

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI ŠUMARSTVA U 2022.

Vrijednost ukupnog outputa šumarstva u 2022. u Republici Hrvatskoj iznosi 2,8 milijardi kuna u baznim cijenama, što je rast od 10,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto dodana vrijednost u 2022. iznosi 1,9 milijardi kuna, što je rast od 10,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Uloženi rad u šumarstvu u promatranom je razdoblju rastao za 23,1%.

Ukupna vrijednost prodanog drva u 2022. u odnosu na 2021. veća je za 21,0%, dok su prosječne cijene više za 22,2%. Porast ukupne vrijednosti prodanog drva u 2022. u odnosu na 2021. rezultat je porasta vrijednosti listača za 24,1%.

U ukupnoj vrijednosti prodanog drva u 2022. listače sudjeluju s 89,9%, a četinjače s 10,1%. Prosječna cijena četinjača u 2022. u odnosu na 2021. porasla je za 22,1%, a cijena listača za 21,5%.

Ukupna vrijednost obavljenih usluga u šumarstvu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća je za 15,3%.

U 2022. u odnosu na 2021. vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala u šumarstvu veća je za 2,4%, dok je ukupna vrijednost sredstava utrošenih za zaštitu šuma povećana za 25,5%. Izraženo u kunama, povećan je trošak sadnog materijala za oko 0,9 milijuna kuna, dok je trošak sredstava za zaštitu šuma povećan za oko 0,6 milijuna kuna.

Vrijednost utrošenoga motornog goriva u 2022. u odnosu na 2021. porasla je za 30,8%.

1. VRIJEDNOST GLAVNIH AGREGATA EKONOMSKIH RAČUNA ŠUMARSTVA

   2021. 2022.
   Mil. kuna
Ukupan output šumarstva 2 614 2 882
Međufazna potrošnja 856 941
Bruto dodana vrijednost 1 758 1 940
Potrošnja fiksnoga kapitala 206 223
Neto dodana vrijednost 1 552 1 718
Faktorski dohodak 1 536 1 717
Naknade za zaposlene 1 165 1 280
Poslovni višak/mješoviti dohodak 371 437
  Jedinica godišnjeg rada, tis.
Uloženi rad 14 18

G-1. VRIJEDNOSTI UKUPNOG OUTPUTA ŠUMARSTVA, MEĐUFAZNE POTROŠNJE I BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI OD 2021. DO 2022.

2. VRIJEDNOST I CIJENE PRODANIH PROIZVODA ŠUMARSTVA

   2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
vrijednost, tis. kuna prosječna cijena, kuna/m3 vrijednost, tis. kuna prosječna cijena, kuna/m3 vrijednost prosječna cijena
Ukupna vrijednost prodaje 2 108 304 377,37 2 551 513 461,19 121,0 122,2
Četinjače  259 993 310,67 257 198 379,24 98,9 122,1
Listače 1 848 303 389,12 2 294 308 472,64 124,1 121,5
Ogrjevno drvo (uključujući drvo za drveni ugljen) 558 163 210,10 639 054 226,35 114,5 107,7
Četinjače 9 154 138,36 6 751 135,72 73,8 98,1
Listače 549 009 211,94 632 303 227,98 115,2 107,6
Industrijsko drvo (grubo obrađeno drvo) 1 550 133 529,02 1 912 452 705,94 123,4 133,4
Četinjače 250 839 325,46 250 439 398,54 99,8 122,5
Listače 1 299 294 601,67 1 662 013 798,78 127,9 132,8
Trupci (pilanski i furnirski) 1 440 001 610,92 1 836 662 778,89 127,5 127,5
Četinjače 207 877 407,84 216 768 484,63 104,3 118,8
Listače 1 232 124 666,96 1 619 895 847,77 131,5 127,1
Celulozno drvo  11 257 215,37 73 748 211,42 655,2 92,2
Četinjače 3 051 219,70 32 534 181,73 1) 68,7
Listače 8 205 213,81 41 214 242,71 502,3 113,5
Ostalo industrijsko drvo  98 868 189,84 67 004 151,99 67,8 80,1
Četinjače 39 910 161,50 37 416 126,19 93,8 78,1
Listače 58 957 215,43 29 588 180,09 50,2 83,6

1) Indeks je veći od 999.

3. VRIJEDNOST OBAVLJENIH USLUGA U ŠUMARSTVU

  
  
Vrijednost obavljenih usluga,
tis. kuna
Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno 375 836 433 482 115,3
Usluge sječe i privlačenja 246 077 281 926 114,6
Usluge uzgajanja šumskog drveća 64 962 80 988 124,7
Usluge održavanja u šumarstvu 38 652 42 284 109,4
Ostale proizvodne usluge 26 130 28 277 108,2

4. VRIJEDNOST UTROŠENOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

   Vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala, tis. kuna  Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno 36 806 37 695 102,4
Sjeme 2 177 75 3,6
Sadnice i podanci 34 651 37 620 108,6

5. VRIJEDNOST UTROŠENIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ŠUMA

   Vrijednost utrošenih sredstava za zaštitu šuma, tis. kuna Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno 2 328 2 923 125,5
Fungicidi 1 439 1 424 99,0
Insekticidi 249 151 62,6
Herbicidi 467 1 296 278,9
Ostala sredstva 173 45 26,3

6. UTROŠENE ENERGIJE I GORIVA

   Vrijednost utrošene energije i goriva, tis. kuna Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Električna energija 5 319 5 289 99,5
Goriva za grijanje (plin) 2 245 4 988 222,2
Motorna goriva 82 977 108 512 130,8
Benzin 4 724 5 523 116,9
Dizel 75 105 131,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Ekonomski računi šumarstva za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku te administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te javnog poduzeća Hrvatske šume.

Neaditivnost zbroja sastavnica pojedinih pokazatelja rezultat je primjene metode obračuna i zaokruživanja vrijednosti na detaljnoj raščlambi kategorija i potkategorija.

Obuhvat

Ekonomski računi šumarstva obuhvaćaju cjelokupnu šumarsku  djelatnost. Obuhvaćeni su podaci pravnih osoba i njihovih dijelova koji su razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, odjeljak 02 Šumarstvo i sječa drva, te onih pravnih osoba koje su razvrstane u druge djelatnosti, a obavljaju djelatnost šumarstva i sječe drva te usluga povezanih s njima prema NKD-u 2007.

Definicije

Ukupan output šumarstva jednak je zbroju vrijednosti šumarskih dobara i usluga te vrijednosti neodvojivih nešumarskih sekundarnih aktivnosti. Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

Iskazuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni svi porezi na proizvode i usluge.

Međufazna potrošnja jest vrijednost utrošenih inputa (proizvoda i usluga) u šumarsku proizvodnju. Iskazuje se u kupovnim cijenama.

Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici ukupnog outputa šumarstva u baznim cijenama i međufazne potrošnje u kupovnim cijenama.

Potrošnja fiksnoga kapitala jest smanjenje vrijednosti kapitalnih dobara zbog normalnog habanja (trošenja).

Neto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici bruto dodane vrijednosti u baznim cijenama i potrošnji fiksnoga kapitala.

Faktorski dohodak jednak je neto dodanoj vrijednosti od koje su oduzeti porezi na proizvodnju, a dodane subvencije na proizvodnju.

Naknada za zaposlenike definirana je kao ukupna naknada, u novcu ili u naturi, u razdoblju od jedne godine.

Poslovni višak/mješoviti dohodak jednak je razlici faktorskog dohotka i naknade zaposlenicima.

Uloženi rad u šumarstvu obuhvaća ukupan broj radnih sati svih osoba i zaposlenika koji za plaću ili kao neplaćena radna snaga obavljaju karakteristične poslove u šumarstvu. Mjeri se u jedinicama godišnjeg rada. Jedinica godišnjeg rada jest kvocijent ukupnog broja radnih sati odrađenih u šumarstvu u jednoj godini i prosječnog broja radnih sati, koji za plaćeni rad iznosi 1 800 sati na godinu.

Neodvojiva nešumarska sekundarna aktivnost uključuje neopipljivu imovinu (softver) i lovstvo.

 

Kratice  
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Viktor Štimac i Mateja Ivezić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti