Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 31. svibnja 2024.
POLJ-2024-3-3

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2023. – PRIVREMENI PODACI

Prema privremenim podacima u 2023. u usporedbi s konačnim podacima za 2022. prirast goveda smanjen je za 18,2%, prirast svinja za 14,2%, ovaca za 25,6%, a prirast koza za 46,6%. Prirast peradi u 2023. je veći za 1,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Pad proizvodnje mlijeka

Proizvodnja kravljeg mlijeka u usporedbi s istim razdobljem prošle godine smanjena je za 19,8%, proizvodnja ovčjeg mlijeka za 24,5%, a proizvodnja kozjeg mlijeka za 16,6%.

Proizvodnja kokošjih jaja smanjena je za 5,4%, a proizvodnja vune za 15,0%.

1. STOČNA PROIZVODNJA U 2023.

          Mjerna jedinica Ukupno  Indeksi
2023.
2022.
proizvodnja u 2022. proizvodnja u 2023.
Prirast goveda t 91 586 74 889 81,8
Prirast svinja t 172 243 147 811 85,8
Prirast ovaca t 10 654 7 929 74,4
Prirast koza t 1 114 595 53,4
Prirast peradi t 128 179 130 122 101,5
Kravlje mlijeko tis. l 507 230 406 859 80,2
Ovčje mlijeko tis. l 5 637 4 257 75,5
Kozje mlijeko tis. l 6 458 5 385 83,4
Vuna t 1 105 939 85,0
Jaja tis. kom. 666 969 630 915 94,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u mrežnoj aplikaciji koju izvještajne jedinice popunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 17 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Povjerljivost

Agregirani podaci za koje postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Naputkom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka u pravnim osobama te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ostrižena vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši (jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/prehranu stanovništva).

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kom. komad
l litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti