Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 17. travnja 2024.
POLJ-2024-3-2

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI.
Stanje 1. studenoga 2023.

 

Smanjenje ukupnog broja stoke i peradi

Ukupan broj goveda u 2023. u usporedbi s 2022. smanjen je za 1,7%. Nastavlja se trend smanjenja ukupnog broja muznih krava pa je taj broj u promatranoj godini u usporedbi s godinom prije manji za 10,1%, dok je broj ostalih krava u porastu za 1,7%.

U ovčarstvu je u 2023. u odnosu na 2022. vidljivo smanjenje ukupnog broja grla za 14,2%, uz istodobno smanjenje broja muznih ovaca za 11,2%.

Broj koza manji je za 11,0%, a ukupan broj svinja za 9,7%.

U usporedbi s 2022. ukupan broj peradi manji je za 1,6%, uz povećanje broja kokoši za 2,8%.

G-1. GOVEDA OD 2014. DO 2023.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

                   1. XI. 2022. 1. XI. 2023. Indeksi
1. XI. 2023.
1. XI. 2022.
Goveda – ukupno 422 415 98,3
Mlada goveda do 1 godine 149 145 97,3
Telad za klanje 19 19 100,0
Ostala ženska 59 56 94,9
Ostala muška 71 70 98,6
Goveda od 1 do 2 godine 112 115 102,7
Junice 47 54 114,9
Junice za klanje 9 9 100,0
Muška grla 56 52 92,9
Goveda starija od 2 godine 161 155 96,3
Junice  15 16 106,7
Junice za klanje 1 1 100,0
Krave (uključujući mlađe od 2 godine) – ukupno 138 131 94,9
Muzne 79 71 89,9
Ostale 59 60 101,7
Ostalo (bikovi, volovi) 7 7 100,0
Svinje – ukupno 945 853 90,3
Odojci do 20 kg 231 228 98,7
Svinje od 20 do 50 kg 153 147 96,1
Svinje za tov (uključujući izlučne za rasplod) 474 391 82,5
Od 50 do 80 kg 115 134 116,5
Od 80 do 110 kg 164 86 52,4
Više od 110 kg 195 171 87,7
Svinje za rasplod 87 87 100,0
Nazimice 8 11 137,5
Suprasne nazimice 7 7 100,0
Krmače 44 37 84,1
Suprasne krmače 26 30 115,4
Nerasti 2 2 100,0
Ovce – ukupno 643 552 85,8
Janjad i mlade ovce do 1 godine 91 82 90,1
Janjene i prvi put pripuštene ovce 522 447 85,6
Muzne 80 71 88,8
Ostale 442 376 85,1
Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce) 30 23 76,7
Koze – ukupno  82 73 89,0
Jarad i mlade koze do 1 godine 13 11 84,6
Koze – već jarene 53 48 90,6
Koze – pripuštene prvi put 10 9 90,0
Ostale koze 6 5 83,3
Perad – ukupno 10 918 10 744 98,4
Tovljeni pilići (brojleri) 7 302 7 106 97,3
Kokoši  2 682 2 756 102,8
Ostale kokoši (pilenke i pijetlovi) 452 481 106,4
Pure 419 357 85,2
Guske 13 9 69,2
Patke 49 33 67,3
Ostala perad 1 2 200,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i prikupljanje podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci svinja i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima te proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega) i proizvodnji vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te iz internetske aplikacije u kojoj izvještajne jedinice same popunjavaju obrazac.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 17 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prethodnih godina, raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede) i ostalim dostupnim podacima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci o broju goveda, ovaca i koza za 2023. preuzeti su iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka i odnose se na izvještajne jedinice koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Radi metodološkog usklađivanja, a na temelju povijesnih podataka istraživanja o stočarstvu i ostalih raspoloživih izvora, obavljena je ocjena brojnog stanja za pojedine kategorije goveda, ovaca i koza.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Povjerljivost

Agregirani podaci iz kojih se mogu prepoznati pojedinačne jedinice (zbog njihova malog broja, zbog pravila dominantnosti ili zbog sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Naputkom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Junice su odabrana ženska rasplodna grla koja se još nisu telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se prasila najmanje jedanput.

Suprasne krmače jesu ženska rasplodna grla koja su se već prasila i od kojih se očekuje novo prasenje.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila.

Suprasne nazimice jesu mlada ženska rasplodna grla od kojih se očekuje prvi pomladak.

Nerasti su muška rasplodna grla.

Ovce za priplod jesu ženska rasplodna grla koja su se već janjila i ona od kojih se tek očekuje prvi pomladak.

Ostala perad obuhvaća biserke, prepelice i ostalu perad koja se uzgaja ponajprije radi proizvodnje mesa i jaja. Ovdje nije uključena pernata divljač koja se uzgaja za lov.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kg kilogram
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti