Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. veljače 2024.
POLJ-2024-3-1

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI – privremeni podaci
Stanje 1. studenoga 2023.

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2023., u usporedbi s konačnim podacima za 2022., broj goveda smanjen je za 1,7%, dok je broj svinja smanjen za 10,4%, ovaca za 14,2% te koza za 11,0%. Ukupan broj peradi u 2023. smanjen je za 3,9% u odnosu na 2022.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

           1. XI. 2022. 1. XI. 2023. Indeksi
1. XI. 2023.
1. XI. 2022.
Goveda – ukupno 422 415 98,3
Mlada goveda do 1 godine 149 145 97,3
Goveda od 1 do 2 godine 112 115 102,7
Goveda starija od 2 godine 161 155 96,3
Od toga muzne krave 79 71 89,9
Svinje – ukupno 945 847 89,6
Svinje za tov teže od 50 kg (uključujući izlučne za rasplod) 474 374 78,9
Svinje za rasplod 87 87 100,0
Od toga nazimice 8 11 137,5
Od toga krmače 44 35 79,5
Ovce – ukupno 643 552 85,8
Koze – ukupno  82 73 89,0
Perad – ukupno 10 918 10 495 96,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci svinja, ovaca i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem mrežne aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 17 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci broja goveda, ovaca i koza za 2023. preuzeti su iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka i odnose se na izvještajne jedinice koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu, Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

S obzirom na to da je riječ o privremenim podacima, do objavljivanja konačnih rezultata istraživanja broja stoke i peradi postoji mogućnost promjene navedenih podataka.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne krmače.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne nazimice.

Perad obuhvaća brojlere, kokoši, pure, guske, patke i ostalu perad.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kg kilogram
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti