Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 28. lipnja 2024.
POLJ-2024-2-3

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2024.

 

Povećana sjetva šećerne repe

Procjenjuje se da je površina zasijana šećernom repom u 2024. veća za tri tisuće hektara, odnosno 37,5% u usporedbi s godinom prije. Nadalje, povećana je i procijenjena površina soje, za 10,4%, suncokreta, za 3,3%, i kukuruza, za 2,2% u usporedbi s godinom prije.

Smanjena sjetva pšenice

Procjenjuje se da je površina zasijana pšenicom manja za 30 tisuća hektara, odnosno za 17,5% u usporedbi s godinom prije.

1. PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2024.

   2023.1) 2024. Indeksi
2024.
2023.
tis. ha
Pšenica – ukupno2) 171 141 82,5
Kukuruz – ukupno3) 269 275 102,2
Soja 77 85 110,4
Uljana repica 15 16 106,7
Suncokret 60 62 103,3
Šećerna repa 8 11 137,5
Krumpir3) 7 7 100,0

1) Konačni podaci
2) Meka pšenica (ozima, jara, sjemenska i tvrda pšenica)
3) Merkantilni i sjemenski

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1557 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja. Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. Obuhvaćeni su sljedeći usjevi: pšenica, kukuruz, soja, uljana repica, suncokret, šećerna repa i krumpir.

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve procijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

-  rezultata Istraživanja o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71)

-  raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice su poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

Izvještajne jedinice su i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Kratice  
   
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti