Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 14. lipnja 2024.
POLJ-2024-1-2

ISSN 1334-0557

CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2023. – privremeni podaci

Prikazani su privremeni podaci o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka u 2023. za Republiku Hrvatsku.

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2023. iznosila je 4 440 eura po hektaru, livada 2 464 eura po hektaru, a pašnjaka 3 102 eura po hektaru.

1. PROSJEČNE CIJENE KUPLJENOG ZEMLJIŠTA

euri/ha

   Oranice Trajni travnjaci
livade pašnjaci
2022. 2023.1) 2022. 2023.1) 2022. 2023.1)
Republika Hrvatska 3 700 4 440 2 369 2 464 2 912 3 102

1) Privremeni podaci

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS-a) Državnog zavoda za statistiku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2023. – privremeni podaci. Podaci za 2023. izračunani su na bazi FSS-a u 2023. (privremeni podaci). Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

Kratice  
Eurostat  Statistički ured Europske unije
ha  hektar

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti