Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 28. lipnja 2024.
IND-2024-5-1

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2023. –
privremeni podaci, lipanj 2024.

 

U 2023. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su prodala poduzeća što su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) u Republici Hrvatskoj iznosi 30 318 milijuna eura. U usporedbi s prethodnom godinom vrijednost prodaje veća je za 2 361 milijun eura, što iznosi 8,4%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 13 478 milijuna eura, što je 44,5% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007., vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 20 164 milijuna eura, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 8 425 milijuna eura, u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša iznosi 997 milijuna eura, a najmanja je u području B Rudarstvo i vađenje i iznosi 731 milijun eura. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (8 425 milijuna eura), a najmanja je u odjeljku 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda (46 milijuna eura).

G-1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2023.

G-2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2023.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije 
  okoliša

 

Udio prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda u 2023. u Republici Hrvatskoj i dalje je najveći i iznosi 98,5% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok je udio vrijednosti industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) 1,5%. Najveći je udio proizvodnje za tuđi račun u odjeljcima 15 (23,8%), 28 (15,7%), 14 (13,2%), 24 (12,0%) i u području C Prerađivačka industrija.

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ima Grad Zagreb, u iznosu od 4 405 milijuna eura (21,8%), i Primorsko-goranska županija, u iznosu od 2 144 milijuna eura (10,6%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, 49 milijuna eura (0,2%).

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2023., kojim je obuhvaćeno 2 876 industrijskih lokalnih jedinica od pravnih osoba i obrtnika s deset i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2023. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. je sljedeća: u području B obuhvaćeno je 2,4%, u području C 66,5%, u području D 27,8%, a u području E 3,3%.

1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2023.

tis. eura

          Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2023.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Ukupno 30 317 647 29 869 822 447 825 13 477 621 13 151 938 325 683
B Rudarstvo i vađenje 731 489 731 279 210 19 039 19 039 -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 466 208 466 208 - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 191 561 191 351 210 19 039 19 039 -
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 73 720 73 720 - - - -
C Prerađivačka industrija 20 164 442 19 716 827 447 615 10 929 574 10 603 891 325 683
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 4 084 685 4 057 103 27 582 1 120 900 1 111 447 9 453
11 Proizvodnja pića 987 087 985 748 1 339 224 871 224 871 -
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 46 027 9 262 36 765 8 619 8 619 -
13 Proizvodnja tekstila 158 995 149 288 9 707 116 314 108 336 7 978
14 Proizvodnja odjeće 400 265 339 341 60 924 310 166 266 780 43 386
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 283 679 201 901 81 778 246 409 168 831 77 578
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 901 418 895 132 6 286 569 652 569 198 454
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 625 756 625 756 - 316 963 316 963 -
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 979 235 977 548 1 687 634 742 634 683 59
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 573 431 1 573 431 - 550 998 550 998 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 570 409 563 218 7 191 339 322 337 768 1 554
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 872 432 861 369 11 063 775 083 764 475 10 608
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 835 307 833 701 1 606 486 315 484 921 1 394
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 537 257 1 534 804 2 453 835 908 835 908 -
24 Proizvodnja metala 473 810 434 500 39 310 429 738 390 621 39 117
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 551 416 1 499 156 52 260 987 958 955 833 32 125
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 258 626 256 280 2 346 184 060 181 714 2 346
27 Proizvodnja električne opreme 1 181 502 1 148 250 33 252 960 128 928 175 31 953
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  872 544 819 214 53 330 754 371 703 399 50 972
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 229 431 229 431 - 198 674 198 674 -
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 498 319 485 678 12 641 379 925 367 284 12 641
31 Proizvodnja namještaja 457 517 451 653 5 864 276 978 272 949 4 029
32 Ostala prerađivačka industrija 164 044 163 930 114 55 756 55 720 36
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 621 250 621 133 117 165 724 165 724 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 424 770 8 424 770 - 2 222 011 2 222 011 -
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 424 770 8 424 770 - 2 222 011 2 222 011 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 996 946 996 946 - 306 997 306 997 -
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 229 652 229 652 - 306 306 -
38 Usluge skupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada; usluge oporabe materijala 767 294 767 294 - 306 691 306 691 -

 

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2023.

G-4. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2023.

G-5. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U INOZEMSTVO PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2023.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA I PO ŽUPANIJAMA U 2023.

tis. eura

          Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2023.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Republika Hrvatska − područja B i C1) 20 203 667 19 756 487 447 180 10 635 562 10 309 886 325 676
Zagrebačka županija 1 771 814 1 746 140 25 674 815 985 795 976 20 009
B Rudarstvo i vađenje  86 240 86 240 - - - -
C Prerađivačka industrija 1 685 574 1 659 900 25 674 815 985 795 976 20 009
Krapinsko-zagorska županija 900 771 869 179 31 592 617 854 595 001 22 853
B Rudarstvo i vađenje  24 251 24 251 - 943 943 -
C Prerađivačka industrija 876 520 844 928 31 592 616 911 594 058 22 853
Sisačko-moslavačka županija 653 693 638 767 14 926 393 058 379 144 13 914
B Rudarstvo i vađenje  17 125 17 125 - 31 31 -
C Prerađivačka industrija 636 568 621 642 14 926 393 027 379 113 13 914
Karlovačka županija 606 983 555 837 51 146 295 557 244 944 50 613
B Rudarstvo i vađenje  2 663 2 663 - - - -
C Prerađivačka industrija 604 320 553 174 51 146 295 557 244 944 50 613
Varaždinska županija 1 885 070 1 825 657 59 413 1 126 843 1 077 798 49 045
B Rudarstvo i vađenje  39 116 39 116 - 11 338 11 338 -
C Prerađivačka industrija 1 845 954 1 786 541 59 413 1 115 505 1 066 460 49 045
Koprivničko-križevačka županija 837 553 834 105 3 448 429 017 425 880 3 137
B Rudarstvo i vađenje  99 418 99 418 - - - -
C Prerađivačka industrija 738 135 734 687 3 448 429 017 425 880 3 137
Bjelovarsko-bilogorska županija 504 986 496 676 8 310 167 215 164 138 3 077
B Rudarstvo i vađenje  18 529 18 529 - - - -
C Prerađivačka industrija 486 457 478 147 8 310 167 215 164 138 3 077
Primorsko-goranska županija 2 143 495 2 131 469 12 026 883 104 871 540 11 564
B Rudarstvo i vađenje  4 792 4 792 - - - -
C Prerađivačka industrija 2 138 703 2 126 677 12 026 883 104 871 540 11 564
Ličko-senjska županija 107 876 104 591 3 285 80 459 80 327 132
B Rudarstvo i vađenje  4 641 4 431 210 - - -
C Prerađivačka industrija 103 235 100 160 3 075 80 459 80 327 132
Virovitičko-podravska županija 191 304 185 656 5 648 107 686 107 686 -
B Rudarstvo i vađenje  10 524 10 524 - 714 714 -
C Prerađivačka industrija 180 780 175 132 5 648 106 972 106 972 -
Požeško-slavonska županija 197 463 192 980 4 483 125 610 121 141 4 469
B Rudarstvo i vađenje  14 364 14 364 - - - -
C Prerađivačka industrija 183 099 178 616 4 483 125 610 121 141 4 469
Brodsko-posavska županija 776 636 749 226 27 410 534 849 513 011 21 838
B Rudarstvo i vađenje  4 285 4 285 - - - -
C Prerađivačka industrija 772 351 744 941 27 410 534 849 513 011 21 838
Zadarska županija 348 737 348 737 - 224 544 224 544 -
B Rudarstvo i vađenje  4 520 4 520 - 70 70 -
C Prerađivačka industrija 344 217 344 217 - 224 474 224 474 -
Osječko-baranjska županija 1 127 739 1 121 133 6 606 577 645 575 644 2 001
B Rudarstvo i vađenje  3 576 3 576 - - - -
C Prerađivačka industrija 1 124 163 1 117 557 6 606 577 645 575 644 2 001
Šibensko-kninska  županija 277 028 238 943 38 085 171 401 133 316 38 085
B Rudarstvo i vađenje  2 391 2 391 - 105 105 -
C Prerađivačka industrija 274 637 236 552 38 085 171 296 133 211 38 085
Vukovarsko-srijemska županija 399 803 386 873 12 930 218 027 212 827 5 200
B Rudarstvo i vađenje  1 107 1 107 - - - -
C Prerađivačka industrija 398 696 385 766 12 930 218 027 212 827 5 200
Splitsko-dalmatinska županija 681 853 677 643 4 210 259 815 259 815 -
B Rudarstvo i vađenje  19 634 19 634 - 2 287 2 287 -
C Prerađivačka industrija 662 219 658 009 4 210 257 528 257 528 -
Istarska županija 990 656 942 172 48 484 678 095 675 276 2 819
B Rudarstvo i vađenje  19 532 19 532 - 3 218 3 218 -
C Prerađivačka industrija 971 124 922 640 48 484 674 877 672 058 2 819
Dubrovačko-neretvanska županija 48 715 48 611 104 18 842 18 842 -
B Rudarstvo i vađenje  1 816 1 816 - 297 297 -
C Prerađivačka industrija 46 899 46 795 104 18 545 18 545 -
Međimurska županija 1 251 629 1 171 191 80 438 745 314 672 885 72 429
B Rudarstvo i vađenje  31 367 31 367 - 36 36 -
C Prerađivačka industrija 1 220 262 1 139 824 80 438 745 278 672 849 72 429
Grad Zagreb 4 404 729 4 396 218 8 511 2 153 938 2 149 879 4 059
B Rudarstvo i vađenje  6 416 6 416 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 398 313 4 389 802 8 511 2 153 938 2 149 879 4 059
Slobodne zone 95 134 94 683 451 10 704 10 272 432
B Rudarstvo i vađenje  82 078 82 078 - - - -
C Prerađivačka industrija 13 056 12 605 451 10 704 10 272 432

1) Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom vrlo je razrađena u 2023. radi izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Distributivna područja električnom energijom znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi opskrbljivačima električnom energijom iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama predstavljalo veliko opterećenje. Stoga su podaci za 2023. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske. Zbog navedenog u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2023. ne mogu se iskazati podaci za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

G-6. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2023.

G-7. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2023.

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

3. PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2023.1)

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2023. Mjerna jedinica Prodaja industrijskih proizvoda Uvoz Izvoz Vidljiva domaća potrošnja
količina vrijednost, tis. eura količina vrijednost, tis. eura količina vrijednost, tis. eura količina vrijednost, tis. eura
21.20.13.81 Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n. kg 4 783 302 515 988 12 794 909 910 373 5 484 200 600 861 12 094 011 825 500
27.11.41.80 Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA kom. 295 351 593 14 1 797 242 286 861 67 66 529
23.51.12.10 Portland-cement t 2 995 600 332 816 310 360 30 539 1 501 205 156 083 1 804 755 207 272
11.05.10.00 Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića) hl 2 890 042 319 318 877 831 57 184 899 299 53 927 2 868 574 322 575
10.13.14.61 Kobasice i slični proizvodi od mesa, iznutrica, krvi ili kukaca i prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda (osim jetrenih kobasica i pripremljenih gotovih jela od jetre) t 60 326 298 253 9 940 33 422 7 432 34 991 62 834 296 684
10.71.11.00 Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 % šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća) t 146 915 270 435 18 971 33 646 13 564 26 467 152 322 277 614
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralne i gazirane) hl 3 078 379 261 242 1 588 012 93 932 1 626 588 81 176 3 039 803 273 998
16.10.12.50 Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize) m3 632 956 254 022 54 991 38 656 798 642 383 685 -110 695 -91 007
23.63.10.00 Gotova betonska smjesa t 5 228 670 209 946 7 517 577 270 34 5 235 917 210 489
10.51.11.42 Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l t 213 635 182 551 37 576 26 612 12 338 10 101 238 873 199 062

1) Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom formule: proizvodnja + uvoz – izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2023. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2023., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2023. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnosti B, C, D i E prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije.

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM omogućuju dobivanje detaljnih informacija o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati istraživanja PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP 2023.), izvedene iz PRODCOM Lista 2023. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama eura, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2023. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje deset odabranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2023. (agregati proizvoda iz NIP-a 2023.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2023.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki odabrani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija deset proizvoda provedena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2023.

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od deset zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su fizički izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 38.32) iz NKD-a 2007. u istraživanju bude dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od deset zaposlenih, npr. male industrije kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

U istraživanju PRODCOM za 2023. obuhvaćeno je 2 876 poduzeća (pravne osobe i obrtnici) sa stopom odgovora od 98,71%, a procijenjenih obrazaca je 1,29%.

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi omogućuju dobivanje dodatnih objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja tih riječi jer u drugim kontekstima mogu imati drukčije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Gotov proizvod svaki je proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama eura, uglavnom kao naknada za obavljenu industrijsku uslugu. Bilježe se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2023.

NIP 2023. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2023., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.

NIP 2023. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira na početku svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a.

PRODCOM je kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Svrha istraživanja PRODCOM jest pribavljanje informacija o nacionalnim i tržištima EU-a te međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi bila vidljiva međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine, tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2023.1) sadržava 4200 obvezatnih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2023.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2023. (CN 2023) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturiran kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobio naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u odjeljke koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 te pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se bilježe ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije ili perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali za daljnju preradu u lokalnim jedinicama istog poduzeća (ili su tomu namijenjeni) ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji u kojoj se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za 10 najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2023. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2023. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2023. na razinu Kombinirane nomenklature 2023.). Za potrebe obračuna primijenjena je sljedeća formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2023. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama eura (vrijednosno).

 

1) Uredba Komisije (EU) 2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3) Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2023. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom ''Industrijska proizvodnja u 2023. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati'', br. 1714., koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2025.

 

Kratice  
   
CPA Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima Europske ekonomske zajednice
CN Kombinirana nomenklatura
CT Carinska tarifa
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
hl hektolitar
kg kilogram
kom. komad
KPD 2015. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.
kVA kilovoltamper
l litra
m3 kubični metar
mm milimetar
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NIP 2023. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2023.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona
tis. tisuća

 

Znakovi  
   
- nema pojave
manje ili jednako
više
= jednako

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja i Goran Dolšak

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti