Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 09. svibnja 2024.
POSL-2024-1-1/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2024.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 60,9%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2024.

       Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 296 259 180 448 60,9
Trgovačka društva 217 482 144 918 66,6
Zadruge 3 161 716 22,7
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 75 616 34 814 46,0
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 98 466 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U OŽUJKU 2024.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. OŽUJKA 2024.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 296 259 100,0 180 448 100,0 145 634 34 814 98 466
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 182 1,7 2 893 1,6 2 891 2 2 593
Rudarstvo i vađenje 308 0,1 188 0,1 188 - 33
Prerađivačka industrija 22 054 7,4 15 659 8,7 15 656 3 8 291
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 895 0,6 997 0,6 997 - 15
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 211 0,4 833 0,5 830 3 110
F Građevinarstvo 31 274 10,6 21 113 11,7 21 112 1 11 766
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 46 454 15,7 26 605 14,7 26 409 196 8 117
H Prijevoz i skladištenje 11 002 3,7 7 189 4,0 7 155 34 6 320
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 827 7,0 13 258 7,3 13 207 51 6 276
J Informacije i komunikacije 11 922 4,0 8 993 5,0 8 962 31 3 762
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 704 0,6 993 0,6 948 45 508
L Poslovanje nekretninama 11 138 3,8 6 580 3,6 6 580 - 619
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 417 10,6 23 356 12,9 23 187 169 17 432
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 029 4,1 8 237 4,6 8 232 5 4 169
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 877 1,0 937 0,5 15 922 6 651
P Obrazovanje 4 397 1,5 3 734 2,1 1 164 2 570 1 628
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 361 1,8 3 658 2,0 1 245 2 413 4 961
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 723 8,0 11 995 6,6 1 974 10 021 3 328
S Ostale uslužne djelatnosti  51 429 17,4 23 229 12,9 4 881 18 348 11 819
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 0,0 1 0,0 1 - 36
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 32

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 15,7% i aktivnih od 14,7%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,4% i aktivnih od 8,7%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,6% i aktivnih od 12,9%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,4% i aktivnih od 12,9%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,7% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 68,7% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (18,4%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,9%), Prerađivačka industrija (10,8%), Građevinarstvo (14,5%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,1%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,3%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,8%), Obrazovanje (7,4%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (6,9%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., OŽUJAK 2024.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. OŽUJKA 2024.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 180 448 1 448 0,8 143 797 79,7 717 0,4 648 0,4 33 838 18,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 893 9 0,3 2 563 88,6 297 10,3 22 0,8 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 188 3 1,6 177 94,1 2 1,1 6 3,2 - -
C Prerađivačka industrija 15 659 56 0,4 15 323 97,9 120 0,8 158 1,0 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 997 34 3,4 951 95,4 5 0,5 7 0,7 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 833 324 38,9 499 59,9 1 0,1 7 0,8 2 0,2
F Građevinarstvo 21 113 63 0,3 20 948 99,2 60 0,3 41 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 605 30 0,1 26 233 98,6 81 0,3 114 0,4 147 0,6
H Prijevoz i skladištenje 7 189 59 0,8 7 062 98,2 9 0,1 29 0,4 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 258 44 0,3 13 064 98,5 40 0,3 64 0,5 46 0,3
J Informacije i komunikacije 8 993 40 0,4 8 881 98,8 7 0,1 39 0,4 26 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 993 16 1,6 917 92,3 7 0,7 10 1,0 43 4,3
L Poslovanje nekretninama 6 580 34 0,5 6 526 99,2 1 0,0 19 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 23 356 185 0,8 22 945 98,2 29 0,1 92 0,4 105 0,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 237 82 1,0 8 119 98,6 19 0,2 14 0,2 3 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 937 35 3,7 3 0,3 1 0,1 1 0,1 897 95,7
P Obrazovanje 3 734 216 5,8 1 338 35,8 - - 3 0,1 2 177 58,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 658 71 1,9 1 489 40,7 17 0,5 3 0,1 2 078 56,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 995 111 0,9 1 934 16,1 13 0,1 6 0,1 9 931 82,8
S Ostale uslužne djelatnosti  23 229 36 0,2 4 824 20,8 8 0,0 13 0,1 18 348 79,0
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, OŽUJAK 2024.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,7% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 18,8% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,6%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,2%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,2%. Približno jednak udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,2%), Prerađivačka industrija (97,9%) te Informacije i komunikacije (98,8%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. OŽUJKA 2024.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 180 448 67 133 94 471 14 521 3 699 344 280
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 893 978 1 600 262 41 5 7
B Rudarstvo i vađenje 188 29 100 46 11 - 2
C Prerađivačka industrija 15 659 3 066 9 250 2 464 712 103 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 997 617 316 46 11 3 4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 833 120 311 272 115 12 3
F Građevinarstvo 21 113 5 996 12 749 2 057 288 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 605 6 819 17 185 2 201 309 43 48
H Prijevoz i skladištenje 7 189 2 047 4 370 611 127 19 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 258 3 949 7 853 1 295 137 11 13
J Informacije i komunikacije 8 993 2 613 5 568 663 125 14 10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 993 235 631 69 34 6 18
L Poslovanje nekretninama 6 580 4 166 2 264 139 8 2 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 23 356 6 310 15 755 1 161 120 6 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 237 3 467 4 167 467 109 14 13
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 937 37 272 413 166 31 18
P Obrazovanje 3 734 466 1 209 972 1 062 19 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 658 1 114 1 516 727 233 29 39
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 995 8 571 3 022 327 58 10 7
S Ostale uslužne djelatnosti  23 229 16 532 6 333 329 33 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (52,4%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 37,2% subjekti bez zaposlenih, 8,0% udjela imaju subjekti s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% subjekti s 50 – 249 zaposlenih, a 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2024.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 217 482 144 918 887 631 159 195 107 214
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 093 2 594 28 15 3 074 2 033
B Rudarstvo i vađenje 301 186 7 6 269 171
C Prerađivačka industrija 21 704 15 536 241 169 16 731 12 065
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 886 993 8 5 1 616 868
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 201 829 6 3 975 739
F Građevinarstvo 30 481 21 053 92 57 21 047 14 036
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 45 925 26 328 109 70 36 431 20 981
H Prijevoz i skladištenje 10 915 7 146 39 29 6 307 4 535
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 656 13 167 99 81 12 128 7 984
J Informacije i komunikacije 11 833 8 955 34 24 9 469 7 452
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 327 940 77 65 1 135 801
L Poslovanje nekretninama 11 129 6 579 34 30 9 790 5 866
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 132 23 158 92 64 24 376 18 439
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 941 8 213 9 6 8 469 6 024
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 24 14 - - 12 10
P Obrazovanje 1 551 1 164 1 1 1 022 797
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 540 1 228 - - 1 221 1 002
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 898 1 961 8 5 1 765 1 189
S Ostale uslužne djelatnosti  6 944 4 873 3 1 3 357 2 221
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2024.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 55 701 36 253 273 171 1 189 530 237 119
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 983 540 - - 4 3 4 3
B Rudarstvo i vađenje 22 8 - - 3 1 - -
C Prerađivačka industrija 4 587 3 250 3 1 134 48 8 3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 254 117 - - 6 2 2 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 207 86 - - 11 - 2 1
F Građevinarstvo 8 991 6 824 31 7 313 128 7 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 102 5 154 6 1 263 116 14 6
H Prijevoz i skladištenje 4 517 2 560 3 3 48 18 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 387 5 081 2 - 35 18 5 3
J Informacije i komunikacije 2 273 1 446 6 4 49 28 2 1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 63 33 - - 19 12 33 29
L Poslovanje nekretninama 1 240 642 3 1 54 36 8 4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 235 4 400 209 147 200 102 20 6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 399 2 154 4 3 40 14 20 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 10 3
P Obrazovanje 522 363 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 317 225 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 109 751 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 491 2 618 3 2 4 1 86 30
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno-ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,2%, a udio aktivnih 74,0%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću drugi je oblik prema brojnosti, s 25,6% registriranih i 25,0% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,1%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2024.

    Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 75 616 46,0 73 216 2 400
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 75,0 4 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 223 87,9 223 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 55 92,7 55 -
J Informacije i komunikacije 68 45,6 68 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 247 18,2 247 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 193 87,6 193 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 62,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 852 32,3 452 2 400
P Obrazovanje 2 844 90,4 2 844 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 783 63,8 3 783 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 795 48,2 20 795 -
S Ostale uslužne djelatnosti  44 442 41,3 44 442 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno- ustrojbenih oblika pokazuje da 96,8% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,2% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,0% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiri područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,8% i udjelom aktivnih od 41,3%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 3,8% i udjelom aktivnih od 32,3%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,0% i udjelom aktivnih od 63,8%, te Obrazovanje, sa samo 3,8% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (90,4%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2024.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 296 259 217 482 144 918 3 161 716 75 616 98 466
Zagrebačka 19 314 14 971 10 648 124 19 4 219 5 706
Krapinsko-zagorska 5 535 3 632 2 641 71 15 1 832 2 628
Sisačko-moslavačka 6 536 3 866 2 600 141 21 2 529 2 454
Karlovačka 5 673 3 515 2 511 108 23 2 050 1 994
Varaždinska 8 703 6 056 4 526 79 17 2 568 3 111
Koprivničko-križevačka 4 834 2 903 1 989 179 31 1 752 1 752
Bjelovarsko-bilogorska 5 488 3 434 2 390 190 39 1 864 1 363
Primorsko-goranska 24 673 19 020 11 870 137 30 5 516 10 331
Ličko-senjska 2 529 1 469 1 007 68 13 992 888
Virovitičko-podravska 3 176 1 749 1 225 98 19 1 329 1 222
Požeško-slavonska 2 581 1 367 1 017 46 7 1 168 1 211
Brodsko-posavska 5 625 3 419 2 378 78 16 2 128 2 430
Zadarska 11 443 8 436 5 777 208 46 2 799 5 170
Osječko-baranjska 14 472 8 655 6 115 238 75 5 579 5 117
Šibensko-kninska  6 408 4 081 2 646 189 37 2 138 2 957
Vukovarsko-srijemska 6 465 3 416 2 405 191 61 2 858 2 532
Splitsko-dalmatinska  31 104 23 216 15 532 396 120 7 492 13 660
Istarska 21 951 17 905 11 400 97 14 3 949 8 611
Dubrovačko-neretvanska 8 686 5 832 4 123 96 34 2 758 4 142
Međimurska 6 468 4 780 3 573 39 8 1 649 1 498
Grad Zagreb 94 595 75 760 48 545 388 71 18 447 19 689

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,0%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% pravnih osoba i 13,9% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,3%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,5%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 34,9%, a u aktivnima 33,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,7%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2023. I 2024.

    2023. 2024.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III.
Osnivanje 4 248 3 459 3 549 4 655 4 085
Trgovačka društva 3 900 3 121 3 290 4 317 3 731
Ostalo 348 338 259 338 354
Brisanje 110 29 273 14 984 2 044 1 545
Poduzeća - 2101) 202 9 6
Trgovačka društva 69 28 854 14 623 1 858 1 343
Ostalo 41 209 159 177 196
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 3 4 5 4 5

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj osnivanja i brisanja, a povećao broj usklađenja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 91,3%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.)) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, tj. osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti