Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 17. lipnja 2024.
OBR-2024-4-4

ISSN 1334-0557

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ U 2023.

U 2023. diplomiralo je ili završilo studij 31 580 studenata. Udio studentica u tom broju iznosio je 19 438, odnosno 61,6%.

Među studentima koji su diplomirali ili završili studij više studentica

Od ukupno 31 580 studenata koji su diplomirali/završili studij, na visokim je školama diplomiralo/završilo studij 0,1% studenata, na veleučilištima 17,0%, na fakultetima 80,6% (na stručnom studiju 12,3%, a na sveučilišnom studiju 68,3% studenata), dok je na umjetničkim akademijama diplomiralo 2,3% studenata.

Najviše studentica koje su diplomirale/završile studij zastupljeno je na umjetničkim akademijama, 68,8%, a slijede sveučilišni studij na fakultetima, 64,4%, stručni studij na fakultetima, 58,9%, i na veleučilištima, 51,3%, dok na visokim školama nije bilo niti jedne studentice.

Najviše studenata diplomiralo na sveučilišnome prijediplomskom studiju

Najviše studenata prema bolonjskom je programu diplomiralo na sveučilišnome prijediplomskom studiju, njih 31,3%, na sveučilišnome diplomskom studiju 30,0%, na stručnome prijediplomskom studiju 21,1%, na sveučilišnome integriranome prijediplomskome i diplomskom studiju 9,3%, a na stručnome diplomskom studiju 8,2%. Prema predbolonjskom programu, diplomiralo je ili završilo studij 0,1% studenata.

Najviše studenata koji su diplomirali/završili studij u dobi od 22 do 24 godine

Prema godinama života, najviše studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je u skupini 22 – 24 godine (44,1%), a najmanje u skupini 37 – 39 godina (1,8%). U skupini do 21 godine bilo je 3,3% studenata, u skupini 25 – 27 godina bilo ih je 32,8%, u skupini 28 – 30 godina bilo ih je 8,0%, u skupini 31 – 33 godine bilo ih je 3,6%, u skupini 34 – 36 godina bilo ih je 2,3%, a u skupini 40 i više godina bilo ih je 4,1%.

Najviše studenata diplomiralo/završilo studij iz područja društvenih znanosti

U 2023. najveći je broj studenata koji su diplomirali/završili studij bio iz područja društvenih znanosti (41,1%), a slijedila su područja tehničke znanosti (25,6%), biomedicina i zdravstvo (12,9%), humanističke znanosti (6,5%), biotehničke znanosti (4,8%), prirodne znanosti (4,3%) i umjetničko područje (2,7%). Najmanje studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je iz interdisciplinarnih područja znanosti (2,1%).

1. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U 2023.

      Spol Ukupno Visoke škole Veleučilišta  Fakulteti Umjetničke akademije
ukupno stručni studij sveučilišni studij 
Visoka učilišta  svega 31 580 1 5 363 25 476 3 902 21 574 740
  studenti 12 142 1 2 614 9 296 1 605 7 691 231
  studentice 19 438 - 2 749 16 180 2 297 13 883 509
Prema predbolonjskom programu svega 22 - - 22 - 22 -
  studenti 20 - - 20 - 20 -
  studentice 2 - - 2 - 2 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 22 - - 22 - 22 -
  studenti 20 - - 20 - 20 -
  studentice 2 - - 2 - 2 -
Prema bolonjskom programu svega 31 558 1 5 363 25 454 3 902 21 552 740
  studenti 12 122 1 2 614 9 276 1 605 7 671 231
  studentice 19 436 - 2 749 16 178 2 297 13 881 509
Stručni prijediplomski studij svega 6 668 1 3 841 2 826 2 826 - -
  studenti 3 041 1 1 828 1 212 1 212 - -
  studentice 3 627 - 2 013 1 614 1 614 - -
Stručni diplomski studij svega 2 598 - 1 522 1 076 1 076 - -
  studenti 1 179 - 786 393 393 - -
  studentice 1 419 - 736 683 683 - -
Sveučilišni prijediplomski studij svega 9 879 - - 9 556 - 9 556 323
  studenti 3 584 - - 3 501 - 3 501 83
  studentice 6 295 - - 6 055 - 6 055 240
Sveučilišni diplomski studij svega 9 472 - - 9 161 - 9 161 311
  studenti 3 399 - - 3 301 - 3 301 98
  studentice 6 073 - - 5 860 - 5 860 213
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij svega 2 941 - - 2 835 - 2 835 106
  studenti 919 - - 869 - 869 50
  studentice 2 022 - - 1 966 - 1 966 56

G-1. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG UČILIŠTA U 2023.

2. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKIH UČILIŠTA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2023.

      Ukupno Dobne skupine
21 i manje 22 – 24 25 – 27 28 – 30 31 – 33 34 – 36 37 – 39 40 i više
Visoka učilišta ukupno 31 580 1 057 13 916 10 343 2 531 1 144 720 570 1 299
  studenti 12 142 350 5 186 4 054 1 076 470 318 214 474
  studentice 19 438 707 8 730 6 289 1 455 674 402 356 825
Visoke škole  ukupno 1 - 1 - - - - - -
  studenti 1 - 1 - - - - - -
  studentice - - - - - - - - -
Veleučilišta  ukupno 5 363 143 2 052 1 269 543 365 264 218 509
  studenti 2 614 60 956 637 281 188 155 103 234
  studentice 2 749 83 1 096 632 262 177 109 115 275
Fakulteti ukupno 25 476 898 11 528 8 811 1 921 759 440 346 773
  studenti 9 296 287 4 145 3 324 768 275 156 108 233
  studentice 16 180 611 7 383 5 487 1 153 484 284 238 540
Stručni studij  ukupno 3 902 108 1 627 1 054 382 215 140 113 263
  studenti 1 605 32 615 477 192 91 64 36 98
  studentice 2 297 76 1 012 577 190 124 76 77 165
Sveučilišni studij  ukupno 21 574 790 9 901 7 757 1 539 544 300 233 510
  studenti 7 691 255 3 530 2 847 576 184 92 72 135
  studentice 13 883 535 6 371 4 910 963 360 208 161 375
Umjetničke akademije  ukupno 740 16 335 263 67 20 16 6 17
  studenti 231 3 84 93 27 7 7 3 7
  studentice 509 13 251 170 40 13 9 3 10

G-2. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA GODINAMA ŽIVOTA I SPOLU U 2023.

3. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, NAČINU STUDIRANJA I SPOLU U 2023.

     Ukupno Način studiranja
redoviti izvanredni
svega studenti studentice svega studenti studentice svega studenti studentice
Visoka učilišta  31 580 12 142 19 438 22 831 8 797 14 034 8 749 3 345 5 404
Visoke škole 1 1 - 1 1 - - - -
Veleučilišta 5 363 2 614 2 749 2 393 1 235 1 158 2 970 1 379 1 591
Fakulteti 25 476 9 296 16 180 19 749 7 344 12 405 5 727 1 952 3 775
Stručni studij  3 902 1 605 2 297 2 004 806 1 198 1 898 799 1 099
Sveučilišni studij  21 574 7 691 13 883 17 745 6 538 11 207 3 829 1 153 2 676
Umjetničke akademije  740 231 509 688 217 471 52 14 38

4. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U 2023.

    Ukupno Znanstveno i umjetničko područje studija
svega studentice prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 31 580 19 438 1 371 8 068 4 069 1 528 12 984 2 042 867 651
Visoke škole 1 - - - - - - 1 - -
Veleučilišta 5 363 2 749 - 1 644 1 300 121 2 218 10 - 70
Fakulteti 25 476 16 180 1 371 6 424 2 769 1 407 10 751 2 025 230 499
Stručni studij 3 902 2 297 - 815 489 104 2 431 - 63 -
Sveučilišni studij 21 574 13 883 1 371 5 609 2 280 1 303 8 320 2 025 167 499
Umjetničke akademije 740 509 - - - - 15 6 637 82

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u 2023. Podaci se prikupljaju upitnikom Statistički list za studente koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij u 2023. u tiskanome ili elektroničkom obliku (obrazac ŠV-50).

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu i oni koji su diplomirali/završili studij prema bolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije.

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici. Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju u sklopu pune ili prilagođene satnice.

Završetkom sveučilišnoga prijediplomskoga, diplomskoga ili integriranoga prijediplomskoga i diplomskog studija stječe se akademski naziv uz naznaku struke, dok se završetkom stručnoga prijediplomskog i stručnoga diplomskog studija stječe stručni naziv uz naznaku struke u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 123/23.).

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet, umjetnička akademija i veleučilište.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište je ustanova koja ustrojava i izvodi stručne studije.

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća sveučilišni prijediplomski, sveučilišni diplomski, sveučilišni specijalistički i doktorski studij. U skladu s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova. Studijski programi mogu se provoditi i kao sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 119/22.).

Stručno obrazovanje obuhvaća stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij i stručni diplomski studij. Stručni studiji traju dvije do tri godine, završavaju polaganjem svih ispita, a studijskim se programom može predvidjeti polaganje završnog ispita i/ili izrada završnog rada. Njihovim završetkom stječe se 120 – 180 ECTS bodova. Iznimno, stručni studij može trajati četiri godine. Takvim studijem stječe se 240 ECTS bodova.

Veleučilišta mogu organizirati stručni diplomski studij u trajanju od jedne do dvije godine za osobe koje su završile stručni ili sveučilišni prijediplomski studij.

Završetkom stručnoga diplomskog studija u trajanju od jedne do dvije godine te polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i polaganjem odgovarajućega završnog ispita stječe se u pravilu 60 – 120 ECTS bodova.

 

Kratice  
   
ECTS Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova
ISVU Informacijski sustav visokih učilišta
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti